Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål om lærlinger

Spørsmål om lærlinger


Skriftlig spørsmål til fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen fra Andre N. Skjelstad (V) 1.9:

Det vises til pressemelding på nettsidene til Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 29. august 2013 hvor fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag sammen med LO og NHO i de to Trøndelagsfylkene oppfordrer arbeidsgivere i de fylkene til å ta økt samfunnsansvar og ansatte flere lærlinger og lærekandidater.

I Nord-Trøndelag står fortsatt 250 av 617 (over 40 prosent) ungdommer i Nord-Trøndelag uten læreplass ved inngangen til et nytt skoleår.

Fylkeskommunen sitter på flere virkemidler for å stimulere bedrifter og offentlige etater til å ta inn flere lærlinger. Et av disse tiltakene er økning i lærlingtilskuddet. Etter det jeg får opplyst er basistilskuddet for lærlinger i dag kroner 4697,- i tråd med det som er stortingets vedtatte sats. Utover dette yter ikke fylkeskommunen noe eget tilskudd til arbeidsgivere som tar inn lærlinger(lærekandidater unntatt hvor det ytes et engangsbeløp på kroner 50 000,-).

Å øke lærlingtilskuddet vil være et konstruktivt bidrag og vel anvendte penger fra fylkeskommunen slik at flere ungdommer som velger en yrkesfaglig studieretning kan få en praktisk avslutning på utdanningen sin

Spørsmål til fylkesråden:
Vil fylkeskommunen stimulere til økt inntak av lærlinger gjennom å øke lærlingtilskuddet slik at flere ungdommer kan få mulighet til en praktisk avslutning på utdannelsen sin?

Svar fra May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur:

Andre N. Skjelstad spør i brev mottatt 2.september om Nord-Trøndelag Fylkeskommune vil øke lærlingtilskuddet for at flere ungdommer skal få fullført yrkesfaglig opplæring.

Som Skjelstad peker på er det nasjonale standarder for lærlingtilskudd. Nord-Trøndelag Fylkeskommune tok for noen år siden initiativ til økning i tilskuddet og til en viss grad har staten fulgt opp. Fylkeskommunens budsjett til lærlingtilskudd etter statens satser utgjør i 2013 over 60 millioner kroner.
I forbindelse med lavkonjunkturen i 2009 og 2010 ga staten øremerkede tilskudd til fylkeskommunen, for å sørge for å trygge læreplassene. I de siste årene har disse midlene inngått i rammeoverføringene som frie midler. 

Midlene brukes til å skaffe flere læreplasser og støtte til lærebedriftene i de tilfellene der læreplasser står i fare på grunn av sysselsettingssituasjonen. Disse midlene utgjør 6,7 millioner.

I budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 har Fylkestinget gitt følgende føringer for innsatsen for å skaffe flere læreplasser:

• Stimuleringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater som er vanskelig formidlingsbare
• En fylkeskommunal pott og garantiordning for å ivareta opplæringen av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov.
• En styrket koordinering av satsingen på grunnkompetanse og lærekandidatordningen, herunder styrket samarbeid med attførings- og vekstbedriftene.
• Bruk av økonomiske virkemidler for tidlig formidling til læreplass og for å rekruttere flere lærebedrifter evalueres og videreutvikles.
• System for formidling til læreplass evalueres og videreutvikles slik at skolene i større grad skal kunne ta medansvar for formidlingen

Som tidligere nevnt utgjør denne budsjettposten i 2013, 6,7 millioner kroner, og det gjenstår nå ca 2 millioner kroner som kan disponeres til å styrke formidlingen til læreplass. Fylkeskommunen vil nå gi et ekstra tilskudd på kr. 25.000 til lærebedrifter til søkere som er vanskelig å formidle til læreplass. Det disponeres også inntil 2,5 millioner som brukes til å styrke inntaket av lærekandidater.

Dette betyr at fylkeskommunen bruker totalt 9,2 millioner kroner utover de statlige normene for lærlingtilskuddet tilsier, men at ekstrabevilgningene retter seg målrettet mot bedrifter og enkelte lærlinger som trenger større økonomisk oppfølging enn det ordinære.

Det er ingen tvil om at økonomiske virkemidler er nødvendige for at denne gruppen skal få læreplass. I 2012 sikret Nord-Trøndelag seg nærmere 20 %, ca 6 millioner kroner, av midler fra utdanningsdirektoratet til ekstra veiledning av lærlinger og lærekandidater. Dette var mulig som følge av systematisk arbeid gjennom flere år og svært godt samarbeid med lærebedrifter og opplæringskontor.

Økonomiske virkemidler utover det generelle tilskuddet ser ut til å være viktige virkemidler for enkelte grupper av søkere til læreplass, men det er nødvendig å kombinere dette med andre satsinger jmf. Fylkestingets føringer for arbeidet med flere læreplasser. Arbeidet er komplekst og det er ingen enkle svar eller ensarta tiltak på utfordringene.

Økonomiske tiltak og samhandlingstiltak må kombineres og iverksettes etter behov. Tettere samhandling mellom skoler, opplæringskontor og lærebedrifter er også en del av dette arbeidet.

Fylkesrådet har nylig vedtatt en handlingsplan for oppfølging av den nasjonale samfunnskontrakten for flere læreplasser, og denne inneholder mange tiltak i tillegg til bruk av økonomiske virkemidler. Det vil være nødvendig å gå i ny dialog med både privat og offentlig sektor om felles løft for å sikre ungdommen fullført fagopplæring. En annen viktig faktor er å dimensjonere utdanningstilbudet i videregående skole, altså samsvar mellom tilbud og samfunnets behov.

Avslutningsvis vil jeg vise til de tiltakene som allerede er iverksatt og jeg finner det naturlig å avvente videre tiltak til vi får se effekten av disse.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no