Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Andre Skjelstad 21. august 2012

Spørsmål fra Andre Skjelstad 21. august 2012


VEDLIKEHOLD PÅ FYLKESVEG 192 – MOSVIK
Nord-Trøndelag Fylkeskommune har det overordnede avsvar for vedlikeholdet av fylkesvegene. Det daglige ansvaret er delegert til Statens Vegvesen, mens entreprenøren Mesta har funksjonskontrakten på veien.

Fylkestinget har bestemt at alle fylkesveier i Nord-Trøndelag skal ha asfaltdekke innen 2020. Det er bra at det satses på asfaltering, men det må også satse på vedlikehold av eksisterende fylkesveger. Et godt eksempel på en ikke-asfaltert veg med manglende vedlikehold er fylkesveg 192 i Inderøy kommune. Her peker innbyggerne på mangelfullt vegvedlikehold, herunder store hull i grusdekket og ”vaskebrett” som oppstår på selve vegen. Det stilles også spørsmål ved om entreprenøren og Vegvesenet oppfyller selve funksjonskontrakten.

Spørsmål til fylkesråden:
Hvilke tiltak vil fylkesråden iverksette for å bedre vegvedlikeholdet langs fylkesveg 192 i Inderøy kommune og hvilke tiltak vil fylkesråden iverksette dersom det påvises vedlikeholdssvikt fra Statens Vegvesen / innehaver av funksjonskontrakter langs fylkesveiene?

Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen
Spørsmål om vedlikehold av fylkesveg 192 i Inderøy kommune
Innledningsvis vil jeg opplyse om at fylkesveg 192 i Inderøy kommune har vært
gjenstand for vurderinger basert på innmeldt behov ved flere anledninger de senere år. Det er gjennomført flere befaringer, og situasjonen er av Statens vegvesen vurdert slik at Fv192 ikke har en utpreget dårligere standard enn andre fylkesveger med utbedringsbehov og som enda ikke er prioritert innenfor investeringsprogrammet. Vegen ble i sin helhet oppgruset i 2010, og er senere vedlikeholdt med veghøvel. Deler av vegen er bratt og det er flere kurver som gir utfordringer med "vaskebrett" som kommer kort tid etter høvling selv om grusen blir komprimert. For å oppnå en varig bedring må det investeres i fastdekke.

Prioriteringen av fylkesvegprosjekter foretas i forbindelse med fylkesvegplanarbeidet,som gjennomføres i dialog med kommunene. Kommunene anmodes om å prioritere prosjekter, og fylkeskommunen fraviker denne prioriteringen bare i spesielle tilfeller.Det vanlige er derfor at kommunene sine vurderinger tillegges avgjørende betydning.Dette er også tilfelle for prioritering av investeringsprosjekter i inneværende
planperiode i tidligere Mosvik kommune. Jeg kan her nevne at kommunen prioriterte asfaltering av FV 191, som ble ferdig asfaltert tidligere i år.

Selv om fylkestinget har økt investeringstakten vesentlig de senere år, vil det ta tid før alle fylkesveger har fått fast dekke og tilfredsstillende standard.

Vedlikeholdet av fylkesvegene gjennomføres innenfor ram men av driftskontrakter.Etter 1.9.2006 er drift- og vedlikehold av alle fylkesvegene i Nord-Trøndelag tildelt etter konkurranse. De første kontraktene ("Namsos" og "Mosvik") ble tildelt fra 1.9.2003. Det foreligger derfor nær ti år med erfaringer om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. I kontraktsperioden (fem år) gjelder kriterier og standardkrav som ble lagt til grunn på det tidspunktet kontrakten ble inngått. Entreprenøren har hovedansvar for å følge opp og dokumentere at forholdene innenfor kontrakten er i tråd med kontraktskravene. I tillegg til egenkontrollen som pålegges entreprenørene følges alle kontrakter opp av en byggeleder i Statens vegvesen via rapportering og byggemøter. I Nord-Trøndelag har Statens vegvesen 4 byggeledere som følger opp driftskontraktene som omfatter både fylkesveger og riksveger. I tillegg til byggelederne gjennomfører Statens vegvesen stikkprøvekontroller. Byggemøter gjennomføres månedlig og Statens vegvesen har i enkelte kontrakter gjennomført byggemøte hver fjortende dag. Etter hver vinter- og sommersesong blir entreprenøren evaluert ved hjelp av et eget skjema. Evalueringen gjennomgås med entreprenøren i et eget møte for eksempel i tilknytning til et byggemøte. Her blir det gitt tilbakemeldinger om hva Statens vegvesen mener fungerer bra og hvor entreprenøren bør forbedre seg.

Kravene til entreprenørens kvalitetssystem og kvalitetsplaner i driftskontraktene er vesentlig innskjerpet de senere år. Entreprenørene som har driftskontrakter i Nord-Trøndelag er sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. Entreprenørene skal legge fram følgende planer:

  • Ressurs- og organisasjonsplan
  • Plan for gjennomføring av inspeksjoner og kontroll
  • Beredskapsplan
  • Vinterplan
  • Plan for håndtering av ras og flom
  • Plan for drift og vedlikehold av grøntanlegg og vegetasjonskontroll
  • Plan for renhold av vegbane og vegområde

 

Entreprenøren skal etablere et program for interne kvalitetsrevisjoner, førstepartsrevisjon,som sendes byggherren senest innen kontraktarbeidenes start og når de oppdateres. Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetsrevisjoner i henhold til programmet og når det er påkrevd og ikke med lengre opphold enn 6 måneder mellom hver revisjon. Statens vegvesen gjennomfører også revisjoner av driftskontraktene der Statens vegvesen ser både på entreprenørens og egen oppfølging av kontraktene. Normalt gjennomføres en slik revisjon hvert år.

Fra og med 2008-kontraktene inneholder kontraktene minstekrav til kontrollfrekvenser nedfelt i en egen instruks. Instruksen angir minstekrav og frekvensen må økes når værforhold tilsier det. Fra samme tidspunkt er det også innført et nytt rapporteringssystem kalt ELRAPP.

Når det påvises mangler kan Statens vegvesen ta i bruk sanksjoner overfor
entreprenør. "Instruks for håndtering av mangler og eventuelt sanksjoner for drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar" er gitt av Vegdirektoratet og brukes i oppfølgingen av driftskontraktene. Intensjonen med instruksen er at det ikke er om å gjøre med mest mulig sanksjoner, men at behandlingen først og fremst skal føre til forbedringer i entreprenørens kvalitetssystem og -planer. Ved annen gangs mangel på samme arbeidsprosess åpnes det for å gi sanksjon. Instruksen inneholder også
et beregningssystem for sanksjoner basert på alvorlighetsgrad og vekting. Statens vegvesen benytter denne instruksen, og med unntak av de to kontraktene som er under ett år gamle er det gitt sanksjoner i kontraktene i Nord-Trøndelag.

Etterslep/forfall innenfor vegnettet er en utfordring for drift av vegene. Dette er
forhold som entreprenøren i driftskontraktene ikke har ansvar for. Slike forhold er med på å øke avstanden mellom trafikantenes forventninger til driften av vegnettet og det som det er praktisk/økonomisk mulig å oppnå. Fra 1.9.2012 starter en ny kontraktsperiode der Mosvik inngår. I tilfeller der det er behov for investeringer for å avhjelpe problemet vil saken bli inkludert i arbeidet med Fylkesvegplan, som utarbeides i dialog med kommunene.

Ved henvendelser vedrørende manglende drift og vedlikehold av fylkesvegene
videreformidles opplysningene til Statens vegvesen som tar opp saken med aktuell entreprenør.

Forholdet mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen er regulert av en flerårig rammeavtale og årlige leveranseavtaler. Sentralt i forholdet er de månedlige kontaktmøtene jeg har sammen med vår administrasjon med Statens vegvesen der aktuelle saker tas opp til diskusjon. Vi legger ofte fram kritiske spørsmål til Statens vegvesen for stadig å forbedre forvaltningen av fylkesvegnettet. Hvis oppfølgingen fra Statens vegvesen ikke betraktes som tilfredsstillende vil dette bli tatt opp i kontaktmøtene og bli lagt til grunn for revisjon av rammeavtale og utforming av leveranseavtale. Hvis det påvises manglende oppfølging fra entreprenør sin side er dette en sak for Statens vegvesen med basis i inngått driftskontrakt, om nødvendig med sanksjoner innenfor gjeldende bestemmelser.

Både jeg som fylkesråd og vår administrasjon mottar mange berettigede
henvendelser om manglende standard på fylkesvegene. Jeg er svært opptatt av at vi tar ombudsrollen seriøst. Vi legger vekt på å formidle utfyllende svar og alle henvendelser tas på alvor. Dette gjøres blant annet ved å innhente nødvendige opplysninger fra Statens vegvesen. Dette innebærer imidlertid ikke at alle er fornøyd med de svar som blir gitt. Med svært store utfordringer innenfor fylkesvegnettet vil det naturlig være ulike oppfatninger om prioritering av tiltak. På bakgrunn av dine spørsmål vil jeg på nytt ta opp forholdene rundt FV 192 på neste kontaktmøte med Statens vegvesen i september.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no