Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Andre N. Skjelstad 8.august 2012

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad 8.august 2012


Skriftlig spørsmål til fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen

Drosjenæringen i nordtrønderske bygdesamfunn har mistet store deler av sin omsetning etter at de har mistet pasienttransporten til Lenes bussreiser. Konsekvensen kan fort bli at mange drosjeeiere må avvikle virksomheten og at det vil bli vanskelig å besette disse drosjeløyvene på nytt. Hvis drosjenæringen lokalt bryter sammen er det et stort tap for hele lokalsamfunnet.

Vi må tenke helhet og sammenheng samtidig som vi snakker om mobilitet og tilgjengelighet. Drosjene er en svært viktig del av kollektiv- og samferdselstilbudet i distriktene. Andel i pasienttransporten er en svært viktig del av omsetningen for mange distriktsdrosjer, og vi er avhengig av en oppegående drosjenæring for å sikre et godt drosjetilbud i hver kommune.

Spørsmål:

Hva vil fylkesråden gjøre for å utvikle en ordning som sikrer drosjenæringen i fylket en andel i pasienttransporten?

 

Verran 08.08.12

Andre N. Skjelstad


Skriftlig svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen:

Drosjenæringen i Nord-Trøndelag

Jeg viser til brev av 08.08.12 vedrørende drosjenæringen i fylket.

Det er viktig at innbyggerne i Nord-Trøndelag sikres et tilfredsstillende drosjetilbud, fordi drosjenæringen er en vesentlig del av et velfungerende transportsystem.

Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtransport med buss og båt, skoletransport og TT, mens helsetransport er et statlig ansvar.

I Nord-Trøndelag fylkeskommune har vi gjennom flere år satset betydelig på å utvikle et kollektivtilbud gjennom bestillingstransport. Dette er transport som drosjenæringen i stor grad utfører, hvor målsettingen er å innføre slik transport i alle kommuner i Nord-Trøndelag.

Jeg deler bekymringen i forhold til at man i noen tilfeller kan stå i fare for å miste drosjetilbudet i enkelte kommuner når betydelige deler av inntektsgrunnlaget for drosjene faller bort når de mister inntekter fra pasienttransporten til et turvognselskap. Fylkeskommunen har imidlertid ingen myndighet til å gripe inn overfor helseforetak når det gjelder anbud. Den myndigheten er delegert ved lov. Dette utelukker likevel ikke et eventuelt fremtidig samarbeid med helseforetaket når det gjelder transporttjenester.

Jeg mener det er behov for en bedre samordning av regionale kollektivtjenester på tvers av forvaltningsnivå fordi dette er offentlig betalt transporttjenester. Jeg viser her til fylkestingets behandling av Regional transportplan – Innspill til Nasjonal transportplan i april i år som uttalte at fylkeskommunene må få et helhetlig ansvar for kjøp av transporttjenester som også omfatter syketransporter.

Jeg vil fortsatt følge situasjonen i drosjenæringen framover.

Tor Erik Jensen
Fylkesråd for samferdsel, næring og miljø
13.08.2012

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no