Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Andre Skjelstad 15. oktober 2012

Spørsmål fra Andre Skjelstad 15. oktober 2012


Spørsmål til fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

I Stjørdal kommune planlegges det et kulturhus som vil ha regional betydning for fylket. Tiltaket støttes blant annet gjennom vedtak i det interkommunale samarbeidet, Værnesregionen, som sier at de støtter dette som et regionalt kulturhus for Stjørdalsområdet.

En sentral aktør som blant annet skal inn i kulturhuset er distriktsoperaen Steinvikholm Musikkteater. Denne har en fast bevilgning over statsbudsjettet i dag, og er på denne måten en nasjonal kultursatsing i Nord-Trøndelag. 

Den økonomiske støtten til prosjektet fra fylkeskommunen er foreløpig svært liten, og begrenser seg til en bekreftelse fra administrasjonen i NTFK på at det er innenfor ordningen på tippemidler. Fylkeskommunen har tradisjonelt stilt opp med støtte i tillegg til tippemidlene ved store regionale satsinger.

Spørsmål til fylkesrådslederen:
Hvilke økonomisk støtte vil fylkesrådet gi til det planlagte kulturhuset på Stjørdal?

Andre N. Skjelstad

Svar fra fylkesrådleder Ingvild Kjerkol

Stjørdal – kulturhus

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i utgangspunktet ingen øremerket tilskuddsordning for bygging av regionale kulturhus.

Nord-Trøndelag fylkeskommune er fra staten delegert myndighet for å forvalte den statlige ordningen knyttet til lokale og regionale møteplasser/ kulturbygg. Denne tilskuddsordningen blir forvaltet med utgangspunkt i statlige retningslinjer og fylkeskommunale prioriteringer.

På 90 – tallet ble det i Nord-Trøndelag bygd flere regionale kulturhus – eks Namsos Kulturhus, Namsos, Dampsaga i Steinkjer, Inderøy kulturhus, Inderøy m.v

I de rene regionale kulturhus var ikke Nord-Trøndelag fylkeskommune med som tilskuddspart i finansieringen.

Men fylkeskommunen har i flere kulturhuskompleks vært med som garantis for en del av husleiekostnadene knyttet å være leietaker for en fylkeskommunal virksomhet.

Eksempel her er Nord-Trøndelag fylkesbibliotek som del leier ved Dampsaga Kulturhus og Fylkesgalleriet som del leier ved Namsos kulturhus, Namsos.

I tillegg har fylkeskommunen vært med som medfinansier for flere museumsbygg eks Stiklestad Nasjonale Kultursenter( hvor fylkeskommunen også er medeier), Norveg – Kystmuseet; hvor fylkeskommunen er medfinansierer for museumsbygget og ikke det regionale kulturhus som også er en del av Norveg og som er gitt statlige kulturhusmidler.

Det nasjonale kulturhuset som er under planlegging i Snåsa – Saemien Sitje – har en statlig finansiering, mens fylkeskommunens avsatte midler er brukt til utstillingsdelen.

Når det gjelder utvikling av regionale idrettsanlegg har de vært tilknyttet våre videregående skoler, og her har fylkeskommunen vært inne med regionale utviklingsmidler i størrelsesorden en til ti millioner kroner som en del av synergien som oppnås mellom det regionale anlegget og bruken ved den videregående skolen. Eksempeler her er Ole Vig videregående skole, Stjørdal, Steinkjer videregående skole, Steinkjer, Grong videregående skole, Grong osv.

Da Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke er eier og driver av noen regional kulturinstitusjon i Stjørdal, har det heller ikke vært aktuelt å drøfte modellen som del leier.

Steinvikholm Musikkteater mottar driftstilskudd fra fylkeskommunen gjennom et partnerskap mellom staten ( 70%) , Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune 15% hver.

Konklusjon:

Ut fra flere tiårs erfaring har det ikke vært naturlig for Nord-Trøndelag fylkeskommune å gå inn med investeringsmidler til rene regionale kulturhus. Men Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjennom sin rolle som eier og driver av regionale institusjoner både innenfor kulturområdet og utdanningsområdet vært med som garantist som leietaker og bruker av regionale kulturhus/idrettsanlegg.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no