Fylkestinget

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 29/2003

Delegasjonsreglement

 

Behandlet/behandles av

Møtested

Møtedato

Sak nr.

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

07.10.2003

29/2003

 

 

 

 

Saksbehandler:

Tor Lånkan

 

Arkivsak:

2003/04587

 

Arkivkode:

015

 

 

 

Fylkesrådmannens innstilling:

 

Fullmakter gitt fylkeskommunen i medhold av lov eller avtale, delegeres som vist i vedlagte oversikt.

 

Protokoll

 

Fylkesordføreren viste til følgende rettinger i saksframlegget, foretatt av fylkesrådmannen og utdelt til medlemmene 06.10.03:

 

Side 3:

-          Myndighet delegert til fylkesrådmannen og som ikke er delegert videre:
Punktet F 13 utgår.

Side 12:

-          Første setning (overskrift) skal lyde slik:
Spesiell myndighet delegert til fylkesrådmannen og som er delegert videre (resten av setningen strykes).

Side 13:

-          Myndighet delegert til fylkesrevisoren:
Siste setning - under tabellen - utgår og erstattes med følgende setning:
Alle fullmakter blir som før i begge modeller.

 

 

VOTERING:

Innstillinga - med de refererte rettinger i saksframlegget - ble enstemmig vedtatt.

 

 

----------

 


Saksutredning for fylkestinget

 

Referanse for saken:

Fylkestingssak nr 23/1995

Fylkestingssak nr 23/2003

 

Trykte vedlegg:

Oversikt over delegasjoner foretatt av fylkestinget i Nord-Trøndelag

 

 

Sammendrag:

 

Det legges fram et forslag til delegasjon av fullmakter fra fylkestinget i Nord-Trøndelag. Forslaget er i to alternativ som svarer til de to hovedmodeller Bårdsen-utvalget foreslo for fylkeskommunens framtidige politiske styring.

 

 

Saksframstilling:

 

Kommuneloven og en rekke særlover legger myndighet til fylkeskommunen. Denne myndighet tilligger det fylkestinget å utøve. For å få til en praktisk forvaltning er det nødvendig for fylkestinget å delegere betydelig myndighet til videre. Hvorledes dette er gjort i dagens system er samlet i et eget delegasjonsreglement. I lys av Bårdsen-utvalgets innstilling har fylkesrådmannen gått gjennom delegasjonsreglementet og vurdert hvilke endringer som må foretas i de to hovedalternativer for framtidig politisk styringsform som Bårdsen-utvalget har samlet seg om, formannskapsmodell og parlamentarisme.

 

Den viktigste forskjellen dersom formannskapsmodellen fortsatt velges, er at hovedutvalgene erstattes av nemder i fylkestinget. De fullmakter som i dag tilligger hovedutvalgene, må da plasseres andre steder. Gjennomgående er fylkesutvalget tillagt hovedutvalgenes myndighet. Ved en slik modell forblir administrasjonens oppbygging som før, og de fullmakter som er delegert videre til fylkesrådmannen og videre igjen til virksomhetsledere kan stå uendret.

 

Ved overgang til parlamentarisme skal betydelig politisk og administrativ myndighet samles i fylkesrådet. Dette er det tatt hensyn til ved at myndighet som i dag ligger til fylkesutvalg, hovedutvalg og fylkesrådmannsnivået er foreslått delegert fra fylkestinget til fylkesrådet. Myndighet i langt flere saker enn hva som er praktisk og politisk interessant blir da liggende til fylkesrådet, slik at fylkesrådet må ta standpunkt til videre delegering til administrasjonen. I første omgang er det imidlertid viktig å holde på det prinsipp som er grunnlaget for parlamentarisme, det vil si at fylkestinget bare kjenner fylkesrådet, eventuelt det enkelte fylkesråd som er ansvarlig for en sak, ikke administrasjonen for øvrig. Prinsippet og dets konsekvenser er nærmere utdypet i saksforelegget til fylkestingssak nr 23/2003. Fylkesrådmannen forutsetter en gjennomgang mellom fylkesrådet og administrasjonen om videre delegering av fullmakter umiddelbart etter fylkestinget.

 

Delegasjonsreglementet er trykket opp igjen med den redaksjonelle utforming som nåværende reglement har. Overgangen fra nåværende til nytt system trer da tydelig fram. Overskriften i de enkelte kapitler forteller hvor dagens fullmakter ligger.  For den enkelte fullmakt er det angitt hvor den skal ligge i en nyordnet fylkeskommune for de to aktuelle alternativer, formannskapsmodell og parlamentarisme. Det er benyttet noen forkortelser:

 

FR betyr fylkesråd, SF betyr som før, FU betyr fylkesutvalg log AD betyr administrasjonen.

 

 

Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag
Steinkjer, den 24. september 2003

Roger Rein
Informasjonssjef
(sign.)