Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Trude Holm 22.03.2011

Trude Holm 22.03.2011


Hvorfor vil fylkesrådet legge ned språkkurset i Minsk?

Vi ønsker å gi ungdommen i Nord-Trøndelag mulighet til å reise ut for å oppleve andre kulturer, og lære språk. Ungdommen kommer heim med god kompetanse, og med impulser og erfaring fra andre land. Dette er positivt for fylket vårt, og et ledd i internasjonaliseringsarbeidet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbyr i dag et språkstudium i russisk ved universitetet i Minsk. Dette tilbudet har ord på seg for å være av meget god kvalitet. Fylkeskommunen har brukt nesten 20 år og millioner av kroner på å bygge opp dette unike tilbudet ved Det landbrukstekniske universitetet i Minsk. Dagens studenter, så vel som tidligere studenter, gir meget gode tilbakemeldinger på dette studiet.

Nå har Fylkesrådet bestemt at dette språktilbudet skal legges ned. Det synes som om denne avgjørelsen er tatt uten at det er snakket med de som har startet på studiet. Fylkesrådet har heller ikke etterspurt råd fra fylkestinget i denne saken.
Da må Fylkesrådet ha vært sikker i sin sak og hatt vektige grunner for å avslutte dette tilbudet som så møysommelige er bygd opp over år.
 
Vi er svært kritiske til regimet i Hviterussland. Men blir forholdene bedre for hviterusserne ved at de isoleres fra medmenneskelig omgang med resten av verden? Vil det ikke derimot være viktig at bl.a nordtrønderske studenter som har erfaringer med demokratiske spilleregler er en del av studentmiljøet?

Det har ikke kommet fram opplysninger om at det utgjør noen fare for studentene å oppholde seg der. Tvert imot har nåværende og tidligere studenter vært veldig positive i sine uttalelser.

Fylkesrådets avgjørelse blir også noe merkelig sett i lys av at nettopp dette opplegget blir trukket fram fra Stortingets talerstol som et godt eksempel på den type kontakt norske myndigheter ønsker å ha med Hviterussland. Norge har derfor økt støtten til prosjektsamarbeidet med Hviterussland.

Fylkesrådets begrunnelse for sin beslutning er at de over tid har erfart at opinionen har reagert på dette samarbeidet med Universitet i Minsk, fordi det kan oppfattes slik at man samarbeider med  hviterussiske myndigheter. Dette argumentet blir noe merkelig i lys av de rosende ord som nylig ble framført av KrF og Ap i Stortinget.

1. Representanter fra KrF og Ap har i Stortinget trukket fram språkkurset i Minsk som et godt eksempel på den kontakt norske myndigheter ønsker å ha med Hviterussland.
Hva ligger til grunn for at Fylkesrådet vurderer dette annerledes?

2. Vil fylkesrådet, etter de reaksjoner som har kommet, revurdere sin beslutning i denne saken?


Svar fra fylkesråd Anne Marit Mevassvik
 

Svar på spørsmål fremmet vedrørende fylkesrådets vurdering av språkkurset i Minsk.
 
I forbindelse med behandlingen av Internasjonal strategi 2009-2013. Handlingsplan for 2011, ble følgende skrevet inn i Fylkesrådens vurdering om samarbeidet med BGATU i Minsk: 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i flere år hatt et samarbeid med universitetet i Minsk om opplæring i russisk. Dette har vært et godt tilbud for de studentene som har benyttet seg av det. Fylkesrådet har fra semester til semester vurdert vårt samarbeid med universitetet i Minsk i lys av den politiske situasjonen i Hviterussland og vi har også hatt dialog med utenriksdepartementet om dette. Vi har nå kommet til at vårt samarbeid med universitetet i Minsk skal fases ut så snart det er mulig. Det har de siste 8 – 10 årene ikke vært kontakt på myndighetsnivå og det vil etter hvert ikke sendes flere studenter til Minsk fra Nord-Trøndelag. Språkopplæring søkes løst på andre måter.

Samarbeidet har bakgrunn i et vedtak i Fylkesutvalget fra 21.06.94 og en samarbeidsavtale fra 25.10.1995. Avtalen het ”Vennskaps og samarbeidsavtalen mellom Minsk byfylke, Minsk regionfylke og Nord-Trøndelag Fylkeskommune”.  Avtalen omfattet samarbeid på tre områder: næringsliv, kultur og utdanning.

Etter erfaringene fra de første årene i samarbeidet ble alle aktivitetene innen kultur og næringsliv trappet ned og etter hvert avsluttet. Kun utdanningssamarbeidet var igjen i form av en tosidig utveksling.  Fra ca i 2001 ble dette endret til kun enveis samarbeid: Norske studenter studerte russisk ved BGATU.

På bakgrunn av den politiske situasjonen i Hviterussland er det de siste årene reist kritikk mot fylkeskommunen fra media mot dette samarbeidet. Kritikken har vanligvis kommet etter den årlige utlysningen av tilbudet, og senest i forbindelse med presidentvalget høsten 2010.  Fylkesrådet har hvert år vurdert samarbeidet med BGATU i lys av den politiske situasjonen og er nå kommet til at samarbeidet skal fases ut. Det er også mange år siden samarbeidet med Hviterussland var en del av Fylkestingets vedtatte internasjonale strategi.

Internasjonal strategi 2009-2013. Handlingsplan for 2011 er en felles plan for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner innenfor Trøndelagssamarbeidet.
Nord-Trøndelag har her fått et utvidet ansvar for samarbeid mellom Trøndelag og Russland, mens Sør-Trøndelag har hovedansvaret for samarbeidet med Kina. Likedan har vi gjennom Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag sin handlingsplan, et ansvar for å følge opp satsingen på et utvidet samarbeid mot Russland. Ut fra en helhetsvurdering vedtok Fylkesrådet å avslutte det som er igjen av samarbeidet med Hviterussland, det vil si språkopplæring ved BGATU, og isteden konsentrere ressursene om å ivareta ansvaret for å utvikle samarbeidet mot Russland. Språkopplæring i Minsk vil bli avløst av andre språkopplæringstilbud.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har til nå hatt et språktilbud i russisk på universitetsnivå. Språkopplæring på dette nivået hører ikke inn under fylkeskommunens primæroppgaver. I framtiden vil det være mest naturlig med et språktilbud i russisk på et videregående utdanningsnivå.

Fylkesrådet ser ikke grunn til å revurdere sin beslutning i denne saken.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no