Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) 17.november 2015

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) 17.november 2015


​Spørsmål til fylkesråd for samferdsel Frode Revhaug om trafikksikkerhet langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord.  

Venstre vil ha økt fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord i Levanger kommune. En økende trafikkmengde og mange tunge kjøretøy krever at det kommer på plass en gang- og sykkelveg på denne strekningen snarest.

Venstre mener det er viktig å prioritere myke trafikanter og forebygge trafikkfarlige situasjoner langs veien. Gang og sykkelveg vil gjøre fremkomsten tryggere for fotgjengere, det vil gi mulighet for alle til å velge sykkel, øke trivselen for de som bor langs veien og bidra til økt trafikksikkerhet for bilistene.

Når kommer gang- og sykkelvei langs fylkesvei 753 mellom Åsen og Åsenfjord på plass?

Fylkesråd Frode Revhaugs svar på spørsmål fra Mildred Marita Ramberg Røthe (V) om fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord.

Jeg takker for spørsmål fra Mildred Marita Ramberg Røthe. Venstre peker generelt på hvor viktig det er å fokusere på trafikksikkerhet for mjuke trafikanter og jeg spørres spesielt om når det blir bygd gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord.

Fylkesrådet er svært opptatt av trafikksikkerhet, og jeg har personlig engasjert meg i slike spørsmål gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
Bygging av gang- og sykkelveger er tiltak som prioriteres av fylkestinget. Dette gjøres gjennom prosessen med fylkesvegplanen. Fylkestinget fant ikke grunnlag for å prioritere fv. 753 i gjeldende fylkesvegplan for perioden 2014-2017. Men tiltaket ble ført opp på 9. plass i den prioriterte marginallista for investeringer av gang-sykkelveger. Tiltaket er grovt kostnadsberegna til 33 millioner 2012 kroner. Tiltakene på 1-8 plass på marginallista er til sammen beregnet å koste 48 millioner 2012 kroner. Med grunnlag i strammere rammer for investeringer i økonomiplanen for 2016-2019, er det ingen selvfølge at alle tiltakene som står på marginallista i inneværende periode, prioriteres inn i ny fylkesvegplan.
 
Vi er i startgropa for rullering av fylkesvegplanen. Første fase blir et strateginotat til fylkestinget, som viser hvordan fylkesrådet tenker å forvalte fylkesvegnettet i årene framover. I løpet av våren 2016 vil vi møte kommunene og be om innspill på deres prioriteringer. Planen er at fylkestinget skal vedta ny fylkesvegplan sommeren 2017.
 
Fylkestinget godkjente i sak 50/14, at Levanger kommune forskutterer utbygging av veglys på strekningen mellom Åsen samfunnshus og Hoplatunnelen. Med oppfølgingssak 9/15 i fylkesrådet, er beløpet for forskuttering blitt 2,9 millioner kr.  Nå er gatelysene akkurat ferdig oppsatt. Dette har bidratt betraktelig til økt trafikksikkerhet langs strekninga. Det forskutterte beløpet vil bli tilbakebetalt når gang- og sykkelveg langs fv. 753 blir prioritert i en ny fylkesvegplan og budsjettert. Om dette skjer i 2018, vil fylkestinget gi svar på gjennom behandling av fylkesvegplanen for 2018-2023. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no