Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Kort historie om fylkestinget

Kort historie om fylkestinget


Fylkeskommunen – eller amtskommunen – har eksistert som forvaltningsenhet i lovmessig forstand siden 1837. Historisk er det velkjent at begrepet fylke er brukt i uminnelige tider.

Fram til 1.januar 1976 var fylkeskommunen et samarbeidsorgan for kommunene i fylket. Fylkestinget besto av de fremste representantene fra kommunene i fylket. Fylkesmannsembetet var også fylkeskommunens administrasjon.

Direkte valg av representanter til fylkestinget
Fra 1.januar 1976 ble det innført direkte valg av representanter til fylkestinget og direkte beskatningsrett for fylkeskommunen. Samtidig fikk fylkeskommunen sin egen administrasjon ledet av en fylkesrådmann. Fylkesmannen har deretter hatt rent statlige oppgaver og ikke lenger noen oppgaver innenfor fylkeskommunens styringsverk.

Opprettelse av hovedutvalg
Inntil 31.12.81 var fylkestinget inndelt i faste nemnder. Nemndene fungerte bare når fylkestinget var samlet. Fra 1.januar 1982 opphørte disse nemndene. Fra samme tidspunkt ble det opprettet 7 hovedutvalg. Dette antallet ble senere redusert, og fra valgperioden 1995-99 var antallet 4.Hovedutvalgene dekket alle deler av fylkeskommunens forvaltning og var de øverste politiske styringsorganer på sektornivå, dvs. under fylkestinget/fylkesutvalget. Hovedutvalgene besto av fylkestingsmedlemmer.

Parlamentarisme
Fra oktober 2003 ble det innført parlamentarisme. Parlamentarisme innebærer at et folkevalgt organ – fylkesrådet – overtok ledelsen av den samlede fylkeskommunale administrasjon, og at administrasjonssjefen, (i Nord-Trøndelag var betegnelsen fylkesrådmann brukt), utgår som lovbestemt organ.

Modellen bygger på det parlamentariske system i forholdet Storting / regjering, med noen tilpasninger. Fylkesrådet kan betegnes som en fylkesregjering utgått av et flertall i fylkestinget. Opposisjonen har en rolle i å representere et korrektiv og en alternativ politikk til flertallets og fylkesrådets politikk.

Fylkestinget
Fylkestingets rolle som fylkeskommunens øverste politiske organ ble ikke endret ved innføring av parlamentarisme. Fylkestinget har fortsatt et samlet ansvar for hele den fylkeskommunale virksomheten. Fylkestingets arbeidsform er imidlertid påvirket. Hovedutvalgene ble nedlagt og erstattet av komiteer. Det er komiteene som gir innstilling i sakene overfor fylkestingets plenum.

Fylkestinget  forholder seg til fylkesrådet som det utøvende organ med ansvar for saksforberedelse og iverksetting av fylkestingets vedtak. Fylkesrådet har et ”konstitusjonelt” ansvar overfor fylkestinget for administrasjonens saker.

Komiteer i fylkestinget
Det er opprettet komiteer i fylkestinget. Hvert medlem av fylkestinget med unntak av fylkesordføreren er samtidig medlem av en komité. Komiteene har som oppgave å forberede sakene politisk og gi innstilling overfor fylkestinget.

Fylkesrådet
Fylkesrådet, dets leder og nestleder  velges av fylkestinget selv og står ansvarlig overfor fylkestinget. Det prinsipielt viktige er at fylkesrådet velges ved flertallsvalg, og at fylkestinget kan kaste rådet i perioden og velge nytt råd ved flertallsvalg. Fylkesrådet kan også selv velge å gå av. Det utløser valg av nytt fylkesråd.

Fylkesrådet er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ. Fylkesrådet innehar en ledende rolle i det politiske / administrative arbeid utenfor de formelle vedtaksmøter i fylkestinget. I møtet med samfunn og med andre partnere er det fylkesrådslederen / fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad – en oppgave som fylkesordføreren tidligere hadde.

Fylkesrådet har i prinsippet de lovbestemte oppgaver og ansvarsområder som fylkesrådmannen (i loven: administrasjonssjefen) har hatt, det vil si: lede den samlede  administrasjon, sørge for at de saker som legges frem for politiske organer (fylkestinget / komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet og sørge for at de politiske vedtak settes i verk.

Fylkesordfører
Fylkesordføreren har vært fylkeskommunens fremste folkevalgte representant inntil oktober 2003. Ved innføring av parlamentarisme beholder fylkesordfører i utgangspunktet de formelle oppgaver etter loven, bortsett fra at fylkesordfører ikke har noen rolle lenger i å lede fylkesutvalget. Fylkesordfører skal lede fylkestingets politiske arbeid og ha representative oppgaver.

Fylkesrådmann - Administrasjonssjef
Fra 1.januar 1976 har fylkesrådmannen vært leder for fylkeskommunens samlede administrasjon. Fra oktober 2003 ble fylkesrådmanns tittelen fjernet. Fylkesrådet overtok fra dette tidspunkt ledelsen av den samlende fylkeskommunale administrasjon. Fylkesrådet opprettet en stilling som administrasjonssjef, som leder administrasjonen under fylkesrådet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no