Hovedutvalget for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. mars 2002

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Kl. 09.00 – 09.30;

Orientering om trafikksikkerhetsarbeidet v/FTU-leder Susanne Bratli

Kl. 09.30 - 10.00;

Tema: Utfordringer i havbruksnæringen. Innledning v/regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen, Fiskeridirektoratet

Deretter behandling av saker.

Sak:

 

Innst.

Vedtak

09/2002

Klage på tildeling av ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Hasvåg, Flatanger kommune.

 

10/2002

Årsmelding 2001 for Forbrukerrådet og Forbrukerutvalget i Nord-Trøndelag.

 

11/2002

Søknad om økt støtte og videreføring av prosjekt Fredrikkes Hage.

 

12/2002

Søknad om støtte til videreføring og videreutvikling av Ung Tiltakslyst.

 

13/2002

Meråker Bosenter AS  (Fossen Avrusningssenter) - Klage på avslag om midler til utredning og markedsføring av etablering av avrusningsplasser.

 

14/2002

Nord-Trøndelagsforskning - Søknad om støtte til utviklingsarbeid 2002.

 

15/2002

Midt-Norsk Reiseliv AS - Profilmarkedsføring av Trøndelag,  2002.

 

16/2002

Forum for Natur og Friluftsliv i Nord-Trøndelag - søknad om midler.

 

17/2002

Petroleumsrelaterte saker – 2002.

 

18/2002

Prosjekt HASUT - Fylkeskommunens andel av driftstilskudd.

 

19/2002

Melding - Saker avgjort administrativt for perioden desember 2001 – primo mars 2002.

 

20/2002

Hovedutvalget for regional utvikling - Referatsaker 19.03.2002.

 

21/2002

Regionalt Utviklingsprogram ( RUP ) 2002 - 2005 – fullmakter.

 

22/2002

Hundhammerfjellet vindmøllepark, Nærøy kommune. Høringsuttalelse til: Konsekvensutredning og konsesjonssøknad - Reguleringsplan m/bestemmelser.

 

23/2002

Kollektivtrafikkplan for aksen Steinkjer – Stjørdal.

 

24/2002

Uttalelse til veilederen ”Golf i Trøndelag”

 

25/2002

Ny klassifisering av offentlig vegnett.

 

26/2002

Årsbudsjett 2002 - gjenbevilgning regional utvikling.

 

27/2002

Kjøp av lokale rutetjenester 2002.

 

28/2002

Klage på tildeling av ledig drosjeløyve ved Verran taxisentral med stasjoneringssted Malm.– Unntatt offentlighet - § 5a

 

 

29/2002

Rv 769 hp05 parsell. Omlegging ved Lund - omklassifisering av gammel riksveg.

 

30/2002

Bebyggelsesplan for ny forretning på Moanområdet i Levanger.