Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem, Andre N. Skjelstad, Jostein Trøite og Ståle Busch 7.januar

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem, Andre N. Skjelstad, Jostein Trøite og Ståle Busch 7.januar


Spørsmål fra Thomas Iver Hallem (gruppeleder, Sp), Andre N. Skjelstad (gruppeleder, V), Jostein Trøite (gruppeleder, Sv) og Ståle Busch (gruppeleder, Frp) til fylkesrådsleder, Ingvild Kjerkol

Spørsmål om hvordan samarbeid mellom politiske parti og fylkeskommunen
foregår?

I Trønderavisa 05.01.2013 fremgår det av annonsen på side 26 at Nord-Trøndelag Arbeiderparti i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune arrangerer frivillighetskonferanse 18.januar 2013. Vi reagerer negativt pa sammenblandingen av parti og fylkeskommunen i annonsen og stiller spørsmål om fylkesrådslederen er tilfreds med at fylkeskommunen så tette lar seg organisere med Nord-Trøndelag Arbeiderparti?

Det fremstår etter vårt syn som lite heldig at fylkeskommunen arrangerer konferansen i samarbeid med ett politisk parti. Selv om programmet har flere ikke-politiske innledere og har deltakelse fra andre politiske partier, bidrar den til a profilere Arbeiderpartiet på en særlig måte. Dette både ved at Arbeiderpartiet er arrangør og at fylkesrådslederen også i egenskap av a være 1.kandidat til Arbeiderpartiet sin stortingsliste skal oppsummere konferansen.

Vi mener at det på generelt grunnlag er lite heldig at Nord-Trøndelag fylkeskommune profilerer ett politisk parti.
Det er et prinsipielt viktig spørsmal hvor lang fylkeskommune kan gå i å støtte/profilere spesifikke politiske partier. Innbyggerne bør kunne ha en berettiget forventning om at kommunen ikke bidrar til dette, men at fylkeskommunen gir støtte til politisk virksomhet på mer generelt grunnlag, for eksempel gjennom tilskudd basert på objektive kriterier.

Når man ser pa deltakerne i konferansen er flere politiske parti fraværende og de politikerne som er nevnt i annonsen skal være der i kraft av a være kandidater til stortingsvalget til høsten. Vi lurer derfor på om det er slik at fylkeskommunen skal ha en rolle i og organisere stortingsvalgkampen i fylket? Hvis det er tilfelle ønsker vi og få tilsendt informasjon om hvordan dette skal foregå.

Til slutt ønsker vi å få en oversikt over hvilke økonomiske bidrag som fylkeskommunen bidrar med i det nevnte arrangement både administrative og økonomiske.

Svar fra fylkesrådsleder, Ingvild Kjerkol

Jeg viser til skriftlig spørsmål fra gruppelederne i Sp, Sv, V og FrP vedr frivillighetskonferansen.

Bakgrunn for fellesarrangementet.
Fylkesrådet arbeider med en frivillighetsstrategi som skal legges fram for fylkestinget i juni 2013. Nord-Trøndelag Arbeiderparti er vertskap for kulturministeren ved hennes besøk i fylket Nord-Trøndelag, og ønsket å utnytte dette besøket ved å bruke statsråden som innleder på en konferanse.
I vår kontakt kom vi fram til at de to formålene kunne kombineres gjennom en åpen konferanse om frivillighet. Fra fylkesrådet ble det vurdert som en styrke for vårt arbeid med frivillighetsstrategien å kunne ha et slikt arrangement hvor statsråden er en av flere innledere.

Dette er et praktisk samarbeid ved at fylkeskommunens «event web» er benyttet til å administrere konferansen. Dette er et verktøy som også tidligere er stilt til disposisjon for andre samfunnsaktører når de har hatt større arrangement. I tillegg har fagpersoner i administrasjonen som arbeider med frivillighetsstrategien bidratt, slik de også ville ha gjort om fylkeskommunen hadde arrangert en egen konferanse. Ut over dette er det ikke økonomisk engasjement fra fylkeskommunens side.

Med sammenfallende interesser knyttet til å sette frivillighetsområdet på kartet, og få gode innspill til arbeidet med strategien var det vår vurdering at det ville være en styrke for fylkesrådets arbeid å kunne utnytte kulturministerens besøk til en slik felleskonferanse. Da ønsket fylkesrådet å være synlig som medarrangør, også i annonsen.

Jeg er enig i at det kreves spesiell oppmerksomhet knyttet til fellesarrangement hvor politiske partier er involvert. Men det bør ikke være umulig for en samfunnsaktør som et politisk parti å få fylkeskommunen som partner når interessene er så sammenfallende som i dette tilfellet. Som det refereres til i spørsmålet er dette et åpent arrangement med innledere og deltakere også fra andre politiske partier og representanter for frivilligheten.
I dette tilfellet er det altså fylkesrådet som har villet utnytte et initiativ fra en annen samfunnsaktør i fylket til eget arbeid.

Hvorvidt en slik konferanse er egnet til å profilere arrangøren bedre enn de som deltar, ev holder innledninger skal ikke jeg vurdere. Men det er selvsagt ikke slik at fylkeskommunen har eller skal ha noen rolle i stortingsvalgkampen.

Oppsummert. Et statsrådsbesøk i regi av Nord-Trøndelag Arbeiderparti er utnyttet til å få gode prosesser knyttet til fylkesrådets arbeid med frivillighetsstrategien – det har vi vært helt åpne om.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no