Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Tore Kristiansen 05.04.2011

Tore Kristiansen 05.04.2011


Spørsmål til Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen om problemer knyttet til ferjen M/F Olav Duun etter verkstedsopphold i Polen

Etter et verkstedsopphold i Polen tidligere i år har den viktige ferjen M/F Olav Duun kommet tilbake for fortsatt å knytte Ytre Namdal sammen med midtre Namdal og Namsos spesielt. Ferjen har en svært viktig funksjon for befolkningen, og er etter Fremskrittspartiets syn helt avgjørende for å opprettholde bosetting i Ytre Namdal.

NrK har 01. april en artikkel om saken, der det fremgår at man ser ut til å mangle motorkraft når den skal manøvrere. En håpløs situasjon med utsikter for flere ukers trafikkstans for ferjen, og en artikkel man håper var en aprilspøk. Dessverre ser dette ikke ut til å være tilfelle, artikkelen er alt annet enn spøkefull og humoristisk.

Fremskrittspartiet mener problemene omkring denne forbindelsen nå er så alvorlige at fylkesrådet må gå grundig inn i saken. Vi kan ikke akseptere å betale for en tjeneste som innbyggerne i Ytre Namdal ikke lengre får, det må tas grep for å sikre befolkningen den tjenesten de har krav på og forventer.

Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:

1. Er Fylkesråden kjent med feilene på ferjen, og hvor lang tid vil det ta før Namdalingene kan forvente å ha ferjen sin i normal drift igjen?

2. Er det brudd på konsesjonsvilkårene at tilbudet er så dårlig som det nå har vært, og bør dette i tilfelle få konsekvenser for dagens driver?

3. Kan vi forvente at det er tatt grep som sikrer at dette ikke skjer igjen?
 

Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen:

Svar på skriftlig spørsmål angående ferjen M/F Olav Duun.

Jeg viser til brev av 5. april 2011 med spørsmål angående ferjen M/F Olav Duun.

I 2010 og 2011 er sambandet Hofles – Geisnes – Lund under ordningen med forhandlet avtale, såkalt rammetilskuddsavtale. I ferjedisponeringen er det lagt til grunn bruk av M/F Olav Duun, med M/F Herlaug som reserveferje.

Fra 1. januar 2012 er sambandet under anbudskontrakt . I kontrakten er det stilt krav til reservemateriell. En ferje i sambandet kan ikke erstattes av en reserveferje med mindre denne oppfyller alle krav til hovedferje stilt i konkurransegrunnlaget, for en tidsperiode som overstiger 21 dager i året. Hvis løyvehaver ikke oppfyller kravene i anbudskontrakten plikter løyvehaver snarest å innrette sitt arbeid i samsvar med kontraktens krav. Dersom løyvehaver ikke har utført oppdraget eller deler av det på en kontraktsmessig måte, kan dette få konsekvenser for løyvehaver. Mulige konsekvenser er prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige mislighold av kontraktsforpliktelsene har oppdragsgiver rett til å heve kontrakten.

Behovet for ombygging og utbedring på M/F Olav Duun har vært kjent for fylkeskommunen. I forbindelse med dette arbeidet, er det imidlertid oppdaget feil med ferjen også etter ombygging/utbedring. Jeg har derfor bedt om en skriftlig tilbakemelding fra FosenNamsos Sjø AS, der selskapet er bedt om å redegjøre for de problemer som har oppstått, hvordan dette er tenkt løst og når ferjen er forventet å være i normal drift.

Fylkesrådet vil deretter ta stilling til om dette vil få konsekvenser for dagens driver.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no