Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 19.desember

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 19.desember


Spørsmål fra Thomas Iver Hallem (gruppeleder, Sp) til fylkesråd for regional utvikling og kultur, Terje Sørvik

Tippemidler/ tilskudd til kulturbygg

Jeg vil spørre fylkesråden om han har vurdert å justere opp investeringsstøtten for kulturbygg i Nord Trøndelag? Så langt jeg kjenner til har det for Nord-Trøndelag fylkeskommune vært samme investeringsstøtten til kulturbygg siden 1980 tallet. Det er blitt hevdet at andre fylker har vesentlig større støttetilskudd til dette formålet en hva som gjelder for vårt fylke.
Uavhengig av det burde man justere dette støttenivået, kostnadene er større og innholdet i byggene har i dag flere funksjoner en hva som var tilfelle på 1980 tallet.
Derfor vil jeg avslutningsvis spørre om fylkesråden vil ta et initiativ for å justere satsene til dette formålet i løpet av 2013?

Svar fra fylkesråd for regional utvikling og kultur, Terje Sørvik

Takker for spørsmål omkring tilskudd til kulturbygg.

I mitt svar vil jeg for det første kort gå gjennom historikken for denne ordningen og til sist si noe om hvordan vi vil utvikle ordningen i løpet av 2013:

1) Historikk

Spillemidlene til kulturbygg var før 2010 kanalisert gjennom to ordninger:

• Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg som ble fordelt av Kulturdepartementet til fylkeskommunene
• Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som ble forvaltet av Kulturdepartementet. Denne ordningen ble faset ut fra 2010 til 2012 som følge av oppfølging av forvaltningsreformen

Fylkeskommunene ble i 2010 delegert ansvar for "desentralisert ordning for kulturbygg", med bakgrunn i føringer fra Kulturdepartementet i brev av 02.01.2007, dette mens departementet hadde ansvaret for ordningen med tilskudd til "regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur".

Føringer i forvaltningsreformen, jfr. St.meld.nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn -regional framtid Fra 01.01.2010 fra Kulturdepartementet, ga fylkeskommunene fra 2010 utvidet ansvar for forvaltningen av spillemidler til kulturbygg.

Fylkeskommunene fikk dermed det samlede ansvaret for spillemidler til kulturbygg fra 2010.

På grunn av etterslep fra KUDs bevilgninger, fikk ikke dette effekt for fylkeskommunene før ved tildelingen 2012.

For Nord-Trøndelag Fylkeskommune sin del ble overføringen fra Kulturdepartementet økt fra knapt kr 2 mill til knapt kr 4 mill, dvs en dobling.

Først ved tildelingen for 2013 vil vi se hvilket nivå tilskuddet vil ligge for kommende år, trolig et sted mellom kr 4-5 mill (dette pga et mindre etterslep i 2012).
 
Maksimalsatsene har ligget på henholdsvis kr 5 mill for regionale kulturbygg, og kr 1,5 mill for lokale kulturbygg, relativt lenge. Vi har sett behovet for å øke satsene, men vi har avventet for å se effekten av delegering av den regionale ordninga.

Så lenge fylkeskommunene får et likt beløp årlig i overføringene fra staten uavhengig av det godkjente totale søknadsvolumet, har vi sette hensiktsmessig å ta hensyn til dette når en setter nivået for maksimalsatser.

2) Utvikling av ordningen

Fylkesrådet har planlagt å revidere retningslinjene for spillemidler til kulturbygg i løpet av 2013, gjeldende fra søknadsrunden 2014.

Da vil det blant annet bli vurdert å foreslå en økning av maksimalsatsene til regionale kulturbygg fra 5 til 10 mill kroner, og for lokale kulturbygg fra 1,5 mill til 3 mill kr for lokale kulturbygg. Dette først og fremst med utgangspunkt i det du sier i ditt spørsmål «kostnadene er større og innholdet i byggene har i dag flere funksjoner en hva som var tilfelle på 1980 tallet.»

Viser for øvrig til gjeldende retningslinjer:
 
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Documents/Idrett%20og%20frivillighet/Idrett/FR2206%20Vedlegg%203%20Desentralisert%20ordning%20for%20tilskott%20til%20kulturbygg%20-%20retningslinjer.pdf

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no