Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Andre N. Skjelstad 6. august 2013

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad 6. august 2013


Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V) til fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik 6. august: 

STATPEDS FREMTID I NORD-TRØNDELAG

Nord-Trøndelag Venstre er bekymret for den fremtidige situasjonen for Statped sin avdeling i Levanger. Hele Statped er i gang med en stor omorganisering, og dersom det ikke handles raskt er det mye som tyder på at avdelingen på Røstad blir flyttet til Trondheim.

For Nord-Trøndelags vedkommende er det viktig at staten bygger institusjoner opp i fylket – ikke at de bare legger dem ned. For Nord-Trøndelag er det av stor betydning at det vi har av kompetansearbeidsplasser i fylket bevares og styrkes.

Spørsmål til fylkesrådslederen

Hvilke tiltak vil fylkesrådslederen iverksette for å beholde STATPEDs avdeling i Levanger?

Svar fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik:
 
Den pågående omorganiseringen av Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) har sin bakgrunn i anbefalinger fra Midtlyngutvalget fra 2009. De la fram sin innstilling «Rett til læring» NOU 2009:18. Utvalgets mandat var bredt sammensatt, og var bygd på overordnede prinsipper om retten til tilpassa opplæring i en inkluderende skole for alle. Utvalget hadde blant annet som mandat å vurdere systemer, samhandling og tidlig intervensjon for målgrupper innen hjelpeapparatet på til sammen ni ulike områder.

Et av disse områdene var å bedre det statlige spesialpedagogiske støttesystemet. Dette gjennom en samlet gjennomgang av arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom de ulike enheter, og mellom det statlige støttesystemet og den lokale og regionale PP-tjenesten.

Utvalget fant blant annet liten grad av samordning og samarbeid. Det var i følge utvalget mangel på samhandling mellom ulike instanser i hele hjelpeapparatet med delansvar for tiltak for barn, unge og voksne med særskilt behov. Dette resulterte igjen i tilfeller av dobbeltarbeid og mangel på helhet i tilbudet.

Utvalget foreslo derfor en klarere ansvarsdeling mellom PP-tjenesten og Statped der PP-tjenesten blant annet skal videreutvikle kompetanse på læringsmiljø, problematferd, og sammensatte lærevansker. Utvalget foreslo også at Statped omorganiseres og reduseres til fire spesialpedagogiske sentre.

Fylkestinget behandlet høringen i forbindelse med nevnt NOU den 03.12.09. Her ble vedtakspunkt 7, som handler om Statped sin rolle, vedtatt enstemmig. Dette lyder: «Ved endring av Statpeds profil foreslås midler overført til PPT. Denne overføringen bør tallfestes og sikres varighet for å bli en reel styrking av PPT. Spørsmålet om hvordan en skal ivareta utfordringer knyttet til spesialkompetansen om lavfrekvente funksjonshemminger må utredes.»

Fylkesrådsleder er av den oppfatning at fylkestinget gjennom vedtaket har sluttet seg til den foreslåtte omorganiseringen. Statped uttaler at de nå er midt inne i denne omorganiseringsprosessen, og at det er antydet en tidsramme fram til 2016 – 2017.

Likevel er det viktig å understreke at det overordnede målet vil være å ivareta utfordringer knyttet til spesialkompetanse om lavfrekvente funksjonshemminger og en reell styrking av PP-tjenesten. Samtidig er vi opptatt av at de løsninger som velges ivaretar at denne spesialkompetansen er like tilgjengelig eller bedre tilgjengelig enn den løsningen vi hadde tidligere. Dette vil være i samsvar med de føringer fylkestinget har vedtatt i nevnte sak.

Når det konkret gjelder enheten i Statped som i dag ligger på Røstad, er denne en av tre enheter i Statped Midt-Norge. De to andre er lokalisert i Melhus og Heimdal. I en slik sammenheng er fylkesrådsleder opptatt av at vi skal ha minst like god tilgang til Statpeds tjenester som i dag, og at omorganiseringen av Statped skjer i henhold til de prinsipper som omtales i høringssaken til fylkestinget. Dette har også Venstre sluttet seg til.

Kompetansearbeidsplasser er alltid viktig å ivareta, samtidig som det vil være en overordnet målsetning i denne saken at hjelpeapparatet organiseres slik at målgruppen får et best mulig tilbud. Det er i forbindelse med dette svarbrevet forsøkt tatt kontakt med Statped Midt-Norge uten å lykkes. Fylkesrådsleder vil etter ferien følge opp dette for å få en nærmere orientering om hvilke prinsipper som ligger til grunn i gjeldende omorganisering, og hvilken status og posisjon avdelingen på Røstad eventuelt er tiltenkt.

Fylkesrådet vil følge prosessen tett for å sikre at tilbudet til målgruppen ivaretas i henhold til føringer gitt av fylkestinget.

Oppfølgingsspørsmål om fremtidig lokalisering av Statped på Røstad

Hva var det fylkesrådet og fylkestinget aksepterte i 2009 i forhold til en fremtidig lokalisering av Statped på Røstad?

Svar på oppfølgingsspørsmål fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik

Jeg viser til mitt svar av 7. august 2013 og til Fylkestingssak 09/94 - Midtlyngutvalget NOU 2009:18 Rett til læring.

I mitt tidligere svar refererte jeg fylkestingets enstemmige vedtak i saka – punkt 7:
«Ved endring av Statped`s profil foreslås midler overført til PPT. Denne overføringen bør tallfestes og sikres varighet for å bli en reell styrking av PPT. Spørsmålet om hvordan en skal ivareta utfordringer knyttet til spesialkompetanse om lavfrekvente funksjonshemminger må utredes.»

På spørsmål om hva fylkesrådet og fylkestinget i 2009 aksepterte viser jeg til kapittel 16 i saksutredningen når det gjelder dimensjonering og organisering av støttesystem (min utheving):

PP- tjenesten og det statlige spesialpedagogiske støttesystem:
Utvalget foreslår en klarere ansvarsfordeling mellom PP- tjenesten og Statped. PP- tjenesten skal være tettere på barnehager og skoler, og videreutvikle kompetanse på læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker. Det foreslås et nasjonalt utviklingssenter for PPT samt et 5-årig kompetanseprogram.

Statped reorganiseres og reduseres til fire spesialpedagogiske regionsentre. Disse skal bistå kommuner/ fylkeskommuner med områder med lav forekomst (syn, hørsel, språk/tale/kommunikasjon, ervervet hjerneskade og omfattende sammensatte lærevansker).

Kompetansen på lavfrekvente grupper i de statlige, spesialpedagogiske kompetansesentrene må bevares. PPT trenger å innhente kompetanse fra Statped for å skrive ei god sakkyndig vurdering for elever med lavfrekvente, store funksjonshemminger. Skolen trenger også råd og veiledning fra spesialister f.eks på alternativ kommunikasjon, syn og hørsel for å gi god og riktig opplæring for elevene.
Et kompetansehevingsprogram for PPT er ønskelig og nødvendig, og bør ha fast varighet. Det må knyttes til system for etter- og videreutdanning i tillegg til PPT`s spesifikke faglige behov. Et nasjonalt senter for PPT støttes ikke. For å endre arbeidsprofil til mer systemretta arbeid trenger PPT styrking i form av personellressurser.

Konklusjon:
I saksutredningen i nevnte fylkestingsak går det fram at Statped reorganiseres og organiseres i 4 spesialpedagogiske regionsentre. Dette er en viktig bestanddel i den omorganiseringen som nå foregår, og vil foregå fram til 2016/17. I dette er det ikke sagt noe om status for Statped sin avdeling på Levanger. Jeg gjentar derfor det jeg sa i det forrige svaret at jeg vil følge opp dette for å få en nærmere orientering om hvilke prinsipper som ligger til grunn i gjeldende omorganisering, og hvilken status og posisjon avdelingen på Røstad er tiltenkt.

Oppfølgingsspørsmål 2 om fremtidig lokalisering av Statped på Røstad
Vil fylkesrådet gå inn for å beholde Statped sin avdeling på Røstad? 

Svar på oppfølgingsspørsmål 2 fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik
Jeg viser til svar gitt 7. august 2013 og svar på nytt spørsmål 21. august  2013.

Omstillingsprosessen i Statped er i full gang og vil vare fram til utgangen av 2016. I NOU 2009:18 var ikke lokalisering ut over at det skal være 4 regionsentre tema, og det ble naturlig nok ikke tatt med i vurderingen i fylkestingssak 03.12.09.
I sin oppfølgingsartikkel 1. august skriver Levangeravisa etter samtale med seniorrådgiver i Statped at det er naturlig å se på lokaliseringen. Det er påpekt fra Statped at arbeidet ikke er ferdigstilt, og at det derfor er for tidlig å trekke konklusjoner. Utredning av arealbruk og eiendomsmasse ventes å være klarere ved utgangen av dette året.

Konklusjon
Jeg gjentar det som er sagt tidligere at status for Levanger som lokalitet ikke er nevnt i NOU eller fylkestingssak. Jeg har i tidligere svar sagt at jeg vil be om et møte med Statped for å få oversikt over planene for en framtidig lokalisering i Midt-Norge.   Hva som kommer ut av en slik orientering vil ha betydning for mitt endelige standpunkt angående dette.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no