Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28.08.02 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

84/2002

Omorganisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning - høring

 

85/2002

Forslag oversendt til fylkesutvalget etter fylkestingets samling 25.-27.06.2002

 

86/2002

Landbruksdepartementet - NOU 2001:35 Forslag til endringer i reindriftsloven - Høring

 

87/2002

Bevilgning av fylkesplanmidler til Trøndelagsprosjektet - Trøndelags romlige utvikling - og kollektivtrafikkplanen

 

88/2002

Fiskeridirektoratets framtidige regionstruktur i lys av Stortingets beslutning om at det skal etableres et felles mattilsyn for sjømat og landbruksbasert matproduksjon

 
89/2002

Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003-06, møtedatoer for fylkesutvalget

 

90/2002

Referatsaker - møte 28.08.02

 

91/2002

Justisdepartementet - Høring om klagesaksbehandling

 

92/2002

Berammelse av fylkesting i oktober 2002

 

93/2002

Innherred sykehus. - Årsmelding for 2001

 

94/2002

Namdal sykehus. - Årsmelding for 2001

 

95/2002

Utbetaling av jubileumsgaven til sykehuset Namsos

 

96/2002

Forebyggende rusarbeid - disponering av bevilgning. – Sluttrapport

 

97/2002

Forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter – høring

 

98/2002

Tranamarka Energipark AS - Innkalling til stiftelsesmøte 010802