Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola Morten Teigen (FrP)

Spørsmål fra Ola Morten Teigen (FrP)


​Spørsmål til Tor Erik Jensen om innsyn i regnskapet for AtB's rute 810.

Ber med dette om innsyn i regnskapet for AtBs rute 810 mellom Trondheim og Vanvikan med bakgrunn i den tidligere debatt om subsidiering av ruten. Hvis dette er umulig av hensyn til forretningshemmeligheter bes det om at tilgjengelig informasjon oversendes.  

Svar fra fylkesråd for samferdesel Tor Erik Jensen
I ditt brev ber du om innsyn i regnskapet for AtBs rute 810 mellom Trondheim og Vanvikan med bakgrunn i den tidligere debatt om subsidiering av ruten. Hvis dette er umulig av hensyn til forretningshemmeligheter ber du om at tilgjengelig informasjon oversendes.
 
Du reiste spørsmål om subsidiering av ruten Trondheim Vanvikan gjennom en interpellasjon til fylkestinget i juni. Mitt svar står ved lag. De pengene Nord-Trøndelag fylkeskommune betaler for sambandet Trondheim – Vanvikan kan ikke subsidiere andre deler av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. Utgiftene for sambandet, som er differansen mellom kostnader og inntekter, fordeles 50/50 % mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i samsvar med samarbeidsavtale.
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjennomført kutt i rutetilbudet som følge av et merforbruk. Reduksjonen er en nødvendig tilpasning til de økonomiske rammene som fylkeskommunen har. De gjennomfører kuttene slik at de opprettholder samlet sett størst mulig tjenestetilbud innenfor rammene, ikke bare der merforbruket har oppstått. Vi kan ikke se bort fra at det kommer nye innspill om kutt.
 
For best mulig budsjettprosess, men også for å handtere eventuelle kutt på best mulig måte, har AtB skaffet fram tallmateriale med prognoser for inntekter og utgifter som grunnlag for neste års budsjett. Dette er saksgrunnlag, som på vanlig måte unntatt for offentlighet. Det som ikke skal unntas offentlighet vil bli tilgjengelig for partigruppene når budsjettsaken legges fram for fylkestinget.
 
Tallene for inntekter i budsjett og regnskap kommer fra billettsystemet. Der tas det ut rapporter med avregningstall på rutenivå, for eksempel rute 810. Noen reiser skjer med flere skyssmidler. Da registreres en betaling som billettsystemet fordeler på de enkelte skyssmiddel etter sone-takstsystemet. Ifølge dagens produkter innen billettering, vil det være andeler av «båtbilletten» som vil bli avregnet via bussoperatørene.
Vi er i dialog med Leksvik kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune når det gjelder rutetilbud for 2015, for å fange opp og følge opp eventuelle forslag til endringer på rutetabellen så tidlig som mulig.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no