Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Stein Arve Torgnesøy 10.mai 2016

Spørsmål fra Stein Arve Torgnesøy 10.mai 2016


Spørsmål til fylkesråd for samferdsel Frode Revhaug om Fv. 17 og kvalitetssikring av prosjektet.
 
Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder. I prinsippet skal KVU gjennomføres før prosjektplanlegging etter Plan- og bygningsloven, men i byer og på lengre strekninger vil det alltid foreligge planer på ulike detaljeringsnivå. I en KVU analyseres transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).

KS1 er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen.
Konseptvalgutredning og KS1 skal gjøres for prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kr. Det er Samferdselsdepartementet som beslutter om det skal gjennomføres en KVU- og KS1-prosess.
 
Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på. Utredningen og etterfølgende kvalitetssikring skal også gi grunnlag for beslutning om man skal starte planlegging etter Plan- og bygningsloven (kommunedelplan, evt reguleringsplan).
 
Jeg ber om at Fylkeskommunens avklaring av KS 1-prosessen med Samferdselsdepartementet fremlegges.

Fylkesråd Frode Revhaugs svar på spørsmål fra Stein Arve Torgnesøy (FrP) om Fv. 17 og kvalitetssikring av prosjektet.
 
Jeg takker for spørsmål angående bruk av kvalitetssikring på vegprosjektet Fv. 17/fv. 720 Steinkjer- Namsos-Malm
 
Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder. I en KVU analyseres transportbehov og andre samfunnsbehov og ulike prinsipielle måter (konsepter) å løse behovene på blir vurdert. KS1 er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen og er sammen med KS2 Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer (antatt kostnad over 750 mill. kr). Regjeringen tar beslutning om valg av hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven basert på KVU rapporten, høringsuttalelser og KS1-rapporten for prosjekter. KVU og KS1 er derfor grunnlag for prioritering av statlige investeringer i regjering og Storting. Fylkeskommunens investeringer prioriteres av Fylkestinget.
 
Fylkeskommunale investeringer er ikke underlagt statlig kvalitetssikring, men inntektsdelen av fylkeskommunale bompengeprosjekter vil bli underlagt KS2 som en del av saksforberedelsen for Stortingets behandling av bompengeproposisjonen. Denne kvalitetssikringen gjennomføres fordi innføringen av bompenger betraktes som en skattelegging av innbyggerne. Før fylkeskommunen gis anledning til å kreve inn bompenger, innenfor gitte rammer og betingelser gitt i Stortingsproposisjonen, gjennomfører derfor Finansdepartementet KS2 for inntektsdelen av bompengeprosjekt. Fylkeskommunen er selv ansvarlig for kvalitetssikring av utgiftssiden til bompengeprosjekter.
 
Valg av vegtrase for trinn 1 i vegprosjektet Fv. 17/fv. 720 Steinkjer-Namsos-Malm ble gjort med grunnlag i kommunedelplanen Fv. 17/720 Kvarving-Sprova-Malm med tilhørende konsekvensutredning (KU). Denne prosessen ble utført i tråd med plan og bygningsloven (PBL) med kommunene Steinkjer og Verran som planmyndighet.
 
En kommunedelplan er mer detaljert og avklarende enn KVU både når det gjelder alternative løsningsmåter og konsekvenser av alle slag. KVU skal avklare om det er grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL). I denne kommunedelplanen ble tilsammen varianter av 28 traseer, både på øst og vestsida av Hjellbotn vurdert, med hensyn til både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensutredningen viste at det trasealternativet som er videreført i reguleringsplanarbeidet kom best ut.
 
Bompengeproposisjonen for trinn1 for strekingene fv. 17/fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm ligger nå til Samferdselsdepartementet for behandling. Her blir det utført KS2 på inntektssiden av finansdepartementet. Fylkeskommunen har i egenregi gjennomført KS2 på utgiftssida.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no