Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) 11. januar 2014

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) 11. januar 2014


Spørsmål til fylkesrådet angående butikk på Bangsund

Etablering av ny butikk på Bangsund er en sammensatt sak; på den ene siden har man behovet for god veigjennomføring og på den andre en tomt til ny butikk på Bangsund, et tettsted med ca 1200 innbyggere. På Bangsund er engasjementet meget sterkt når det gjelder stedsutvikling og bolyst. De lever med en trafikkert vei som med all sannsynlighet vil gå gjennom tettstedet de neste 50 årene, og ønsker å legge til rette for at Bangsund skal være et godt sted å bo i årene fremover.
 
Venstre mener det er merkelig om fylkesråden er den som hindrer butikketablering på Bangsund gjennom å anke et positivt vedtak av en dispensasjonssak i reguleringsplanen.
På fylkesmannens nyttårskonferanse sa kommunalminister J.T. Sanner fra Høyre at fylkesmennene i langt mindre grad skal overprøve lokale vedtak. Etter Venstres syn er denne saken nettopp en slik sak.
 
Coop Steinkjer ønsker å bygge en ny butikk, men da må den ligge ved veien for å være levedyktig. Den eneste ledige tomta ligger ved Yx, der masse fra byggingen av fv17 har blitt brukt til å fylle ut og planere et stort område.
Den nye butikken vil ha samme avkjørsel som Yx stasjonen nå har. Bensinstasjonen ligger på det mest oversiktlige stedet på Bangsund, og mange krysser allerede fv17 til og fra. Det saken dreier seg om er om det kan etableres et fotgjengerfelt ved bensinstasjonen. Et felt her vil sinke trafikken med noen sekunder, mens en 40-sone gjennom Bangsund vil sinke trafikken med ca 20 sekunder.

Venstre vil derfor stille følgende spørsmål:
1. Har fylkesrådet vurdert behovet for butikk og post/stedsutvikling/bolyst opp mot en forsinkelse av trafikkavviklingen på mellom 5 og 20 sekunder?
2. Hvordan stiller fylkesrådet seg til at det etableres et opphøyet fotgjengerfelt ved Yx stasjonen med 40 sone, alternativt at det etableres 40 sone fra Doktorkorsen til bro ved Straumen?
 
 
Svar fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.
 
Svar på spørsmål 1.
Har fylkesrådet vurdert behovet for butikk og post/stedsutvikling/bolyst opp mot en forsinkelse av trafikkavviklingen på mellom 5 og 20 sekunder?
 
Fylkesrådet oppfatter ikke at å sette butikk, post, stedsutvikling og bolyst opp mot mindre framkommelighet for fylkesvegen dekker de utfordringene som er oppstått i Bangsund på en god måte.
 
Selv om fylkesveg 17 er en viktig hovedferdselsåre mellom Namdalen og Innherred, og selv om en målsetting i Fv. 17 prosjektet har vært bedre framkommelighet på vegen, er ikke en relativt liten forsinkelse av trafikken gjennom Bangsund det som bekymrer fylkesrådet mest, og som er hovedgrunn til vår klage.
 
Som vegeier føler vi et spesielt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle slags trafikanter. Samtidig ønsker vi å bidra til en god stedsutvikling på Bangsund.
 
Hovedtyngden av servicetilbud og bosetting i tettstedet Bangsund er på vestsida av fylkesvegen.
 
De fleste kan i dag nå butikken uten å måtte krysse en fylkesveg hvor det daglig passerer 2300 kjøretøy, hvorav 370 er store, tunge biler. Ved å tillate etablering av en butikk på østsida av fylkesvegen, vil storparten av de som tidligere har kommet til butikken til fots eller med sykkel på en trygg måte, nå måtte krysse denne vegen.
 
I forbindelse med Fv. 17-prosjektet pågikk planprosesser i tett samarbeid med Bangsund velforening med hensyn til utvikling både av fylkesvegen og av tettstedet Bangsund. En videreføring av dette planarbeidet kunne også omfattet den nye problemstillinga for Bangsund som Coop sin oppsigelse av leieavtalen i dagens butikk på Bangsund innebar. Siden det helhetlige Fv. 17-prosjektet er stanset på ubestemt tid, må Namsos kommune som er planmyndighet ta regien i en eventuell videreføring av planprosessen.
 
Vi har grunn til å tro at kommunen i samarbeid med velforeninga i Bangsund og med bistand fra både fylkeskommunen og Statens vegvesen, ville funnet bedre løsninger enn det som er presentert i denne dispensasjonssaken fra en reguleringsplan som er mer enn 30 år gammel. og som vi mener er utdatert.
 
Svar på spørsmål 2
Hvordan stiller fylkesrådet seg til at det etableres et opphøyd fotgjengerfelt ved Yx stasjonen med 40 sone, alternativt at det etableres 40 sone fra Doktorkorsen til bro ved Straumen?
 
I Namsos kommune sin dispensasjonssak er oppgaven med å finne gode avbøtende trafikksikkerhetstiltak ikke løst i et langsiktig perspektiv, og kostnadene med å finne og iverksette eventuelle tiltak er hverken plassert eller kostnadsberegnet.
 
Det er en utfordring når kommuner gir dispensasjoner fra planer som forutsetter at fellesskapet vil måtte bruke store midler på tilrettelegging. Fylkestinget har allerede disponert tilgjengelige midler til vegbygging i fylkesvegplanen for 2014-2017. Tiltak på Bangsund vil fortrenge prioriteringer fylkestinget allerede har gjort.
 
Det er vanlig at utbygger, både private og offentlige som har utbyggingstiltak som utløser behov for infrastrukturtiltak, betaler for disse. Nylige eksempler på dette i Nord-Trøndelag er bygging av ny Kvam skole der Steinkjer kommune betalte kostnadene for ny undergang under E6. På samme måte betalte næringsaktører på Stjørdal sentrum alle kostnadene med ny undergang under E14 i forbindelse med bygging av næringsbygget hvor politiet, Kiwi og flere holder til. Hvem skal betale en eventuell undergang eller overgang ved bygging av ny butikk på «feil» side av fylkesveg 17, på Bangsund? Er det riktig prioritering av fylkeskommunale midler at vegeier skal stå for disse kostnadene? Svar på disse spørsmålene kan eventuelt nedfelles i en reguleringsplan i form av krav til utbyggingsrekkefølge, eller i finansieringsavtaler.
 
Namsos kommunes forslag til løsning av trafikksikkerhetsutfordringene vil forverre trafikksikkerhetsforholdene for fylkesveg 17 uansett kryssingstilbud for de mjuke trafikantene. Risikoen for påkjørsler øker enten den skisserte kortsiktige løsningen med opphøyd gangfelt velges eller med den langsiktige løsningen med undergang eller overgang. Erfaringsmessig kan det være utfordrende å finne krysningsmuligheter over eller under kjørebanen som er attraktive for brukerne.
 
Erfaringer med farene ved gangfelt resulterte i nye regler for noen år siden. I den forbindelse ble gangfeltet ved bensinstasjonen på Bangsund tatt bort. En grunn til dette var at mange av de mjuke trafikantene kryssa vegen utenom gangfeltet. Fotgjengere velger ofte å krysse vegen der det er mest lettvint, og det trenger ikke å være i gangfeltet. Er det gangfelt eller undergang/overgang forventer bilistene at fotgjengerne krysser vegen i de tilrettelagte kryssingsstedene. De blir derfor mindre oppmerksomme på dem som krysser utenom disse. De som krysser vegen er mye mer oppmerksom på biltrafikken og forsiktige når de skal krysse vegen på strekninger der det ikke er gangfelt, enn der det er gangfelt. Uansett valg av tilrettelagt fotgjengerkryssing ved en eventuell ny butikk, vil risikoen for påkjørsler på fylkesveg 17 øke.
 
Dersom det skulle etableres et opphøyd gangfelt i området ved bensinstasjonen, vil avstanden mellom de tre gangfeltene bli så kort at fartsgrensen mest sannsynlig bli 40 km/t på hele strekningen gjennom Bangsund. Dette vil redusere framkommeligheten for bilistene noe, men det er altså den reduserte trafikksikkerheten og manglende planprosesser som er den primære årsaken til at fylkesrådet velger å klage på Namsos kommunens vedtak. Fylkesrådet inviterer gjerne til videre dialog med Namsos kommune og Bangsund vel.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no