Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Trude Holm 2.mars 2010

Trude Holm 2.mars 2010


Skriftlig spørsmål til fylkesråden for kultur, Annikken Kjær Haraldsen, om talentutvikling innen kultur.
 
BEST PÅ TALENTUTVIKLING  
OLYMPISKE LEKER er over og vi kan slå fast at nordtrønderne fortsatt er spesielt gode i idrett. Det kunne vi også lese i en kronikk i T-A  ”Nordtrønderne best på idrett” den 6.febr. I kronikken understrekes det at skal talentene utvikle seg til toppidrettutøvere er det viktig med god kvalitet på trenerne, riktig veiledning og motivasjon. Innen idrett vurderes hele tiden de rette grepene for at Nord-Trøndelag skal ha utøvere som hevder seg nasjonalt og internasjonalt.

Talenter på andre områder må også få en slik oppfølging. Vi har mange kulturtalentene i Nord-Trøndelag. Slik forholdene nå er, gir vi ikke musikktalentene et godt nok tilbud. Det er  noe som er feil når vi hører at av 52 musikktalenter i Midt-Norge som deltar på Lørdagsskolen i Trondheim, er bare to fra Nord-Trøndelag. Mange synes det blir for langt å dra til Trondheim. Da er det opplagt at vi med gi våre musikktalenter et bedre topp-tilbud i deres eget fylke.

Det er viktig både å satse på rekruttering, bredde og talentutvikling. Dette klarer de på en utmerket måte innen idretten, dette må fungere også på andre kulturområder.  

1)Jeg leser i T-A  av 19/2 at fylkesråden for kultur vurderer tilbudet til musikktalentene som godt nok i fylket vårt. Er fylkesråden fortsatt av den oppfatning etter den misnøyen som har kommet fram i ulike oppslag i T-A den siste tiden?  

2) Norsk kulturskoleråd krever et talentløft for unge musikere.Vil fylkesråden bidra til å få et bedre tilbud for våre musikktalenter enten ved å opprette Lørdagskole i fylket eller som bidragsyter i det skisserte opplegget mellom Kulturskolen og MINT?  

Svar fra fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen
(Jeg velger å svare på begge spørsmålene under ett.)

Barn og unges kunnskap om og utfoldelse innenfor kunst og idrett er viktige element i utviklingen av oppvekstmiljøene rundt i fylket vårt. Den mest sentrale offentlige instansen i dette arbeidet er kommunene, som har ansvar både for grunnskole og kulturskole. Som fylkesråd for kultur er jeg glad for at kulturskolene er hjemlet i opplæringsloven (§ 13-6). Den sier at alle kommunene alene eller i samarbeid med andre kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Gjennom forrige Stoltenberg- regjeringen ble kulturskolene videreutviklet som lokalt ressurssenter både for barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og i den forbindelse utnevnte man flere demonstrasjonsskoler.

I statsbudsjettet for 2010, gjennom ”Kulturløftet II” skal det gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Videre sier statsbudsjettet: ”Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. …Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen, og for talentutvikling.”

I dette arbeidet er ikke fylkeskommunen gitt noen tydelig rolle. Jeg vil understreke at det er viktig at kulturskolene i Nord-Trøndelag benytter seg av de stimuleringsmidlene som ligger i kulturskoleløftet for å kunne få på plass en eller annen form for talentutvikling.

Fylkeskommunenes hovedansvar for opplæring er knyttet til videregående opplæring. Gjennom våre tre videregående skoler Inderøy videregående skole, Olav Duun videregående skole og Ole Vig videregående skole har vi løftet fram musikk som programfag med studiespesialisering. Her gis unge talenter muligheter for å videreutvikle seg innenfor musikk, samtidig som de får studiekompetanse.

Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) er en institusjon med ansvar for å formidle profesjonell musikk i skolen eller i samhandling med fritidsmusikklivet.  MiNT vil kunne fungere som et veksthus for unge mennesker som ønsker å utvikle sitt musikktalent.

Det viktigste grepet for å utvide dagens muligheter for unge musikktalenter er samarbeid mellom de ulike aktørene som har ansvar for opplæring innenfor musikk på ulike nivå, slik at de statlige stimuleringsmidlene for talentutvikling også finner veien til Nord-Trøndelag.  Eierskapet må først og fremst ligge hos kulturskolene som har fått rollen som lokalt ressurssenter både for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Fylkeskommunen, representert med Musikk i Nord-Trøndelag, kan bidra i en slik ressurstenkning gjennom fagpersonell, administrativt og pedagogisk.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no