Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen 21. mai 2014

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen 21. mai 2014


Spørsmål til fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen om kontrolltiltak ovenfor taxinæringen
 
Allerede i november 2012 tok fylkeskommunen kontakt med Namsos Taxi for å undersøke/etterforske mistanker om uregelmessigheter knyttet til enkelte løyvehavere i kommunen. Etterforskningen pågår nå hos riktig myndighet, men er fortsatt ikke avsluttet så vidt vi er gjort kjent med.
 
Fylkestinget bevilger hvert år store summer for bruk til transportformål, hvor store deler av midlene forvaltes gjennom løyvehavere i mange kommuner. Fremskrittspartiet vil understreke at dette er en jevnt over lovlydig næring, men det som tidligere er fremkommet i media kan gi grunnlag for å være bekymret for at enkeltindivider har valgt å forvalte den tillitt som er gitt dem på en dårlig måte. Også slik ressursbruk må etter Fremskrittspartiets syn underlegges kontroll slik at man kan dokumentere bruken og ettergå ved mistanke om feil. Dette vil være en stor trygghet både for bevilgende myndighet og for den enkelte løyvehaver og sjåfør.
 
Videre medfører uriktig bruk av slike midler, herunder også TT-midler, at færre brukere kan benytte tilbudet da det har en begrenset budsjettramme. Om juks skulle forekomme er det altså brukerne av tjenesten som til slutt blir skadelidende. Det kan Fremskrittspartiet ikke akseptere.
 
Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:
1. Kjenner fylkesråden til om den aktuelle etterforskningen hos politiet nærmer seg sin konklusjon?
 
2. Har fylkesrådet etter avsløringene i november 2012 innført kontrolltiltak som bedre sikrer at de fylkeskommunale midler ikke kan misbrukes, og at det ikke lengre er rom for å misforstå praktiseringen av ordninger knyttet til skoleskyss, TT-kort og bestillingstransport?
 
Svar fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.
 
Jeg takker for skriftelig spørsmål og håper med dette å gi et tilfredsstillende svar på dette alvorlige tema.
 
1. Fylkeskommunen har tidligere hatt møter med politiet om taxisaken i Namsos, men jeg kjenner ikke til om den aktuelle etterforskningen hos politiet nærmer seg en konklusjon. Jeg er kjent med at politiet har foretatt enkelte avhør. Utover det er jeg ikke informert om statusen i etterforskningen for øyeblikket.
 
2. Som nevnt i brevet yter drosjenæringen tjenester på vegne av fylkeskommunen. Drosjenæringen benyttes til utførelse av både bestillingstransport, TT-transport og skoleskyss. Fylkeskommunens administrasjon jobber tett sammen med Taxi Midt-Norge og de enkelte løyvehavere for at det skal være en felles forståelse av hvordan drosjetakster skal praktiseres. Dette har vi hatt ytterlige fokus på etter denne konkrete hendelsen.
Taxi Midt-Norge har i forståelse med fylkeskommunen holdt oppfriskningskurs i korrekt bruk av takstamer og taksttabell for løyvehaverne rundt om i fylket, i etterkant av saken ved Namsos Taxi.
 
Vi opplever at næringen selv har et ønske om å utføre sin jobb på en ryddig og lovmessig riktig måte, og ser at gjennom sterkt fokus på området gir dette resultater.
 
Under årsmøtene til taxinæringen i fylket er representanter fra fylkeskommunen tilstede. De to siste årene har vi holdt innlegg der vi har uttrykt at det ville bli satt fokus på lovlydighet ovenfor løyvehaverne og sanksjoner vil forekomme ved overtredelser.
 
Som kontrolltiltak utfører fylkeskommunen jevnlig stikkprøver i samråd med Taxi Midt-Norge,  ved mistenkelige transaksjoner foretas det nøyere granskninger for å utrede tilfellet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no