Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Råd og utvalg > Reglement for Eldrerådet

Reglement for Eldrerådet


Parlamentarismeutvalgets innstilling:

§ 1. Sammensetning og oppnevning.   

Eldrerådet består av 6 medlemmer med varamedlemmer som velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden.

4 av medlemmene med varamedlemmer velges blant fylkets alderspensjonister etter forslag fra fylkespensjonistforeninger.

Eldrerådet bør ha medlemmer fra alle deler av fylket. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. Valget gjelder for den fylkeskommunale valgperioden.

Dersom et medlem eller et varamedlem trer ut av rådet for godt, skal nytt medlem velges i samsvar med kommunelovens § 16.

§ 2. Rolle, arbeidsområde og arbeidsmåter. 

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ. Organet har som funksjon å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunen.

Eldrerådet skal ha oversendt saklister, saker og protokoller som gjelder møter i besluttende organer i fylkeskommunen.  Rådet skal forelegges til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 7.

Eldrerådet avgir vurderinger og forslag til fylkestinget, fylkesrådet og øvrige saksbehandlende organer  i fylkeskommunen.

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre.

Eldrerådet eller møtelederen kan gi andre anledning til å delta i møtene med talerett i tilknytning til spesielle saker eller anledninger. Protokoll fra eldrerådets møte skal følge saksdokumentene til øvrige fylkeskommunale organer som behandler saken. Fylkesrådet kan tildele Eldrerådet beslutningsmyndighet.

§ 3.  Saksbehandling, møteordning, mv.

Eldrerådet ivaretar sine funksjoner iht. Kommunelovens generelle forvaltningsbestemmelser for fylkeskommunale utvalg, jf. Kommunelovens kap. 6 (KL §§ 29 - 39), herunder bestemmelser om: møteprinsippet (§ 30) åpne eller lukkede møter (§ 31) møtefastsettelse, saksliste, innkalling, møteledelse (§ 32) vedtaksførhet (§ 33) endring av saksliste, forespørsler (§ 34) avstemminger (§ 35) mv.  

§ 4. Sekretariat.  

Møtelederen sørger for at de saker som legges fram for Eldrerådet er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som reglement eller andre bindende instrukser gir.

Fylkesrådet sørger for å stille faglig og teknisk sekretariatsfunksjon til disposisjon, herunder en hensiktsmessig koordinering overfor den øvrige fylkesadministrasjonen.

§ 5. Rapportering og kommunikasjon overfor øvrige organer Det skal iht. Kommunelovens generelle saksbehandlingsregler føres møtebok (protokoll) over forhandlingene i utvalget. Utskrift av møteboka sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteboka legges fram til godkjenning i påfølgende møte. Utskrift av godkjent møtebok sendes fortløpende til Fylkesrådet.

Fylkesrådet skal på grunnlag av møteboken og annen tilgjengelig informasjon holde seg løpende orientert om de problemstillinger som Eldrerådet reiser, samt foreta nødvendige initiativ og styringsgrep i tilknytning til fylkeskommunens plan- og driftsprosesser mv.

Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for fylkestinget, etter innstillende behandling i Fylkesrådet.Etter fylkestingets behandling sendes årsmeldingen til aktuelle fylkeskommunale etater, de kommunale eldreråd i fylket, Statens eldreråd samt øvrige eksterne interessenter.

Det forutsettes et godt funksjonelt samspill mellom Eldrerådet og Fylkesrådet. Hvert av organene kan i tillegg til ovennevnte informasjonsrutiner invitere til kontaktmøter mellom de to organene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no