Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Tomas Iver Hallem 15. mars 2012

Tomas Iver Hallem 15. mars 2012


Skriftlig spørsmål om skoleskyss i Flatanger kommune.

I følge Flatanger kommune ved ordføreren har de fått signaler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om endringer av fylkeskommunens ansvar og praksis for skoleskyss til grunnskoleelever når skolestedet ligger utenfor bostedskommune.
Dette selv om skolestedet ligger i nærområdet til elevene og reiseavstand for elevene er mindre enn halvparten i forhold til å reise til skolested i egen bostedskommune.
Skoleskysskostnadene vil også bli vesentlig høyere for fylkeskommunen dersom elevene skal benytte skole i egen kommune.

Vi har forstått at dette gjelder for elevene fra Utvorda i Flatanger kommune som har Statland skole i Namdalseid kommune som sin nærskole, og elevene fra Hasvåg i Flatanger kommune som har sin nærskole på Sæter i Osen kommune.

For elever som går på ungdomstrinnet fra Sitter/Utvorda har Flatanger kommune kjøpt skoleplasser ved Statland skole i Namdalseid helt siden slutten av 1970 tallet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har frem til nå tatt ansvaret for skoleskyss for disse elevene, der reiseavstanden er 15- 25 km. hver vei. For kommende skoleår har 1 elev bedt om å få benytte Lauvsnes skole og reiseavstanden blir da 45 km. hver vei for denne eleven. I følge Flatanger kommune har de avtalt med foreldrene at denne eleven får foreldreskyss 8 av 10 turer og offentlig skyss 2 av 10 turer.
Det er 6 skoleelever fra Sitter/Utvorda som fortsatt ønsker å gå ved Statland ungdomsskole, og vi har fått informasjon om at Fylkeskommunen overlater til Flatanger kommune å skaffe skyss til disse 6 elevene. Det eneste alternativ som foreslås fra Fylkeskommunen er at de dekker kostnadene for transport til Lauvsnes for disse elevene, selv om en slik ordning fører til en merkostnad for fylkeskommunen på mange hundre tusen kroner i følge Ordføreren.

Det synes meget urimelig at fylkeskommunen ikke skal ta ansvar for skoleskyss til disse elevene dersom Flatanger kommune og foreldrene finner en løsning som gir kortere skolevei og som i tillegg gir en tilsynelatende mindre kostnad for fylkeskommunen ved at elevene går på nærmeste skole.

Flatanger kommune har et lignende forhold i sørdelen av kommunen, ved at kommunen har kjøpt barneskoleplasser ved Sæter skole i Osen kommune i mange år. Denne skolen er en naturlig nærskole også for elever bosatt i Hasvåg-området. I følge kommunen har 2 elever fra Hasvåg valgt å benytte Lauvsnes skole, og disse 2 elevene fikk lagt om sin skoleskyss fra 1.mars dette år. Fylkeskommunen tar ansvaret for skoleskyss for disse 2 elevene til Lauvsnes, og det er bra!
For de resterende elevene fra Hasvåg-området som ønsker å benytte Sæter skole som nærskole overlater fylkeskommunen det fulle ansvaret for skoleskyss til Flatanger kommune i det foreslåtte kjøretilbudet, i følge ordføreren. Dette til tross for at det gir billigere transportutgifter for fylkeskommunen ved at de går ved skolen på Sæter.

I følge Flatanger kommune har fylkeskommunen frem til i dag tatt ansvaret for ca. 2/3 av kostnadene med skoleskyssen til Sæter skole. Dette er også en langt rimeligere løsning for fylkeskommunen og medfører en mye kortere skolevei for elevene enn en løsning som fylkeskommunen nå foreslår for Flatanger kommune med kun transport til skolested på Lauvsnes.
Dagens skoleskyss til Lauvsnes gir heller ikke plass til de andre elevene fra Hasvåg og disse elevene må fra 1. mars benytte drosjetransport.
En skoleskyssordning som gir plass til alle elevene mellom Hasvåg og Lauvsnes vil medføre en bussløsning, og i følge tall som er presentert for Flatanger kommune vil dette gi en kostnadsøkning på ca. 500 000 pr. år for Fylkeskommunen.

På bakgrunn av det ovenfor nevnte vil vi be om en klargjøring av hvordan fylkesråden behandler denne type saker, og et svar på hvordan han tolker rundskriv Udir-3-2009 og opplæringsloven sett i forhold til de to sakene i Flatanger kommune. Vi ønsker også svar på hva som legges til grunn for at skoleelevene får lengre reisetid, med langt høyere skoleskysskostnader samlet sett for fylkeskommunen?

Dette handler om å legge forholdene til rette for at det skal kunne bo og leve familier med skolebarn i grendene i Flatanger.

Hva tenker fylkesråden å gjøre for å bidra til at det kan lages en ordning som både elevene, Flatanger kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune kommer godt ut av - og som gir gode og praktiske løsninger for elevene i Flatanger kommune?

Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no