Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Reglement for Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Reglement for Rådet for likestilling av funksjonshemmede


 

Parlamentarismeutvalgets innstilling:

§ 1. Sammensetning og oppnevning 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. 6 av medlemmene med varamedlemmer velges etter forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner i fylket. De øvrige 5 medlemmene bør være medlem av fylkestinget. Fylkestinget velger leder og nestleder.

I tillegg til de 11 valgte medlemmene oppnevnt av fylkestinget, deltar representanter fra følgende institusjoner som faglig/konsultative medlemmer i møtene: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, NAV Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag.

De faglig/konsultative medlemmene deltar i møtene med møte- og talerett, men uten stemmerett. Rådet for likestilling av funksjonshemmede eller møtelederen kan gi andre anledning til å delta i møtene med talerett i spesielle saker eller anledninger.

§ 2. Rolle, arbeidsområde og arbeidsmåter. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er et fylkeskommunalt organ.  Organet har som funksjon å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale og fylkesstatlige organer samt kommunene i saker som angår funksjonshemmede.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede skal fremme likestilling på alle samfunnsområder, legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet, ivareta og videreutvikle funksjonshemmedes alminnelige og særlige rettigheter samt fremme desentraliserte, integrerte og koordinerte tjenester.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger blir ivaretatt innenfor planlegging og drift.  Dette betinger et tett samspill med andre fylkeskommunale og eksterne organer.

For øvrig avgir Rådet for likestilling av funksjonshemmede vurderinger og forslag til besluttende og innstillende organer i fylkeskommunen.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede kan oppnevne et arbeidsutvalg på 5 medlemmer med varamedlemmer. Rådet velger selv arbeidsutvalgets leder og nestleder.

Arbeidsutvalget forbereder saker til rådsmøte og behandler alle saker det ikke er behov for å ta opp i rådsmøtene. Reglement for rådet gjelder også for arbeidsutvalget. Fylkesrådet kan tildele Rådet for likestilling av funksjonshemmede beslutningsmyndighet.

§ 3. Saksbehandling, møteordning, mv. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede ivaretar sine funksjoner iht. Kommunelovens generelle forvaltningsbestemmelser for fylkeskommunale utvalg, jf. Kommunelovens kap. 6 (KL §§ 29 - 39), herunder bestemmelser om: møteprinsippet (§ 30) åpne eller lukkede møter (§ 31) møtefastsettelse, saksliste, innkalling, møteledelse (§ 32) vedtaksførhet (§ 33) endring av saksliste, forespørsler (§ 34) avstemminger (§ 35) mv.  

§ 4. Sekretariat.  

Møtelederen sørger for at de saker som legges fram for Rådet for likestilling av funksjonshemmede er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som reglement eller andre bindende instrukser gir.

Fylkesrådet sørger for å stille faglig og teknisk sekretariatsfunksjon til disposisjon for Rådet for funksjonshemmede, herunder hensiktsmessig koordinering overfor den øvrige fylkesadministrasjonen.

§ 5. Rapportering og kommunikasjon overfor øvrige organer 

Det skal iht. Kommunelovens generelle saksbehandlingsregler føres møtebok (protokoll) over forhandlingene i utvalget. Utskrift av møteboka sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteboka legges fram til godkjenning i påfølgende møte. Utskrift av godkjent møtebok sendes fortløpende til Fylkesrådet.

Fylkesrådet skal på grunnlag av møteboken og annen tilgjengelig informasjon holde seg løpende orientert om de problemstillinger som Rådet for likestilling av funksjonshemmede reiser, samt ta nødvendige initiativ og styringsgrep i tilknytning til fylkeskommunens plan- og driftsprosesser mv.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for fylkestinget, etter innstillende behandling i Fylkesrådet.

Etter fylkestingets behandling sendes årsmeldingen til aktuelle fylkeskommunale og statlige etater samt til kommunale, fylkeskommunale og sentrale råd for funksjonshemmede.

Det forutsettes et godt funksjonelt samspill mellom Fylkesrådet og Rådet for likestilling av funksjonhemmede, og hvert av disse organene kan i tillegg til ovennevnte generelle informasjon invitere til informasjons- og/eller drøftingsmøter mellom de to organene.


Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no