Hovedutvalget for utdanning

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sak nr. 44/2002

Utvalgenes møtebøker

 

Behandlet/behandles av

Møtested

Møtedato

Sak nr.

Hovedutvalget for utdanning

Mære landbruksskole

24.09.2002

44/2002

 

 

 

 

Saksbehandler:

Vingsand Rannveig

 

Arkivsak:

2002/00291

 

Arkivkode:

015

 

 

Fylkesrådmannens innstilling:

 

Hovedutvalget for utdanning tar de framlagte utskrifter fra styrer, råd og utvalg til orientering.

 

Protokoll:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

----------

 


Saksutredning for Hovedutvalget for utdanning

 

Følgende utskrifter fra møter i styrer, råd og utvalg legges fram:

 

OLAV  DUUN  VIDEREGÅENDE  SKOLE

Møtebok fra møte i skoleutvalget 27.08.2002. Sakliste:

Sak 1:     Orienteringssaker

Sak 2:     Dekning av ekstraordinære kostander ved sammenslåing av Overhalla og Namsos vgs og navneskifte til Olav Duun videregående skole.

Sak 3:     Godkjenning av endelig program for offisiell åpning av Olav Duun videregående skole i Namsos

 

FYLKESUTDANNINGSSJEFKOLLEGIET

Referat fra møte 12.08.2002.

Sakliste:

Orienteringssaker

Sak 10:   Kvalitetsutvalgets delinnstilling: ”Førsteklasses fra første klasse”.

Sak 11:   Den økonomiske situasjonen for videregående opplæring i fylkeskommunene/Kostra.

Sak 12:   Betingelser for fastsettelse av tidsressurser og honorering ved ansvar for nettbasert opplæring.

Sak 13:   VIGO

Sak 14:   Henvendelse fra Oslo kommune om refusjonsoppgjør mellom fylkeskommuner med gjesteelever/-lærlinger.

Sak 15:   Høringssak fra UFD: Forslag til lov om fagskoleutdanning.

Sak 16:   Høringssak fra UFD: Lovfesting av yrkesprøving.

 

 

Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag
Steinkjer, 16. september 2002
Johan Solheim
fylkesutdanningssjef
(sign.)