Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 21. februar 2014

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 21. februar 2014


Spørsmål til fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen
- om Norsk Kulturråd sin støtte til MINK m.m.:

Jeg ble overrasket over Trønder-Avisa (T-A) sitt oppslag den 14.februar 2014 med fylkesråd May Britt Lagesen og fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø, der fylkesråden i flg. T-A uttalte at «vi settes sjakk matt».
Dette var fylkesrådens kommentar til at Norsk Kulturråd (kulturrådet) nylig har sendt brev til Nord-Trøndelag Fylkeskommune om at kulturrådet støtter «Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk» (MINK) med 878.000 kroner. De som er med i dette nettverket er Midtnorsk Jazzsenter, Stiftelsen Hilmar Aleksandersen, Rock City Namsos, Tempo og Molde internasjonale jazzfestival.

En forutsetning for utbetaling fra kulturrådet er at regionen bidrar med 40 prosent, noe som tilsvarer i alt 350.000 kroner fra de tre fylkeskommunene i Midt-Norge, samt Trondheim og Steinkjer kommuner. Også «Dans i Nord-Trøndelag» har fått støtte på tilsvarende vilkår.

Fylkesråden og fylkeskultursjefen mener at fylkeskommunen på denne måten bindes opp til å gi tilskudd uten å ha vært involvert i diskusjoner og vurderinger rundt de enkelte søknadene. Fylkeskommunen blir sittende igjen med Svarteper, mener fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø og May Britt Lagesen i samme artikkel. 
Min mening er at hvis dette er offisiell politikk fra fylkesrådet er vi ikke på vei framover for kulturpolitikken i Nord-Trøndelag.

Det blir for defensivt å ensidig kritisere kulturrådets prioriteringer. Det er bare få år siden diskusjonen gikk høyt om at Nord-Trøndelag kom svært dårlig ut sammenlignet med de fleste andre områder i Norge når det gjaldt å få tilgang til nasjonale kulturmidler. Nå synes det som situasjonen er forandret, og det skyldes først og fremst at vi har fått fram flere gode aktører med gode prosjekter, og som har vært godt kvalifisert til å få midler fra kulturrådet.

Det framstår som det er for dårlig dialog mellom kulturrådet og Nord-Trøndelag fylkeskommune, og etter min mening hadde det vært naturlig å intensivere arbeidet med å forbedre dialogen for samhandling. Jeg merker meg for øvrig uttalelsen fra Arne Fagerholt som er svært overrasket over uttalelsene fra kultureliten i fylkeskommunen: «Nord-Trøndelag er det eneste stedet vi har møtt en slik reaksjon. Som regel blir støtte fra Kulturrådet ønsket velkommen,» sier han til T-A.

Lagesen og Kvalø hevder i flg. T-A at det ofte er en motsetning mellom de faglige og kunstneriske prioriteringene kontra distriktspolitiske argumenter. For et distriktsfylke som Nord-Trøndelag er det nettopp gjennom gode, konkrete og nyskapende prosjekter at man kan få til ny kulturaktivitet i samspill med tradisjonsrik kulturutøvelse. Dette må da være god distriktspolitikk! 

Jeg vil derfor stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning og kultur, May Britt Lagesen:

1. Vil fylkesråden ta nye initiativ for å få til en dialog med Norsk Kulturråd for å få til bedre samhandling om de aktuelle søknadsprosjektene der tilskudd fra kulturrådet forutsetter regional medfinansiering?

2. Hva er grunnen til at Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke har prioritert MINK eller Dans i Nord-Trøndelag i sine budsjetter?


Svar fra fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen

Spørsmål:

1. Vil fylkesråden ta nye initiativ for å få til en dialog med Norsk Kulturråd for å få til bedre samhandling om de aktuelle søknadsprosjektene der tilskudd fra kulturrådet forutsetter regional medfinansiering?

Svar :

Ja, fylkesråden har tatt initiativ for å få en tettere dialog med Norsk Kulturråd, og har blant annet en avtale med 2. nestleder Arnfinn Bjerkestrand  i Norsk Kulturråd om et møte. Der vil rutiner for tildeling og samhandling være et av temaene. Det har også tidligere vært skriftlig kontakt med Norsk Kulturråd angående denne problemsstillingen.
Fylkesråden ser det som svært viktig at Norsk Kulturråd er en god partner for Nord-Trøndelag fylkeskommune i utviklingen av fylkets profesjonelle kulturliv. Jeg er helt enig med spørsmålsstilleren i at et distriktsfylke som vårt har behov for gode og konkrete prosjekter. Samtidig vil det være ønskelig for vår økonomiske planlegging at Nord-Trøndelag fylkeskommune blir invitert med i behandlingen av søknader fra Nord-Trøndelag. Dette vil også gi Norsk Kulturråd en bedre forutsigbarhet for deres krav om 40 % regional medfinansiering.

Spørsmål:

2. Hva er grunnen til at Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke har prioritert MINK eller Dans i Nord-Trøndelag i sine budsjetter?

Svar:

Både MINK (Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk) og Dans i Nord-Trøndelag har vært prioritert med prosjekt/oppstartstilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. MINK har i perioden fra 2010 til 2013  fått til sammen kr 463 000 kroner og Dans i Nord-Trøndelag har fått kr 630 000 kroner  for perioden 2011 - 2013.

Kompetansenettverket MINK ble etablert 2010 som et prøveprosjekt som følge av «St.meld nr 21 (2007-2008) Samspill». Som en del av partnerskapet ble dette prøveprosjektet finansiert gjennom fylkeskommunens utviklingsmidler (RUP). I 2012 ble prosjektet kompetansenettverk evaluert av Norsk Kulturråd og evalueringsrapporten anbefalte ikke videreføring av kompetansenettverkene.
Norsk Kulturråd valgte likevel å videreføre MINK .  Verken Nord-Trøndelag fylkeskommune eller Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt mulighet til å videreføre dette prosjektet utover tre år gjennom RUP.

Dans i Nord-Trøndelag AS er et aksjeselskap som i perioden 2010 til 2013 har fått utviklingsmidler gjennom ( RUP) knyttet til produksjonene, bistand til bedriftsutvikling og midler til samhandlingsutvikling med Nord-Trøndelag Teater.

Det er en utfordring for begge at de ikke lenger kan prosjektfinansieres, og nå er over i en driftsfase. Det har vært utfordrende å vurdere disse prosjektene inn på fylkeskommunens driftsbudsjett i en tid der fylkestingets ramme til kulturområdet reduseres. Inneværende år er nedgangen på 900 000 kroner.
De organisasjoner som allerede er tildelt tilskudd/støtte gjennom fylkeskommunen sitt driftsbudsjett skal også ivaretas gjennom kontinuitet og forutsigbarhet i sitt arbeid. Dette understreker ytterligere viktigheten av god samhandling mellom Norsk Kulturråd og fylkeskommunen i tildelingen av midler, der støtten krever medfinansiering.

Fylkesrådet har derfor gitt oppstartstøtte til både MINK og Dans i Nord-Trøndelag.  I tillegg kjøper fylkeskommunen produksjoner av Dans i Nord-Trøndelag – både til den kulturelle skolesekken for grunnskolen og den videregående skolen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i løpet av siste uke utbetalt 35,5 millioner kroner i støtte og tilskudd til ulike institusjoner, organisasjoner og arrangement.  Jeg ønsker å understreke at fylkeskommunen gjennom dette er en betydelig tilrettelegger for et mangfoldig kulturliv i fylket. Dette er ikke mulig uten et tett og positivt samarbeid mellom de ulike partene, også de involverte kommunene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no