Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 28. januar 2015

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 28. januar 2015


Spørsmål til Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen om mulig forsøk med alternativer for saltbruk på veg.
 
Den store saltbruken på norske veier er en voldsom belastning for både biler og miljø.
FrP mener det nå er godt dokumentert at man har mange alternativer for å redusere det rene saltforbruket.
 
Salting av vei er trolig nødvendig noen ganger, men vi frykter at det brukes for mye salt og at dette gjøres noe ukritisk. Det er etter vår oppfatning på høy tid å tenke nytt når det kommer til å sikre trygt vinterføre på vår veier. En rekke andre land inkludert Sverige og Canada har forsøksordninger hvor man tilsetter erstatninger i saltet for å redusere saltbruken. Sukkerbete fra rotfrukt er et av midlene som brukes hvor man har sett gode
resultater. Veisaltet ødelegger bilene og er i tillegg trolig til ugunst for miljøet.
 
Dette er et viktig spørsmål for svært mange bilister, og ikke minst for alle som bor nær veier som saltes og som opplever skader på vegetasjon og grunnvann. FrP mener fylkeskommunen nå har en god mulighet til å redusere bruken av salt betraktelig og at vi må gripe den sjansen. Helt saltfrie veier i Norge er nok en utopi, men en sterk reduksjon tror vi er realistisk å få til på sikt.
 
Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:
1. Deler Fylkesråden for Samferdsel bekymringen over saltbruken?
 
2. Ser Fylkesråden muligheter for å benytte internasjonale blandingsforsøk som grunnlag for forsøk også i Nord-Trøndelag med sikte på å redusere saltbruken betydelig?
 
 
Svar fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.
 
Takker for henvendelsen angående saltbruk på veg. Temaet ble tatt opp av Trude Holm i spørretimen, og jeg har planlagt å involvere komite for samferdsel, næring og miljø i en evaluering av temaet ved fylketingets samling i april.
 
Spørsmål 1. Deler fylkesråden for samferdsel bekymringen over saltbruken.
 
Statens vegvesen har revidert håndbok for drift og vedlikehold av veger i august i 2012. Håndboka beskriver en ny standard for vinterdrift av veger som legges til grunn i driftskontraktene etter hvert som de fornyes. Grunnlag for den nye standarden er prosjektet Salt SMART som har som siktemål bl.a. å redusere saltforbruket på vegene. Vegnettet i Nord-Trøndelag er gjennomgått og inndelt i driftsklasser tilpasset den nye standarden. Den nye standarden er innført i driftskontraktene Ytre Namdal og Stjørdal fra og med inneværende vinter. Høsten 2016 blir ny standard innført i kontraktene Indre Namdal og Steinkjer og høsten 2017 i den siste kontrakten som er Namsos.
 
Bruk av salt er nødvendig for å sikre tilstrekkelig friksjon på veger med stor trafikk. Dette har både et trafikksikkerhets- og framkommelighetsaspekt. Særlig i overgangsperioder høst og vår med riming på vegbanen er salt ofte eneste praktiske muligheten for å få til god friksjon.
 
For å få redusert det totale saltforbruket legger den nye standarden opp til mer bruk av saltløsning framfor bruk av befuktet eller tørt salt. Når det brukes befuktet eller tørt salt vil trafikken sørge for av mye av saltet havner i grøftene før det smelter og gjør nytte på vegen. Kontraktene innrettes også slik at bruk av saltløsning er mer gunstig økonomisk for entreprenøren enn bruk av befuktet og tørt salt. Fordelen med bruk av saltløsning er at effekten oppnås umiddelbart. Ulempen er at vegen blir våt og bilistene lettere får griset til frontrute og lykter.
Det forventes derfor at det totale saltforbruket vil gå ned framover, noe som jeg støtter.

Spørsmål 2. Ser fylkesråden muligheter for å benytte internasjonale blandingsforsøk.
 
Det finnes ulike kjemikalier og produkter som tilsetningsstoffer til vegsalt (natriumklorid) som hevdes å øke effekten til vegsalt. Dette kan for eksempel være å øke effekten med hensyn på lave temperaturer, opprettholde effekt ved lavere dosering eller gi lengre varighet av salttiltaket. En gruppe av disse stoffene som har vært lansert er biprodukter fra landbruket, såkalte «Agricultural by-Products» (ABP).  Slike biprodukter vil ofte være sukkerbaserte produkter.
 
I prosjektet Salt SMART (2007-2012) ble det gjennomført en litteraturstudie for å samle internasjonal erfaring på alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til natriumklorid. Litteraturstudien viste at det manglet gode vitenskapelige studier som dokumenterer effekter ved slike tilsetningsstoffer. I Salt SMART ble det også gjennomført egne feltforsøk for å undersøke hvorvidt et utvalgt sukkerbasert tilsetningsstoff gir lengre varighet av et salttiltak. Ut fra det de rådende forsøksbetingelser og valgte metoder ble det ikke påvist en effekt av valgte tilsetningsstoff.
 
Gjennom samarbeid med NTNU og opprettelsen av Forskningssenter Vinterdrift har Statens vegvesen i de siste årene fått grunnleggende kunnskap om hvordan kjemikalier virker i vinterdriften. I 2014 ble det gjennomført en studie med laboratorieforsøk for å undersøke hvorvidt et sukkerbasert tilsetningsstoff til vegsalt påvirker tilfrysingen på vegbanen og dermed effekten til salt. Denne studien påviste ingen effekt av tilsetningsstoffet. I løpet av 2015 vil Forskningssenter Vinterdrift på NTNU gjennomføre laboratoriestudier for å undersøke effekt av tilsetningsstoff for å øke varighet av salttiltak.
 
Statens vegvesen har tett kontakt med andre nordiske land og deltar i felles prosjekter om vinterdrift generelt og kjemikaliebruk spesielt. Statens vegvesen deltar også i andre internasjonale fora eksempelvis Transportation Research Board (TRB) og World Road Association (PIARC) der vinterdrift og kjemikaliebruk er på agendaen.
 
Selv om det hevdes en del gode erfaringer der slike tilsetningsstoffer har blitt utprøvd, mangler det likevel uavhengig vitenskapelig dokumentasjon som viser at de fungerer og hvordan de fungerer.
 
Statens vegvesen vil i løpet av 2015 oppdatere litteraturoversikten som ble gjort i Salt SMART prosjekt og vil da lære mer om nye erfaringer gjort internasjonalt. Ut fra dette så vil vi vurdere om det kan være aktuelt å teste slike stoffer i Norge.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no