Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14.05.2002

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Kl. 09.00 – 09.30 Tema: Midt-Norsk Reiseliv AS - Orientering

Deretter behandling av saker.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

31/2002

Årsbudsjett 2002 - Budsjettjusteringer sektor 05

 

32/2002

aetat - Årsmelding for aetat Nord-Trøndelag 2001

 

33/2002

RV 768 - Parsell - Omklassifisering/omlegging av gammel riksveg på Abelvær.

 

34/2002

Melding - Saker avgjort administrativt primo mars 2002 - ut april 2002

 

35/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 14.05.2002

 

36/2002

Statsbudsjettet 2003 - Budsjettforslag fra Statens vegvesen Nord-Trøndelag

 

37/2002

Konsekvenser av innføring av sonetakst

 

38/2002

Ad. Miljøundersøkelser og rein mat. - Miljøforsvar

 

39/2002

Eksportsatsing Trøndelag - Rapport for virksomheten

 

40/2002

Interreg III A - 2000-2006. Programstatus og regional finansiering 2002

 

41/2002

Regional utviklingsfond (Næringsfondet). Årsberetning og regnskap 2001

 

42/2002

KOSTRA -rapportering

 

43/2002

Fylkeskassens årsoppgjør 2001 - Årsberetning og regnskap

 

44/2002

Klage på tildeling av ledig drosjeløyve. 2. gangs behandling                            Unntatt offentlighet -  5 a

 

45/2002

Oppnevnelse av representant fra fylkeskommunen i styret i Midt-Norsk Reiseliv AS.

 

46/2002

Investeringsrammene for Nordlandsbanen må opprettholdes

 

47/2002

Vedrørende årets landbruksoppgjør