Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. mai 2003, kl 09.00 – 14.05

Møtested: Møterom Smia, 1. etg i Fylkets Hus

Møteprotokoll (Med forbehold om godkjenning i neste møte)

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

31/2003

Vedtak om opprettelse av drosjeløyve på Ytre Vikna.

 

32/2003

Anke på vedtak om avslag på søknad fra Din Tur AS til filmprosjekt.

 

33/2003

Kjøp av lokale rutetjenester 2003

 

34/2003

Melding - saker avgjort administrativt i perioden februar - mars 2003

 

35/2003

Kommunedelplan for Steinkjer sentrum - sonegrense for bykjernen

 

36/2003

Kompetanseløft i Nord-Trøndelag

 

37/2003

KOSTRA-rapportering 2002

 

38/2003

Årsregnskap og årsberetning for fylkeskassen

 

39/2003

Statens vegvesen. Forslag til riksvegbudsjett for 2004 for Region Midt

 

40/2003

Fylkesvegprosjekt utenom fylkesvegplan 2002 - 2005

 

41/2003

Hovedutvalget for regional utvikling - referatsaker 13.05.2003

 

42/2003

Handlingsplan for Nærøya - tilskudd til infrastrukturtiltak