Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Tomas Iver Hallem 26.jan 2012

Tomas Iver Hallem 26.jan 2012


Spørsmål til fylkesråden i forbindelse med Transportplan Midt-Norge: Fergestrategi:

I forbindelse med gjennomgangen av planen vil jeg stille et spørsmål til fylkesråden som omhandler fergeavgangene i Nord-Trøndelag. Det er i planen foreslått at man skal benytte Møre og Romsdals standardkrav fra 2006 med en supplerende ny standard for samband med mer en 2500 PEB.

Ut i fra min vurdering av denne standarden vil svært mange av sambandene i Nord-Trøndelag komme dårlig ut i forhold til åpningstid og rutefrekvens. Er min forståelse av dette korrekt? Vil i så fall dette ha konsekvenser for neste anbudsrunde? Vil fylkesråden legge dette til grunn i anbudsgrunnlaget med tanke på åpningstid og antall avganger pr. døgn?

Kan fylkesråden forsikre brukerne av fergene /sambandene om at fergestrategien ikke er med og svekker grunnlaget for å opprettholde dagens ferge tilbudet i Nord-Trøndelag?

Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen:

var på spørsmål til fylkesråden i forbindelse med Regional Transportplan Midt-Norge - Fergestrategi

Jeg viser til brev datert 26.01.2012.

I arbeidet med Regional transportplan (RTP) for Midt-Norge er det satt som mål å utvikle en felles fergestrategi. Møre og Romsdal sin fergestrategi av 2006 ble utviklet etter dialog i Samarbeidsforum for samferdsel for Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og forutsetter minimumsstandard for ferjesamband basert på ulike kriterier. Minstekravene som er presentert i fergestrategien utgjør en forbedring i forhold til NTP-standarden (NTP 2010 – 2019). Det var forutsatt at ingen av fergestrekningene skulle få et dårligere tilbud enn det som var etablert.

Det største fergesambandet i Nord-Trøndelag er Hofles – Geisnes – Lund.  Her er det inngått kontrakt i den såkalte Foldapakken, som gjelder til og med 2019. Der er det forutsatt minimumskrav til transportkapasitet på 60 personbilenheter (PBE). Dette ligger over minstestandarden, og skal ikke endres. Fergesambandene Ølhammeren – Seierstad og Gutvik – Skei er også sikret gjennom Foldapakken. Standarden for Levanger – Hokstad ligger fast i gjeldende anbudspakke, som gjelder til 31.12.2014.

Hvilken fergestrategi som skal gjelde framover vil bli fastlagt i forbindelse med behandlingen av Regional transportplan, sannsynligvis i fylkestinget i april. I løpet av 2012 vil det også bli fremmet sak til fylkestinget om kravspesifikasjon for nytt anbud for Levanger – Hokstad fra 01.01.2015.


Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no