Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20.11.02 kl. 09.30-14.30

Møtested: Meråker vg skole, Meråker

 

MØTEPROTOLL

(Med forbehold om godkjenning i neste møte)

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

118/2002

Årsmelding 2001 for Helseregion Midt-Norge

 

119/2002

Inkluderende Arbeidsliv - IA - en del av fylkeskommunens HMS-arbeid.

 

120/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003 -2006

 

121/2002

Salg av fylkeskommunale eiendommer. Oversikt over bygg som kan selges  i løpet av 2003 og 2004

 

122/2002

Forslag oversendt til fylkesutvalget etter fylkestingets samling 16.10.2002

 

123/2002

Referatsaker - møte 20.11.02

 

124/2002

Lade behandlingssenter - avtale om kjøp av plasser

 

125/2002

Søknad om deltakelse i statens satsing for øket fysisk aktivitet

 

126/2002

Fylkesplanmelding 2002. Fylkesplan for Nord-Trøndelag 2000-2003. Rapportering og evaluering

 

127/2002

Endring av vedtektene for Indre Namdal Regionråd - høring

 

128/2002

Spørsmål fra repr. Erik Bartnes. - Sykehusene i N-T. Drøfting av fylkestingets rolle i forhold til driften av sykehusene

 

129/2002

Endring i forskrift om årsregnskap vedr. pensjon - høring

 

130/2002

Nyskapings- og utviklingskommunen Verdal. Søknad om tilskudd for 2003 (2. år)

 

131/2002

Omstillingsprogrammet for Steinkjer. Søknad om tilskudd for 2003  (4. år)

 

132/2002

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - budsjett 2003

 

133/2002

Utredning om felles kommunal revisjonsenhet for Nord-Trøndelag

 

134/2002

Den nye fylkeskommunens fremtidige politiske styringsform og organisering m.v. Delinnst. IV des. 2002 - Rapport om komiteorganisering m.v.

 

135/2002

Framtidig organisering av fylkeskommunal eiendomsforvaltning

 

136/2002

Arbeidet med forvaltningsplan for planområdet  Verdal / Snåsa / Lierne i nasjonalparkplanen - Anmodning om forslag  på sammensetningen av interimrådet