Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tore Kristiansen 3. november 2016

Spørsmål fra Tore Kristiansen 3. november 2016


Spørsmål til fylkesråd Tomas Iver Hallem om tiltak for å redusere bompengesatsene på Fv 17/720.
 
Fremskrittspartiet i Nord-Trøndelag ber fylkesråd for samferdsel om å undersøke muligheter for å få reduksjon av beregnet rente på lån til bygging og forbedring av Fv 17/720. FrP mener rentesats som er beskrevet i prosjektet er på 5,5 prosent. Dagens rentesatser bør være lavere. FrP ber fylkesråden se på muligheten om å få øke nedbetalingstiden med 5 år. Om disse tiltak blir gjennomført vil bompengesatsene bli vesentlig redusert for brukere av fylkesveiene 17/720.
 
I det framlagte statsbudsjett for 2017 har regjeringen lagt inn et forslag på kr 500 millioner som det er muligheter til å søke på. Det kan søkes tilskudd til tiltak på  fylkesveier.  Fylkeskommunen bør søke om 10% tilskudd fra staten på bompengeprosjektet Fv 17/720 . Søknaden må sendes i løpet av 2016.
 
Svar på spørsmål fra Tore Kristiansen til fylkesråd tomas Iver Hallem om tiltak for å redusere bompengesatsene på Fv 17/720.
 
Hei og takk for spørsmål
I beregningene i en bompengeproposisjon skal en rentesats på 5,5 % benyttes. Dette er kun en beregningsteknisk rente, og det er svært sannsynlig at faktisk rentesats for Fv. 17/fv. 720-prosjektet blir vesentlig lavere.
 
Kvalitetssikringsprosessen som ble gjennomført i regi av samferdselsdepartementet og finansdepartementet i høst, har konkludert med at vårt bompengeprosjekt framstår som robust. KS2-rapporten  påpeker at vi kan vurdere lavere takster eller kortere nedbetalingstid enn beskrevet i fylkestingsak 19/15 fra april 2015 om bompengeproposisjonen.
 
Ettersom endelig proposisjon nå ligger i Samferdselsdepartementet og ikke er offentliggjort enda, vet vi ikke helt hvilket handlingsrom prosjektet har. Vanligvis defineres et handlingsrom på +/- 20 % endring av realtakster og inntil 5 års økt nedbetalingstid.
 
En sak om endelige takster vil legges fram for lokalpolitisk behandling og fastsettes om lag 1/2 år før innkrevingen starter. Ifølge gjeldende framdriftsplan vil dette skje i overgangen 2018/2019. Da vil også den ekstra rentekostnaden ved økt nedbetalingstid vurderes mot fordelene ved lavere takster.
 
Vi har som intensjon å søke på en andel av tilskuddsordninga på 502,8 mill. kroner til reduserte bompengetakster som er omtalt i regjeringens forslag til nasjonalbudsjett for 2017. Vi har vært i kontakt med Vegamot AS, som er vårt regionale bompengeselskap om dette. De vil sende søknaden for vårt vegprosjekt om det tilfredsstiller søknadskriteriene, og tilskuddsordninga vedtas av Stortinget i desember.  Usikkerheter vedrørende kriteriene er først og fremst om bompengeproposisjonen for vårt Fv. 17/fv. 720-prosjektet er sluttbehandlet i 2016, og om tilskuddsordninga innbefatter fylkesveg.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no