Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 7.januar

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 7.januar


Spørsmål fra Thomas Iver Hallem (gruppeleder, Sp) til fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012 -2016 undersøkte Senterpartiet en del uavklarte kostnader som vi så av samferdselsbudsjettet vil komme for Nord-Trøndelag fylkeskommune i den kommende økonomiplanperioden.

I den forbindelse førsøkte vi å undersøke hvilke kostnader som vil komme for hurtigbåtsambandet mellom Vanvikan og Trondheim. Jeg har fått opplyst at hurtigbåtsambandet mellom Trondheim og Vanvikan administreres av Sør Trøndelag fylkeskommune og har en kostnadssplitt mellom fylkeskommunene med fordelingen 60/40 % der Nord-Trøndelag fylkeskommune har største prosentandel.    Sør-Trøndelag fylkeskommune har fortalt at anbudsprosessen er satt ut gjennom selskap ATB A/S som håndterer anbudsinnhentningen for Sør-Trøndelag fylkeskommunen.

Vi tok videre kontakt med ATB A/S og de opplyste at anbyder som svarer til kravspekk i anbudsdokumentet hadde en kostnadsramme på 24,5 millioner kr pr år.
 
Hva ligger i anbudskriteriene som tilsier at man får denne økningen, ut over lønns- og prisvekst?

Er det flere avganger? Større fart eller krav om ny båt fra fylkeskommunen?

Vi fikk videre opplyst fra administrasjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune at man måtte påregne ytterligere kostnader for Nord-Trøndelag fylkeskommune knyttet til investeringene i nytt tankingsanlegg og nytt terminalbygg for hurtigbåten i Trondheim. Det ble videre opplyst at denne kostnadsfordelingen ikke var avklart mellom fylkeskommunene.

Er det slik at Nord-Trøndelag fylkeskommune har forpliktet seg til kostnadsdeling for tankingsanlegg og nytt terminalanlegg i Trondheim?

Svar fra fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen

Spørsmål knyttet til anbudskostnad

Overordnet kravspesifikasjon for Trondheim – Vanvikan ble behandlet i Fylkestinget for Nord-Trøndelag, sak 11/89. Det er samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) og Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) om anskaffelse av ny anbudskontrakt for de to fylkeskryssende hurtigbåtsambandene Kristiansund – Trondheim og Trondheim – Vanvikan. Utvidet pendlerrute på strekninga Trondheim – Brekstad er inkludert. Alle disse sambandene inngår i en og samme anbudspakke. Dvs at det anbudet som er best samlet har rett til å vinne kontrakt.

Det er inngått egen avtale som ivaretar rettigheter og plikter mellom de tre fylkeskommunene, og der Sør-Trøndelag fylkeskommune iverksetter bestillingen til AtB, som gjennomfører anbudskonkurransen. Jeg kan bekrefte at nytt anbud har større kostnader enn gjeldende kontrakter, og at det beløpet som er oppgitt av AtB kan være realistisk. Loven gir unntak for offentlighet av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon m.m. Derfor vil jeg ikke gå detaljert inn i tallene.

Det er en betydelig kostnadsvekst fra gjeldende kontrakt til nytt anbud. Det må forventes relativt samme kostnadsøkning for alle sambandene som inngår i anbudspakken. Det er antatt flere årsaker til kostnadsvekst. Eksisterende kontrakter har vært gunstig prismessig for oppdragsgiver. Det er en trend med generell prisøkning på denne typen fartøy. Krav til universell utforming, utslippskrav, og krav til sikkerhet er som forventet prisdrivende. Generelt er kravet om kort reisetid på strekningen Trondheim – Brekstad prisdrivende, også for felles reservefartøy.

Jeg gjør oppmerksom på at den kostnadsrammen du har fått oppgitt av AtB er inkludert billettinntektene, som i en bruttokontrakt kommer som inntekt for oppdragsgiver; fylkeskommunene. 

Følgende står om kostnadsdeling i samarbeidsavtalen: «Kostnadene og inntektene fordeles mellom STFK og NTFK på bakgrunn av hvor hoveddelen av trafikkgrunnlaget er. Ved inngåelse av denne avtalen er det mangelfull informasjon om fordelingen av trafikkgrunnlaget mellom fylkene. Det gjennomføres telling på eksisterende samband for å kvalitetssikre modellen. Inntekter fordeles inntil videre 60%/40% mellom NTFK/STFK hvis ikke tellingen nevnt foran tilsier en revisjon. Delingstallet skal revideres slik at det blir samsvar mellom reisemålfordeling og kostnadsfordeling».

Det er avtalt opplegg for telling, der det ble gjennomført en telling høsten 2012, og en ny telling i mars 2013. Det gir ikke mening å spekulere i resultatene før begge tellinger er gjennomført.

Anbudet bygger på to praktiske endringer som har betydning for hvordan budsjettering legges opp. Den nye kontrakten vil være en bruttokontrakt der i dag er en nettokontrakt. I den nye kontrakten er det forutsatt at kaiutgifter skal dekkes direkte av oppdragsgiver, mens de er inkludert i dagens kontrakt.

Spørsmål knyttet til nytt terminalbygg

Jeg er kjent med at STFK har planer om å etablere ny hurtigbåtterminal i Trondheim.
I Samarbeidsavtalen står følgende om terminaler: «Punkt 3. Terminal (kaianlegg) - Hvert fylke dekker inntil videre sine kostnader til terminal (kaianlegg). For NTFK vil dette gjelde Vanvikan. For hurtigbåtterminalen i Trondheim fordeles kostnadene på trafikkmengden i de enkelte samband. Event. spørsmål om ytelser fra NTFK knyttet til drift og utvikling av hurtigbåtterminalen i Trondheim fremmes som egen sak.»

NTFK har altså ikke gitt noen lovnader om tilskott. Dersom vi holder på utgangpunktet i samarbeidsavtalen, vil terminalkostnadene beløpe seg til det som Trondheim havn har rett til å kreve for Vanvikan terminal. Dersom vi kommer fram til at fordelingen av terminalkostnader blir urettferdig fordelt, er det mulig å kompensere dette ved for eks at NTFK yter et begrenset tilskudd til utbyggingen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no