Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 11.desember

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 11.desember


Spørsmål fra Thomas Iver Hallem (gruppeleder, Sp) til fylkesråd for Samferdsel, Tor Erik Jensen

Jeg er blitt kontaktet av aktører i næringen som er bekymret for hvordan enkelte anskaffelser tilsynelatende ikke gjennomføres gjennom ordinære anbudsprosesser. For å få klarhet i dette, og eventuelt rydde uklarheter bort stiller jeg noen spørsmål om noen konkrete prosjekter som ble gjennomført i Stjørdal kommune i løpet av 2011:

Fylkesveg 26, 103 og 42 i Stjørdal kommune ble dypstabilisert med fres og behandlet med bindemiddelet Dustex våren/forsommeren 2011.
Så vidt jeg er kjent med har ikke denne jobben vært ute på offentlig anbud, jeg har fått opplyst at kontrakten var langt over grensen på kr. 500.000,- for slike offentlige anskaffelser.
Jeg er videre blitt informert om at det fantes flere tilbydere av både fresetjenester og tilsvarende bindemiddel som er benyttet.

Hvis dette stemmer ønsker jeg svar på:

Hvorfor ble ikke reglene om offentlige anskaffelser fulgt i denne saken?

Det er svært viktig at næringen opplever at det er klare kjøreregler for anskaffelsene fra det offentlige.
Derfor er det avgjørende at disse spørsmålene blir besvart slik at disse prosessene oppleves som forutsigbart og avklart for når og hvordan anbudsprosessene skal kjøres.

Svar fra fylkesråd for Samferdsel, Tor Erik Jensen

Jeg takker for spørsmålet vedrørende kontrakter i Stjørdal.
Jeg har videresendt dine spørsmål til Statens vegvesen, som er ansvarlig etat ovenfor fylkeskommunen i slike spørsmål, og har fått følgende svar:

”Fylket er delt inn i 5 kontraktsområder, og en driftskontrakt har normalt varighet på 5 år. Kontraktene omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet. Størrelsen på kontraktene varierer noe fra 420 km med veg til 980 km med veg, og fra 140 millioner kr til 240 millioner kr.

Gjennom Driftskontraktene er det mulig å utføre tiltak via regnings arbeid med kontraktens regler som grunnlag.

Tiltakene som er gjort på fv 26, 103 og 42 i Stjørdal kommune er utført som regnings arbeid gjennom vår kontraktør for Driftskontrakt 1706 Stjørdal, Mesta AS.
Mesta AS er tildelt driftskontrakten i henhold til Lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Når det gjelder anskaffelser Mesta må gjøre for å utføre vår bestilling, er ikke de underlagt det samme lovverket. Svv kan ikke stille krav om dette. ”

Jeg håper du er fornøyd med svaret på din henvendelse.

Tilleggesspørsmål om hvordan anbudsprosessene gjennomføres av statens vegvesen.

Takker for svaret fra Dem, etter at jeg har lest svaret grundig sitter jeg i gjen med flere spørsmål i måten fylkeskommunen forvalter offentlig midler på. Fylkeskommunen har i følge innkjøpsavdelingen en selvpålagt grense på
kr. 200 000,- for når investeringen/arbeidet skal kunngjøres på f.eks. Doffin.

Ut fra dette blir jeg usikker på hvordan fylkesråden har sikret at fylkestingets intensjoner for offentlig anskaffelse oppfylles ved forvaltningen av midlene til vegformål.

Svaret fra Dem må tolkes slik at summene som ble antydet for de nevnte fylkesveger overskrider disse tallene, og at det er normalt at fylkeskommunens tilleggsbestillinger utover driftskontrakten ikke blir lagt ut for konkurranse. Hvis dette er tilfelle lurer jeg på hvor store summer av fylkeskommunale midler til vegformål for 2011 og 2012 som ikke har vært lagt ut til konkurranse?
Dettet spørsmålet gjelder også arbeid som kommer inn under investeringsbudsjettet for 2012.

Videre reiser svare et generelt spørsmål om hvordan strukturen for offentlig anskaffelse blir ivaretatt.

Har fylkesråden sikret seg at fylkeskommunens midler blir effektivt brukt gjennom at det i leveranseavtalen med Statens Vegvesen region midt, settes som krav når offentlig anskaffelsesregler skal brukes?
Videre blir det betimelig å spørre om:
Har fylkesråden sikret seg dette gjennom krav i anbudsdokumentene for driftskontraktene?

Til slutt vil jeg be om at disse spørsmålene besvares raskt, dette ut fra at svaret som er gitt så langt reiser flere prinsipielle spørsmål. Blant annet reiser det flere spørsmål om hvordan fylkeskommunen sikrer seg at arbeid som skal utføres settes under konkurranse, og gjennom det sikrer at fylkeskommunen får mest mulig veg for den laveste prisen i forhold til de krav som måtte settes for arbeidet.

Svar på oppfølgingsspørsmål fra fylkesråd for Samferdsel, Tor Erik Jensen

Først vil jeg bekrefte at fylkeskommunen har en selvpålagt grense på 200.000 kroner for kunngjøring i Doffin for alle innkjøp fylkeskommunen administrerer.
 
Fylkesvegene driftes av det som i vegloven heter «sams vegadministrasjon». Det betyr i praksis at det er fellesbestemmelser i Statens vegvesen som legges til grunn ved alle innkjøp. Vi har ingen egen ordning eller praksis på dette feltet i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Forutsetningene om sams vegadministrasjon og felles håndtering av riks- og fylkesveger gir derfor noen begrensninger som vi må forholde oss til. Dette er en praksis som følges i alle fylker.
Anskaffelsespraksisen i vegvesenet følger prosedyrene i en felles håndbok, og praktisering og kontraktshåndtering er gjenstand for jevnlig interne og ekstern revisjon.
Når driftskontraktene tildeles etter åpen konkurranse har man også vunnet retten til ev tilleggsarbeider etter regning. Fylkeskommunen, eller Statens vegvesen har ikke noe forhold til ev underleverandører. Når en driftskontrakt er tildelt er detkontraktsvinneren som både har retten til og risikoen ved engasjement av underleverandører. Men jeg understreker at denne retten er vunnet i en konkrranse. Det bidrar til å sikre effektiv bruk av offentlige midler. En privat virksomhet kan ikke uten videre pålegges å legge lov om offentlige anskaffelser til grunn for sine innkjøp.
Sams vegadministrasjon har sine svakheter, men akkurat på dette området bidrar den i det minste til felles praksis i hele landet.
 
Det er altså normalt at tilleggsarbeider ikke underlegges konkurranse. Jeg ber om forståelse for at det vil være relativt krevende å gå igjennom omfanget av dette for tohele år og mange driftskontrakter.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no