Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Trude Holm 21.01.2011

Trude Holm 21.01.2011


Brøyting av veger – anbudskriterier?

I Statens Vegvesen (SVV ) sin beskrivelse av Hovedprosess 9- Vinterdrift kan en finne en liste over veger der det ikke tillates brøyting med traktor.
Dette vil utelukke en del entreprenører fra å delta i anbudsrunden, som igjen vil føre til at en ikke får inn så mange tilbud som ønskelig. Sjansen for dette er selvsagt størst i mindre sentrale strøk.
Et slikt anbudskriterium kan komme til å utelukke de entreprenører som bor nærmest, og vil  kunne resultere i en del tomkjøring til og fra vegrodene, som vil drive prisen opp.
En skulle tro at det kommer på det samme hvilket utstyr entreprenør og underleverandør velger å bruke så lenge dette tilfredsstiller alle relevante krav og forskrifter som er satt.

1) Hva ligger til grunn for at en ikke tillater traktor for brøyting av veiene som er opplistet?

2) Hva skyldes denne plutselige endringen av anbudskriterier ?

3) Følges også samme praksis i andre fylker?

Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen - Brøyting av veger - anbudskriterier

Jeg viser til brev datert 21.01.2011 med spørsmål til Fylkesråden for samferdsel om brøyting av veger – anbudskriterier. Statens vegvesen har gitt følgende redegjørelse:

1)
Grunnen til denne bestemmelsen om at en ikke tillater traktor for brøyting av veiene som er opplist, er at traktorer har kort hjulavstand slik at de blir gående og "hoppe" slik at vegbanen blir ujevn. Det er bare på viktige veger med høyt fartsnivå, f.eks E6, fv 17, fv 705 o.l. vi ikke tillater traktorbrøyting. Bakgrunn for dette kravet er klager på brøyteresultatet ved bruk av traktor, fra bl.a. busselskap. Vegen blir ubehagelig å kjøre på for tyngre kjøretøy. Jevnere og bedre brøyting har også en trafikksikkerhetsmessig gevinst ved at det blir mindre slaps ved overgang til mildvær.
På de mindre trafikkerte fylkesvegene er det helt greit med bruk av traktor til brøyting.
 
2)
Dette er ingen plutselig endring av praksis med anbudskriterier. I Nord-Trøndelag har vi hatt dette kravet på viktige veger siden i 2007. Vi har enda to kontrakter der vi ikke har slike krav, Indre Namdal og Steinkjer, men disse kontraktene utløper til høsten og i konkurransegrunnlagene som nå er ute på regning har vi listet opp en del veger der det må brukes bil til brøyting.
 
3) Samme praksis følges også i andre fylker. Dette er sjekket med Sør-Trøndelag, og de følger samme praksisen som i Nord-Trøndelag.

Denne redegjørelsen viser at det er god begrunnelse for gjeldende praksis. Det er positivt at traktor kan brukes til brøyting der det gir tilfredsstillende trafikksikkerhet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no