Fylkesutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. februar 2002

Møtested: Namsos vg. skole, avd. Høknes

 

Møteprotokoll

Kl. 09.00

Tema:

§         Ny forvaltningsmodell for reindrift

§         NTE – etablering av foretaksmøte

Deretter behandling av saker

Sak:

 

Innst.

Vedtak

16/2002

Nasjonal transportplan 2006 - 2015. Strategiske analyser på fylkesnivå - Transportkorridor Midt-Norden

 

17/2002

Overføring av eiendommer til staten som følge av sykehusreformen - avtaletekst

 


18/2002

Møteplan for år 2002 - oppfølging

 

19/2002

Referatsaker - møte 12.02.02

 

20/2002

Godtgjørelse til folkevalgte - grunnlag for beregning av tap av arbeidsinntekt - selvstendige næringsdrivende/jordbrukere

 


21/2002

Nyskapings- og utviklingskommune Verdal. - Strategisk handlingsplan og handlingsplan for 2002

 


22/2002

Framtidig organisering av alkoholomsorgen

 

23/2002

Forebyggende rusarbeid - disponering av bevilgning

 

24/2002

Regionalt Utviklingsprogram ( RUP ) 2002

 

25/2002

Berammelse av fylkesting i mars 2002

 

26/2002

Salg av Namsos vg. skole, avd. Bjørum

 

27/2002

Meråker kommune. Tilbakeføring av konsesjonskraftinntekter