Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Svar interpellasjon 16-2010

Svar interpellasjon 16-2010


Interpellasjon fra Hilde Tyldum Stordahl, SV - Hva kan gjøres for å bevare melkeproduksjonen i Nord-Trøndelag.

Utkast til fylkesrådens svar.

 

Interpellasjonen gir et realistisk bilde av situasjonen i melkeproduksjonen i Nord-Trøndelag. Vi har de siste år sett store endringer i denne del av landbruksproduksjonen. Undersøkelser fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) viser at i perioden 2004 – 2007 er 1200 årsverk borte fra denne produksjonen her i fylket.  Videre er lønnsevnen pr time redusert med over 20% fra kr 108,-/time i 2005 til kr 84,- i 2008. I Nord-Trøndelag hvor 18% av all sysselsetting har basis i landbruket og melkeproduksjonen er hjørnesteinen, er dette dramatiske tall og en dramatisk utvikling.

Vi må i denne situasjonen dessuten ta inn over oss:

1)    at utviklingen er gått videre og at den ikke vil stoppe på dagens nivå,

2)    at vi enda ikke har sett de sosiologiske og økonomiske effekter og konsekvenser av så store endringer i en så viktig næring i fylket,

3)    at melkeprodusenter og andre bønder av i dag ikke er som for 30 år siden. De har andre oppdrag og et annet liv enn før.

Dette er bakgrunnen for at landbruk generelt og melkeproduksjon spesielt har stor oppmerksomhet hos både fylkesrådet og det øvrige offentlige forvaltningsapparatet i fylket så vel som hos ulike veiledningsaktører i næringen.

 

Fylkeskommunene er gjennom forvaltningsreformen  gitt et formelt medansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken. Dette innebærer uttalerett til jordbruksforhandlingene og til andre landbrukspolitiske spørsmål i tillegg til særlige oppgaver knyttet til rekruttering, likestilling og kompetanse og tilrettelegging for næringen. Derfor er de spørsmål som interpellasjonen reiser relevante for det fylkeskommunale anvarsområdet.

 

Til spørsmål 1 om tiltak for å bedre situasjonen i melkeproduksjonen, ønsker fylkesråden først å understreke at dette har sterkt fokus også i dag. I de gjeldende Strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trøndelag har melkeproduksjon høyeste prioritet og står for oppimot ca 60 % av bruken de bedriftsrettede investeringsvirkemidlene.

I tillegg har fylkestinget og fylkesrådet en sterk og økende politisk vektlegging av næringen og et velutviklet samarbeid med Sør-Trøndelag. Dette utøves både gjennom den regionale gjennomføring av oppgavene fra forvaltningsreformen og gjennom arbeidet med oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag.

Det er fylkesrådens mening og intensjon at denne prioriteringen og denne innsatsen skal videreføres.

 

Spørsmål 2 berører Regionalt utviklingsprogram (RUP) sine tilgjengelige virkemidler. Jeg vil som interpellanten, peke på at det nok er flere og sammensatte grunner til nedlegginger og frafall i produksjonen. De ytre rammebetingelser og begrensede økonomiske virkemidler er likevel en del av bakgrunnen.

Virkemidlene i RUP er gjennom definerte årlige innsatsområder innrettet mot næringsutviklende og tilretteleggende aktiviteter i næringer. Virkemidlene for tiltak og investeringer hos den enkelte næringsaktør, i dette tilfelle den enkelte melkeprodusent, forvaltes av Innovasjon Norge regionalt.

Situasjonen tilsier at melkeproduksjonen må gis en ekstraordinær oppmerksomhet og prioriteres videre både gjennom tilretteleggende og bedriftsrettede virkemidler.

Etterspørsel etter RUP-midlene er imidlertid generelt stor, noe som begrenser mulighetene for store ekstra prioriteringer.

Av aktuelle tiltak framover kan det nevnes at i arbeidet med oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag er det under planlegging og utforming et bredt kompetanseprogram med tiltak for å møte nye utfordringer og nye behov i næringen generelt. Dette vil kunne gi viktige tilbud om f eks bedre økonomiplanlegging og bedre bedriftsstyring som de større enhetene vi nå ser i melkeproduksjonen vil være kritisk avhengige av.  

Fylkesrådet vil bidra slik at dette kan bli en viktig del av oppfølging og handlingsplan for landbruksmeldingen.

 

I tillegg forvalter fylkeskommunen midler bevilget over jordbruksoppgjøret til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. Fra disse midler gis det og vil det bli gitt støtte til tiltak som er relevante for melkeprodusenter.

 

Spørsmål 3:

IN er fylkeskommunen sitt redskap for bedriftsrettet næringsutvikling og verdiskaping. Fylkeskommunen kan i prinsippet legge føringer for IN sin bruk og prioritering av virkemidlene eller øke egen tildeling til IN. Dette vil etter fylkesråden sin mening ikke kunne bli noe tungt bidrag i denne saken på grunn av de begrensninger som ligger i balansen mellom etterspørsel og tilgjengelige midler i RUP.

Derimot vil fylkeskommunen som tung politisk aktør med nasjonal påvirkning kunne bidra til å øke de reelle rammer til bruksutbygginger og investeringer. Dette ville gi grunnlag for både økt støtte til den enkelte gårdbruker og rom for støtte til flere investeringer.

 

 

Fylkesrådet har i sitt innspill til ny stortingsmelding for landbruks- og matområdet påpekt en rekke av de forhold som her berøres og vil følge opp dette i videre kontakt og dialog med Landbruks- og matdepartementet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no