Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Ståle Busch 11.11.2011

Ståle Busch 11.11.2011


Spørsmål angående Fylkesveg 17 - bompengeprosjektet

Gjennom de siste uker har det gjennom media blitt slått stort opp en rekke saker som gir oss fylkestingspolitikere grunn til å spørre oss selv om saken virkelig er så godt forankret og utredet som den bør være på dette stadium. Ikke minst har prosjektgruppen og den lokale forankring kommet i et dårlig lys.

Senest i dagens utgave av T-A og NA fremmes en rekke synspunkter som gir grunn til bekymring, og som gjør en realisering etter planlagt fremdrift svært vanskelig og usannsynlig. Spesielt interessant er det å se Namdalseid kommunestyre som sier foreløpig nei til bomprosjektet med dagens innhold. Fremskrittspartiet støtter Namdalseids kommunestyre i deres nei, og mener det er grunn til å påstå at det er flere enn Namdalseid som ”ikke får nok igjen for å si ja” til et bomfinansiert veiprosjekt som det nå foreligger.

For Fremskrittspartiet er det helt uakseptabelt at næringsliv og privatpersoner skal betale veiene de allerede har finansiert gjennom årsavgift, bilavgift, drivstoffavgift, med mer skal betale veien enda1-2 ganger gjennom å betale bompenger til et prosjekt som kan ende opp med å innkreve mer penger enn veien koster, kun fordi man velger denne typen organisering av bygging, drift og innkrevning.

På bakgrunn av den usikkerhet som er fremkommet de siste uker stilles følgende spørsmål.

- Vil fylkesråden vurdere alternativ organisering av prosjektet for å sikre fremdrift i og lokal oppslutning om prosjektet?

- Vil fylkesråden ta ansvar for en prosjektfinansiering som sikrer minimale kostnader for bilistene, samt alternative veger for de som ønsker å unngå bompenger?
 
Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen

Spørsmål om fylkesveg 17 - bompengeprosjektet
Jeg viser til brev datert 11.11.2011 med spørsmål angående bompengeprosjektet fylkesveg 17. I nevnte brev henvises til flere oppslag om prosjektet i media, og det uttrykkes usikkerhet om prosjektet. Det stilles videre spørsmål om alternativ organisering og prosjektfinansiering.

Fylkesrådet har organisert arbeidet med fylkesveg 17 – prosjektet i henhold til fylkestingets vedtak i sak 09/65 der prosjektet er omtalt som prioritert bompengeprosjekt. Dette vedtaket ble fattet etter anmodning fra berørte kommuner ved politiske vedtak der bompengealternativet ble anbefalt.

Det er tatt sikte på prosjektfinansiering av fv17-prosjektet ettersom investeringene lånefinansieres. Dette gir rom for å tilpasse årlige budsjettbehov i forhold til en framdrift som er anleggsteknisk hensiktsmessig.

FV17- prosjektet er svært omfattende og krevende å gjennomføre. Fylkestinget vil bli orientert om framdrift og status i prosjektarbeidet ved første anledning. Det er lagt fram en interpellasjon om prosjektet til fylkestingets samling i desember, slik at det vil bli anledning til ytterligere informasjon og debatt om prosjektet i forbindelse med dette.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no