Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Trude Holm 28.sep.2010

Trude Holm 28.sep.2010


I e-post den 3.januar 2011 ber representanten om status vedr skriftlig spørsmål ”Kulturmidler på avveie”, datert 28.september 2010 som ble besvart den 5.oktober 2010. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag Musikkråd har gjennom dialog i høst blitt enige om følgende:

1) Nord-Trøndelag fylkeskommune yter et utviklingstilskudd på kr 80 000 til Nord-Trøndelag Musikkråd. Beløpet tilsvarer reduksjonen som ble gjort ved fordelingen av tilskuddspotten for 2010.

2) Nord-Trøndelag Musikkråd endrer vedtaket på tildelingen slik at Norges Musikkorpsforbund (NMF) og Norges Korforbund (NK) tilskudd for 2010 blir på samme nivå som 2009.

Norges Musikkorpsforbund (NMF) og Norges Korforbund (NK) har trukket klagen det ble vist til i spørsmålet fra Trude Holm.

Fylkesråden vil følge det igangsatte organisasjonsutviklingsarbeid fortløpende og vil påse at det i forbindelse med tilskuddsfordelingen for 2011 er tett dialog mellom organisasjonene.

Spørsmål fra Trude Holm (SP) 28. sep.2010:

Kulturmidler på avveie?  


Nord-Trøndelag  Fylkeskommune (NTFK) bevilger fylkeskommunale kulturmidler bl.a. til musikkformål.
Etter fullmakt fra daværende Hovedutvalg for kultur, ble i 1989 Norsk Musikkråd (NMR) Nord-Trøndelag delegert ansvaret å stå for den årlige tildelingen av disse kulturmidlene. Etter en omorganisering av Norges Musikkorps forbund (NMF) og Norges Korforbund (NK)  først på 2000-tallet, er ikke disse lenger tilsluttet musikkrådet (NMR). Da denne situasjonen oppsto, ble det enighet om at man måtte organisere det praktiske arbeidet rundt tildeling av kulturmidler til musikkformål, som et samarbeid mellom NMR, NMF og NK.
Det ble laget egen avtale for dette der det forutsettes at selve tildelingen skal skje i et fysisk møte, etter at NMR Nord-Trøndelag har utarbeidet forslag til fordeling. Grunnen til at alle tre organisasjoner skulle være involvert i tildelingen, var at NMF og NK organiserer flesteparten av hhv. korps og kor, altså potensielle mottakere av kulturmidler.  

I 2010 har musikkrådet (NMR) fordelt de fylkeskommunale midlene alene, uten forutgående rådslagning med NMF eller NK. Musikkrådet har sendt ut et tildelingsbrev datert 22.6.10 angjeldende kulturmidlene for 2010. Der går det fram at NMF har fått redusert sitt tilskudd med kr.56.000,- sammenlignet med 2009, d.v.s. til kr.150.000,- i 2010.  NK har fått redusert sitt tilskudd med kr.30.000,- sammenlignet med 2009, d.v.s. til kr. 65.000,- i 2010. Tilskuddet til NMR, (som altså selv har stått for tildelingen av midlene) er kun redusert med kr.7.000,- sammenlignet med 2009, d.v.s. til kr. 155.000,-.
NMR begrunner reduksjonen av årets tildeling med at de trenger kr.80.000 til en snarlig gjennomgang av sin organisasjon. Denne bevilgningen kommer på toppen av de ordinære midlene på kr 155.000 til NMR.  Det synes derfor som om denne omfordelingen går på bekostning av aktivitet i kor og korps. Det er ikke framlagt noen plan for denne organisasjonsgjennomgangen som er tenkt satt i gang i september.  

1) Hvordan vil fylkesråden reagere på at NMR Nord-Trøndelag plutselig har brutt avtalt prosedyre rundt tildeling av kulturmidler nå i 2010?  

2) Fylkeskommunenskulturmidlene er ment brukt til aktivitet i tallrike kor og korps på lokalplan. Mener fylkesråden at det er riktig av NMR Nord-Trøndelag å bruke en så stor andel av  potten, kr.80.000, til gjennomgang av sin organisasjon?  

3) I tilfelle det blir enighet om at det er behov for gjennomgang av organisasjonen, burde ikke da også NMF og NK, samt evt. andre musikkorganisasjoner også fått del i slike midler til utvikling av sine respektive organisasjoner? 

 

Svar på skriftlig spørsmål fra Trude Holm (Sp), Kulturmidler på avveie (28.09.10)

Ved fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen

 

Jeg vil i mitt svar vise til kommunikasjonen som har vært mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) og partene slik fylkestingsrepresentant Trude Holm berører i sitt spørsmål. Fylkesråden har ikke vært direkte involvert i dialogen, men er orientert om prosessen så langt.

 

Norges Musikkorps Forbund (NMF) sendte brev til NTFK den 6.august med spørsmål om prosedyren vedrørende tildeling gjort av Norsk Musikkrådet (NMR). Fylkeskultursjefen ba i brev datert 27.august om NMR sine kommentarer til klagen. Tilsvar til fylkeskultursjefen er gitt i brev av 10.september fra NMR, og fulgt opp i møte mellom NMR og kulturadministrasjonen den 23.september.

 

I mellom tiden har fylkeskultursjefen mottatt formell klage av 13.09.2010 fra NMF på tildeling av fylkeskommunale tilskudd 2010.

Klagen fra NMF følger ordinær klagebehandling i tråd med forvaltningslovens bestemmelser knyttet til enkeltvedtak.

 

Fra administrasjonen er hensiktsmessigheten av delegasjonen til NMR nå under vurdering, og denne vurderingen vil bli lagt fram for fylkesrådet i løpet av oktober 2010.

 

Før fordeling av de økonomiske midlene i 2010 ble det i juni avholdt et møte mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF), Norges Korforbund (NK) og Norsk Musikkråd (NMR) hvor også kulturadministrasjonen var invitert. På møtet ble behovet for organisasjonsutvikling innenfor fritidsmusikklivet drøftet. Her uttrykte alle de tre fylkesleddene i organisasjonene behovet for organisasjonsutvikling og felles arbeid på det området. Jeg vil understreke at det her er snakk om felles organisasjonsutvikling for disse paraplyorganisasjonene og deres medlemsorganisasjoner.

 

Når det gjelder fordeling av midlene for 2010 kan det se ut som NMR ikke har vært tydelig nok på hvordan denne felles organisasjonsutviklingen skulle finansieres. Jeg har forståelse for at NMF og NK reagerer på omfanget av reduksjonen i tildelingen sammenlignet med tidligere år.

 

Til orientering så ble oppstartsmøtet for felles organisasjonsutvikling innenfor musikkområdet avholdt som planlagt den 30.09.10. Der deltok flere representanter fra NMF, NK og NMR. Fylkeskommunen var også representert. Konklusjonen på møtet var å fortsette prosessen knyttet til felles organisasjonsutvikling.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no