Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen 18. juni

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen 18. juni


Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (Frp) til fylkesrådet:

Fylkestinget hadde nylig gleden av å besøke Sikkerhetssenteret i Vikna og fikk en god gjennomgang av et kompetent senter. Her fikk vi nok en gang øket forståelse for betydningen av kompetanseutvikling, i denne sammenheng både økonomiske og miljømessige besparelser ved økt kompetanse for sjøkapteiner og styrmenn.

Et skår i gleden var imidlertid opplysningen om manglende tilgang på kvalifiserte maskinister, noe vi som sjøfartsnasjon og sjøfartsfylke etter Fremskrittspartiets syn ikke kan være bekjent av . Spesielt ble det pekt på behovet for et tilbud som gir sertifiserte maskinister.

Fylkestinget har i gjentatte saker vært tydelig på behovet for å understøtte maritime næringer og det å sikre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i næringen må etter vår mening være en av de viktige grunnsteiner i fylkeskommunens oppgaveportefølje. Alle båter med maskin over 750 kW må ha sertifisert maskinist, noe som vil kunne gjelde innenfor de fleste næringer som ferdes til sjøs. Å se at en av de viktigste og mest fremtidsrettede næringene for Nord-Trøndelag skal bli hindret pga manglende utdanningskapasitet er en tilstand vi ikke kan sitte og se på.

Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:

1. Vil Fylkesråden vurdere å bidra til at det opprettes et tilbud om opplæring som sertifisert maskinist, fortrinnsvis ved fagmiljøet som allerede eksisterer i Vikna?
2. Ser Fylkesråden for seg en snarlig løsning på dette, og når kan det komme en sak til fylkestinget der problemstillinger knyttet til dette belyses?

Svar fra May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur:

Opplæringen som etterspørres – sertifisert maskinistutdanning tolkes til å omhandle fagskoleutdanning innen maskinist/maskinoffiser. Ytre Namdal videregående skole har i dag en egen fagskoleutdanning innen nautiske fag som gir studentene utdanning som skipsoffiser på fire ulike sertifiseringsnivå. Denne opplæringen bygger igjen på bestått fagbrev innenfor matros og motormannfaget som bygger på Vg2 maritime fag i videregående opplæring. Kommende skoleår er det satt av 30 elevplasser på Vg2 maritime fag ved Ytre Namdal videregående skole. Fagskolen ved Ytre Namdal har ikke skipsteknisk linje som utdanner maskinister eller maskinistoffiserer.

Fylkestinget har delegert beslutning knyttet til fagskoletilbud til et eget styre for fagskolen. I lov om fagskole er det nedfelt at fylkeskommunene skal tilby utdanninger som er i tråd med lokale- regionale- og nasjonale behov som de ulike næringene etterspør.  De enkelte utdanninger trenger ikke å foregå i egen regi, men skal kunne tilbys i samarbeid med andre fylker eller private aktører i regionen.

Strategidokument for fagskolen i Nord-Trøndelag, ble vedtatt av styret for fagskolen i sak 3/2011 for fagskolen i Nord-Trøndelag. I punkt 3.1 i strategidokumentet står:

Lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv er fagskolenes nærmeste samarbeidspartnere i utvikling av tilbud. Fagskolen i Nord-Trøndelag må derfor ha et aktivt samarbeid både med bedriftene, med bedriftenes bransjeorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner for å analysere hvilke behov næringsliv etterspør.  Samtidig er det viktig å ha et samarbeid med andre fylkeskommuner om tilbud og utvikling av nye tilbud innenfor den offentlige fagskolen.

Fylkestinget har i Økonomistrategisaken i juni, sak 82/11 bedt om en nærmere kunnskap om samfunnets og næringslivets behov for fremtidig fagskoletilbud, og har anført at det både av faglige og økonomiske årsaker er sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes.

Vedtak i fylkestingsak 82/11 punkt 3 ble: «Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes.»

Det kan nevnes i denne sammenheng at FrP hadde et tilleggsforslag til punk3 som lød: «Fylkestinget mener alle andre områder må underlegges en kritisk vurdering, slik at innbyggerne får mest mulig igjen for de pengene fylkestinget forbruker på vegne av befolkningen.»

Når de gjelder fagskoleutdanning innenfor maritime fag fordeler tilbudene seg på følgende måte i region nord som består av fylkene fra Møre og Romsdal og nordover:

Utdanninger Møre ST NT Nordland Trom. Finnm. Sum tilbud
Skipsoffiserutdanning

2

1

1

2

1

1

8

Skipsteknisk linje

2

1

1

1

5


Som det går fram av tabell over, finnes det allerede fem tilbud innenfor skipsteknisk utdanning som kvalifiserer til yrker som maskinist og maskinistoffiser.
Med bakgrunn i vedtak i fylkestinget i sak 82/11 punkt 3 og vedtatt strategidokument for fagskolen i Nord-Trøndelag, vil det være naturlig å samarbeide med de andre fylkene i regionen om dette tilbudet.

Samarbeid med de andre fylkeskommunene i opplæringsregion Nord har vært fruktbart og har resultert i en felles forståelse av å samarbeide om eksisterende og nye tilbud. Dette arbeidet har konkretisert seg i flere felles tilbud.
Det vil være naturlig å inngå et samarbeid med de andre fylkeskommunene i opplæringsregionen med hensyn til utdanning av maskinister og maskinistoffiserer da det allerede finnes 5 tilbud i regionen. I 2012 ble det gjennomført en undersøkelse i regi av fagskolestyret hvor næringslivet innenfor alle bransjer ble spurt om rekrutteringsbehov på fagskolenivå. Det kom ingen signaler da om behov for ytterligere rekruttering innenfor nevnte yrkesgruppe.

Konklusjon på spørsmålene fra Frp blir:

Ut fra de kartleggingene som er foretatt opp mot næringslivet om behov for fagskoletilbud mot maskinister og maskinistoffiserer samt at det finnes 5 eksisterende tilbud innenfor området i opplæringsregion Nord, vil fylkesråden ikke ta initiativ til for å opprette tilsvarende tilbud i Vikna ut fra de føringer som er lagt i fylkestingssak 82/11 og foreliggende strategidokument for fagskolen i Nord-Trøndelag.
Styret for fagskolen er forpliktet til å samarbeide med de andre fylkeskommunene om eksisterende tilbud. Av svaret overfor framgår det at det finnes flere parallelle tilbud av denne typen i Opplæringsregion Nord. Fylkesråden vil orientere styret om spørsmålene fra Frp for å se om det er nødvendig med en ytterligere kartlegging av behov for denne typen utdanning.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no