Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 26. november 2014

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 26. november 2014


​Fylkeskommunen ser ut til å opprettholde satsingen på samferdsel også i 2015, noe som gir muligheter for investeringer i store deler av fylket også i det kommende året. Samtidig er fremlagt økonomiplan et varsku om at lavere bevilgninger er ambisjonen for kommende år.

I Stjørdal kommune har innbyggerne langs FV705 markert sin tydelige oppgitthet over at det ikke blir fortgang i arbeidet med ny gang- og sykkelveg. Dette er skolevegen til mange barn, og vegen er udiskutabel av en slik standard trafikksikkerhetsmessig at det er en begrunnet frykt blant foreldrene til barna som skal bruke vegen. Samtidig ser vi en statlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid og samferdsel fra regjeringens side som jeg håper også vil komme vår region til gode. Det er imidlertid ikke tid til å vente på statlige midler, her må kommunen og fylkeskommunen samhandle for å sikre våre barn en trygg skoleveg også i Elvran.

Det kommunale trafikksikkerhetsutvalget har også vært klar i sin anbefaling om at dette er en veg som må prioriteres, noe som bør veie tungt når trafikksikkerhetsmidler skal fordeles.

Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:
1. Deler Fylkesråden for Samferdsel bekymringen til innbyggerne i Elvran når det gjelder trafikksikkerheten for skoleelever som har FV705 som skoleveg?

2. Ser Fylkesråden muligheter for kommunal forskuttering av gang- og sykkkelvegen, evt på andre måter å fremskynde en realisering?

Svar fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.

Jeg takker Fremskrittspartiet ved Ola Morten Teigen for følgende spørsmål:

Deler Fylkesråden for Samferdsel bekymringen til innbyggerne i Elvran når det gjelder trafikksikkerheten for skoleelever som har FV.705 som skoleveg?
 
Ser Fylkesråden muligheter for kommunal forskuttering av gang- og sykkelvegen, evt. på andre måter å fremskynde en realisering?
 
Kommunene blir invitert til å gi innspill og høringsuttalelser til planforslaget i forbindelse med utarbeidelse av fylkesvegplaner. I arbeidet med siste rullering av planen viste Stjørdal kommune til flere gang- og sykkelvegtiltak langs fv. 705. Andre gang- og sykkelvegtiltak i kommunen ble også løftet fram.
 
Ny gang- og sykkelveg med bru over Gråelva ble prioritert og forskuttert av Stjørdal kommune. Dette er det eneste gang- og sykkeltiltaket i Stjørdal kommune som er finansiert med fylkeskommunale midler i inneværende fylkesvegplanperiode. Men øvrige samferdselstiltak i Stjørdal har hatt høy prioritet de seneste årene, og fylkeskommunen har bidratt mye til at Stjørdal har den infrastrukturen som ligger der i dag.
 
Behovet for nye gang- og sykkelveger i fylket er stort. Dessverre er det ikke midler til alle ønskede tiltak. I fylkesvegplanen settes det opp en prioritert liste blant alle innmeldte gang- og sykkelvegtiltak som kan finansieres innenfor økonomiplanens rammer. Vegplanen har også ei marginalliste. Om noe skulle skje som hindrer gjennomføring av et prioritert tiltak, har vi gjennom marginallista vedtak på gjennomføring av alternative tiltak. Marginallista gir også hjemmel for realisering av tilleggstiltak om noe skulle bli billigere enn forutsatt.
 
Endrede forutsetninger, som nedleggelse av skoler, nyetableringer og annet, gjør at prioriteringer av tiltak i en fylkevegperiode ikke uten videre kan overføres til neste.
 
Fylkestinget har innvilget forskotteringssaker av gang- og sykkelveger som har stått på ei marginalliste i en fylkesvegplan. Men fylkestinget har bedt om varsomhet omkring slik kommunal forskuttering.
 
Ingen gangvegtiltak lang fv. 705 er omtalt i fylkesvegplanen for inneværende periode, hverken som prioritert prosjekt eller på marginallista.
 
En eventuell aksept om forskottering av tiltak som ikke er omtalt i fylkesvegplanen, vil binde opp neste fylkesvegplan mer enn det fylkestinget har gitt signal om at er riktig. Det er derfor naturlig at de aktuelle strekningene blir forsøkt innarbeidet i forbindelse med kommende rullering av fylkesvegplanen.
 
Svar på spørsmålene:
 
1 Jeg har ikke konkret følt på forholdene ved Elvran skole, men skulle ønske at alle skoleelever og deres foresatte føler seg trygge på skolevegen. Dessverre er vi ikke der i dag. Med gjennomføring av gang- og sykkelvegtiltak gjennom fylkesvegplanene framover, vil vi skrittvis oppnå tryggere skoleveger i fylket.
 
2 Med grunnlag i signaler som fylkestinget har gitt tidligere i tilsvarende saker, finner jeg det vanskelig å anbefale fylkestinget å gå inn for avtale om kommunal forskottering av gang- og sykkelveg langs fv. 705 nå.
 
Ordføreren i Stjørdal har invitert til befaring og møte. Vi vil avtale tidspunkt for dette etter fylkestinget nå i desember. I møtet vil aktuelle gang- og sykkelveger i kommunen være tema.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no