Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 9. desember 2014

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 9. desember 2014


Spørsmål til fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik om muligheter for Namdalen og Namsosbanen rundt heving av vern for Raudfjellet.

Raudfjellet og dets mineralforekomster synes nå å være reddet imot vern etter at miljøverndepartementet foretok den kloke beslutning om å ikke videreføre det midlertidige vernet i november. Dette gir en stor mulighet for gruvedrift over verdiskapning i et område der dette kan synes å gi et viktig bidrag til næringsutviklingen.
 
Fylkesrådet kan nå bidra positivt til å hente flere ringvirkninger av dette enn selve gruven. Skal store mengder mineraler fraktes ut av fylket bør dette fortrinnsvis skje pr båttransport, noe som gir behov for effektive og miljøvennlige transportløsninger med korte avstander til havn. Namsos havn utvides for tiden til å kunne ta større lastemengder, samtidig som Namsosbanen fortsatt står i sin opprinnelige form. Dette kan gi oss ytterligere arbeidsplasser og bør gripes snarest mulig.
 
Fremskrittspartiet håper at fylkesrådet snarest vil ta grep for å få til en konsekvensutredning, sammen med samferdselsdepartementet, der Namsosbanens fortrinn med kort avstand og utslippseffekten av å ha et fall fra Snåsa/Grong til Namsos vurderes. Dette burde kunne gi et svært positivt klimaregnskap sammenlignet med andre alternativer som eksempelvis utskipning fra havner i Nordland. Det synes å være behov for investeringer knyttet til andre alternativer også, slik at en opprusting av Namsosbanen kan være svært kostnadseffektivt.
 
Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:
 
1. Vil fylkesrådet være i forkant for å beholde flest mulig potensielle ringvirkninger i
Namdalen og Nord-Trøndelag ved gruvedrift i Snåsa?
 
2. Ser fylkesrådet muligheter for å gjenopplive Namsosbanen som transportkorridor
for mineralforekomster i hele Namdal?

 

Svar fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.

Fylkesrådet er opptatt av å legge til rette for flest mulig arbeidsplasser knyttet til mineralressursene i fylket. Dette er også nedfelt i vår politiske plattform. Vi har derfor over år støttet flere prosjekter knyttet til økt verdiskaping med bakgrunn i mineralressursene. Dette er prosjekter både knyttet til ressursene i Indre Namdal generelt og Raudfjellet spesielt.

Spørsmålet om opprustning av Namsosbanen var også aktuelt i sammenheng med utvikling av aplitt-forekomsten på Namsskogan. Estimerte kostnader knyttet til opprustning av banen den gang (2008), var omkring 200 millioner kroner. Etter den tid har det ikke vært nevneverdig interesse for opprustning av banen, blant annet fordi de kommersielle aktørene bak aplittsatsingen har trukket seg tilbake. I denne sammenheng kan det også nevnes at fylkeskommunen sammen med Høylandet kommune, har lagt til rette for en betydelig opprusting av industriområde og kaianlegg på Kongsmoen.

Fylkesrådet ønsker å være en pådriver ovenfor kommunene for å legge til rette for egnende arealer og logistikkløsninger for industrien. Kartlegging og forberedende undersøkelser knyttet til utvinning av mineralressurser, er en meget tidkrevende og langsiktig prosess. I en slik tilretteleggende fase mener vi at det er fornuftig at fylkeskommunen bidrar sammen med aktuelle kommuner og grunneiere.

Det er imidlertid avgjørende at den tilretteleggende virkemiddelbruken skaper grunnlag for at kommersielle aktører ser det som interessant å investere i regionen. Vi vil derfor måtte avveie vår ressursbruk sammen med kommuner og grunneiere, sett i forhold til hvor stor sannsynlighet det vil være for at det faktisk vil skje en kommersiell etablering. Dette gjelder spesielt i forhold til større investeringer knyttet til infrastruktur for uttransport av mineraler.

Fylkesrådet vil på generelt grunnlag løfte fram potensialet for gruvedrift i arbeidet med innspill til nasjonal transportplan for perioden 2018-2027.

En opprustning av Namsosbanen vil således avhenge av om det finnes en tilstrekkelig kommersiell interesse for å bruke denne jernbanestrekningen.Per i dag er det ikke kommersielt grunnlag for godstransport på strekningen. Med grunnlag i pla og bygningsloven må en forvente at tiltakshaver skal utarbeide konsekvensutredning (KU), som må omfatte et opplegg for transport av malmen fram til kai. Planprogrammet for KU skal sørge for å få fram grunnlagsdata av tilstrekkelig kvalitet, og omfattende vurderinger av infrastrukturtiltak. Fylkeskommunen vil gi innspill til prosessen, og vil i tilknytning til KU avveie egen ressursbruk.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no