Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 11. mars 2015

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) 11. mars 2015


Spørsmål til Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen om videreføring av utvidet tt-ordning for grupper.
 
I et oppslag i trønder avisa den 10. mars krever blinde ,svaksynte og rullestolbrukere i Nord Trøndelag en ny og bedre transporttjeneste med 240 årlige enkeltturer til busspris. Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært med i et prosjekt i tre år som forsøksfylke der TT brukere i syv kommuner har fått utvidet tilbudet om dør til dør transport.
 
Etter Fremskrittspartiet mening har dette vært en god ordning for de brukere dette gjelder. De får mulighet til å delta mer i aktiviteter og sosiale samlinger. En bryter ned barrierer for at enkelt personer blir isolert i sitt eget hjem ved å opprettholde ordningen. En av vår tids større samfunnsproblemer, ensomheten, blir en akutt fare om denne gruppen skal bli fratatt eller få redusert sin tilgang til rimelig transport betydelig.
 
Undertegnede har tatt opp saken med lederen i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Tore Kristiansen, og får klare signaler også derfra om at saken er viktig for denne gruppen og at saken vil følges opp også fra den siden.
 
Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:
1. Er fylkesråden villig til å jobbe for at ordningen med utvidet tilbud om ”dør-tildør- transport” for blinde, svaksynte og rullestolbrukere blir en permanent ordning i Nord-Trøndelag?

Svar fra fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen.
 
Svar på spørsmål om videreføring av utvidet tt-ordning for grupper
 
Vi viser til brev av 11.03.15 hvor dere stiller spørsmål til om Fylkesråden er villig til å jobbe for at det utvidede tt-ordningstilbudet for blinde/svaksynte og rullestolbrukere blir en permanent ordning i Nord-Trøndelag.
 
Samferdselsdepartementet sendte i februar 2012 ut en invitasjon til alle fylkene om å melde sin interesse for deltakelse i forsøk med TT-brukere med tunge funksjonshemminger. Nord-Trøndelag fylkeskommune sendte inn en god søknad og ble valgt ut som 1 av 3 fylkeskommuner til å delta i prosjektet. Vi ble tildelt 2,6 millioner kroner til prosjektet fra Samferdselsdepartementet i 2012. Totalt brukte vi ca. 10 millioner kroner på TT-ordningen i Nord-Trøndelag i 2012. Fylkeskommunen har med dette vært med å bidratt til vi har hatt et godt TT-tilbud i fylket og at prosjektet har blitt en suksess. Prosjektet er senere videreført med penger fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunen.
 
TT-brukerne betaler i dag en egenandel som utgjør 20 % av totalkostnaden og en minstesats egenandel på kr. 35,-. En eventuell endring av egenandelen til busspris vil øke fylkeskommunens kostnader betraktelig.
 
Da prosjektet startet opp 1. juli 2012 hadde Samferdselsdepartementet som plan og avslutte prosjektet 1. april 2014. Prosjektet ble likevel først utvidet til 31.12.14 og er nå bestemt avsluttet 31.12.15.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ved flere anledninger påpekt og bedt Samferdselsdepartementet om å forlenge prosjektperioden slik at vi får utnyttet midlene bedre. Det tar tid for brukerne og tilvenne seg et nytt tilbud, og det er krevende og planlegge når prosjektet blir utvidet med 0,5-1 år av gangen.
 
I 2014 utførte fylkeskommunen en evaluering av prosjektet. Det ble sendt ut spørreundersøkelser til alle tt-brukerne som deltar i prosjektet. Evalueringen viste at hovedtyngden av brukerne i prosjektet kjørte mellom 0-40 turer i året. Og på spørsmål om hvor mange turer som hadde vært tilstrekkelig svarte de fleste her fra 20-100 turer i året.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune er meget tilfreds med å se at prosjektet har bidratt til å øke livskvaliteten til disse brukerne og vi har mottatt gode tilbakemeldinger fra både brukere og brukerorganisasjonene.
 
Fylkeskommunen er avhengig av midler fra Samferdselsdepartementet for at prosjektet skal bli en permanent løsning. Vi har forståelse for Blindeforbundets, FFO og Handikapforbundets initiativ og avventer Samferdselsdepartementet svar på organisasjonenes fremlagte krav. Vi vil deretter vurdere å ha en evaluering av hele prosjektet etter at dette er avsluttet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no