Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Svar interpellasjon 15-2010

Svar interpellasjon 15-2010


Fylkesrådslederens svar på interpellasjon fra Skjervø og Teigen i fylkestinget 5. oktober 2010

Fylkesordfører.

Jeg må innrømme at jeg også ble litt forundra da jeg hørte om fylkesmannens initiativ om et lukket forum med næringslivsledere. Ikke minst fordi fylkesmann Inge Ryan i sitt tidligere liv som fylkespolitiker i Nord-Trøndelag inntok en svært negativ holdning til en lignende sak.  Derfor var min umiddelbare kommentar også at jeg var avventende og ville se nærmere på dette før jeg bestemte meg for hva jeg skulle mene.

Fylkesmannen har klargjort at han ønsker bedre kontakt med næringslivet i fylket og har invitert et utvalg ledere til en dialog for å se hvordan dette kan organiseres. Han har allerede avholdt det første møtet i dette forumet. Dette er i media beskrevet som et lukket nettverk. Flere av fylkestingets medlemmer har stilt spørsmål ved fylkesmannens initiativ. Interpellantene Endre Skjervø og Ola-Morten Teigen er vel de som har gått lengst med å bruke karakteristikker som «gutteklubb» og etablering av «organer utenfor demokratisk kontroll».

Fylkeskommunen har et godt og omfattende samarbeid med fylkesmannen.

I desember i fjor formaliserte vi dette i en avtale for å utvikle og legge nye dimensjoner til det eksisterende samarbeidet. La meg sitere fra starten på denne avtalen: «Med utgangspunkt i ulike oppgaver og roller arbeider både fylkesmannen og fylkeskommunen for nordtrønderske interesser og til nordtrøndernes beste».

Vi skal altså sammen og hver for oss arbeide for nordtrønderske interesser og til nordtrøndernes beste. Det gjør vi av og til også gjennom å møte sentrale næringslivsledere sammen.  Med det som utgangspunkt, blir det feil om fylkestinget som politisk organ eller jeg som fylkesrådsleder skal gå inn og sette begrensninger på hvem fylkesmannen snakker med, og på hvilken måte fylkesmannen legger opp denne dialogen.

Hadde jeg oppfattet fylkesmannens initiativ som et forsøk på å etablere et «overfylkesting» og at denne aktiviteten virker undergravende på fylkestingets myndighet hadde også jeg reagert.

Men jeg deler ikke interpellantenes bekymring for det. Når Inge Ryan sier at han har behov for bedre kontakt med representanter for nordtrøndersk næringsliv, i arbeidet med å fremme fylkets interesser og skape utvikling i Nord-Trøndelag, tror jeg ham på det. Jeg er også trygg på at den nye kunnskapen og mulige utfordringer som kan komme ut av denne kontakten blir løftet inn i de faste møtene som er etablert med fylkesmannen, og at vi gjør felles sak for å komme videre.

Fylkesmannen har vært klar og tydelig på at forumet, som er under etablering, ikke skal være en blanding av politikere og næringslivsfolk. Det er et rent dialogforum mellom fylkesmannen og næringsdrivende fra Nord-Trøndelag. For å svare på interpellantenes spørsmål, så er det følgelig ikke aktuelt for fylkesrådet å være representert og til stede i dette forumet.

Det vil være uklokt av fylkesmann Inge Ryan å gjøre noe hemmelighetskremmeri ut av kontakten med næringslivet. Så langt som mulig må det utvises åpenhet både om hvem som deltar, hva som diskuteres og hvilke problemstillinger det er som reises i næringslivsforumet, om det blir etablert.

Det ville også vært uklokt – slik jeg ser det – om fylkesrådet eller fylkestinget går inn og forsøker å instruere eller anbefale fylkesmannen om hvordan han rent praktisk organiserer disse møtene. Åpenhet er helt klart å foretrekke, men det er det opp til møtearrangøren å bestemme. Når det er sagt, har jeg forståelse for at fylkesmannen i noen sammenhenger drøfter spørsmål med ulike interesser uten at dette må skje i åpne fora. Sånn er nå en gang verden. – Noe vi også forholder oss til i vår kontakt med næringslivet

Jeg deler fylkesmann Inge Ryan sine holdninger om viktigheten av en god dialog med ulike deler av nordtrøndersk samfunns- og næringsliv.

Fylkesrådets medlemmer har nesten hver dag møter med næringsdrivende og andre samfunnsaktører, der vi tar opp ulike spørsmål som er av viktighet for utviklingen av det nordtrønderske samfunnet.
 
Det er grunn til å understreke dette nå i etterkant av den debatt og de mange avisinnlegg som har gått på at ingen ser noe til fylkespolitikerne.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no