Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Hans Martin Storø

Spørsmål fra Hans Martin Storø


Fergetilbudet til Ytterøya har vært en aktuell sak i sommer. Hvor mange biler har blitt gjenstående på den enkelte tur, da det har blitt redusert antallet biler som har blitt tatt med på den enkelte tur. 
Ferga er oppgitt til å ha en kapasitet på 38 pbe, og dette lå til grunn for anbudsgrunnlaget når fylkestinget behandlet saken i 2012. At aktiviteten har økt på Ytterøya er positivt, og en effekt som er vanskelig å håndtere innenfor en anbudsperiode.  

I svar til representanten Tore Kristiansen oppgir fylkesråden bl.a. finansiering av et ekstra skift som et mulig tiltak, noe som neppe vil hjelpe så mye i forhold til problemet med gjenstående biler, da dette problemet i hovedsak oppstår på de mest brukte avgangene på dagtid. Kjøring av reserveferga i de mest problematiske periodene vil hjelpe, men være et veldig kostnadskrevende tiltak.
 
Slike tiltak kan vurderes for å avhjelpe en uventet trafikkvekst i løpet av anbudsperioden, men er uakseptabel som tiltak for å avbøte en reduksjon i kapasiteten fra 38 til 28 pbe, pga at ferga ikke er stor nok til å ta med 38 personbiler i henhold til «Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere». 
Denne forskriften var vedtatt i 1987, og var velkjent for både fylkesrådet og rederiet ved anbudsutlysningen i 2012.  Definisjonen av en pbe ble fastsatt i forskrift i 1970 til ca 11 m2, som dekket 1,65 x 4,25 m med et tillegg på 15 cm foran og bak bilen og 75 cm på siden. I forskriften fra 1987, er kravet fastsatt til 60 cm avstand mellom bilene, for at passasjerer skal kunne oppholde seg i kjøretøyene under overfarten.   

Mine spørsmål til fylkesråden blir da: 
«Siden den økte størrelsen på dagens bilpark og innholdet i forskriftene var velkjent i 2012, ble den reelle kapasitet gjenstand for vurdering når NTFK la ut sambandet Levanger-Ytterøy på anbud?» 
(Dette relatert til det totale kapasitetsbehovet på sambandet.)   

«Har fylkesrådet vurdert å gå i dialog med rederiet, for å innføre et forbud mot at personer oppholder seg i bilene, for i hovedsak på nytt kunne laste ferga med fire bilrekker? »
(Det må i såfall håndteres unntak for utrykningskjøretøy, handicappede mv)

Svar på spørsmål fra Hans Martin Storø til fylkesråd Tomas Iver Hallem om drift av ferjesambandet Hogstad-Levanger. 
 
Jeg takker for spørsmålene fra dem. Først vil jeg redegjøre for ditt spørsmål knyttet til om den reelle kapasiteten ble gjenstand for vurdering når NTFK la ut sambandet Levanger-Ytterøy på anbud?
 
I fylkestingsaken eller forarbeidet er det ikke dokumentert noen problematisering av regelverket, verken definisjonen av en personbilenhet (PBE) eller forskriftskravet om klaringsavstand mellom to kjøretøyer. PBE er et standardmål for bilstørrelser, i tråd med det myndighetene har besluttet (som også står i konkurransegrunnlaget, med lengde 4,3 m og bredde 1,85 m). Regelverket sier videre at det skal være minst 60 cm klaring på den ene siden og minst 25 cm på den andre. I kravspesifikasjonen ble minstekravet satt til 37 PBE. FosenNamsos Sjø sitt tilbud er en båt med 38 PBE. Det er det samme som båten som gikk i forrige anbudsperiode. Slik jeg har forstått det, bygget administrasjonen saken på Statens vegvesen sin anbefaling i saksutredningen. Jeg refererer fra dokumentet: «Dagens ferje har en kapasitet 38 PBE, noe som er en uvanlig ferjestørrelse (kun 3 stk i Norge). Det vanlige er å sette krav til minste kapasitet på f.eks. 35 eller 40 eller 45 PBE. En oversikt over ferjer og kapasitet viser at det er flere ferjer i størrelsen 37 – 50 PBE som er aktuelle for sambandet og dermed kan skape konkurranse mellom tilbyderne. Det anbefales derfor å sette et minstekrav på kapasitet på 37 PBE.»
 
Utfordringen med at få biler går innenfor standardmålene (at kapasiteten i antall biler i realiteten er lavere enn antall PBE), vil i så fall trolig være en utfordring også andre steder. Jeg kjenner ikke til at det har blitt problematisert spesielt i nasjonale bransjemøter. Jeg har registrer at mange har stilt spørsmål ved om båten er bygget slik at den tilfredsstiller kravspesifikasjonen. Framlagte tegninger av ferjedekket stadfester at den har den plassen som er krevd i anbudet. Som påpekt, vil biler større enn den størrelsen som er lagt til grunn i forskriften, kunne skape utfordringer. Fylkeskommunen vil sørge for at det blir gjennomført en inspeksjon for å stadfeste de faktiske forhold.
 
I forrige anbudsperiode var tallet på gjenstående biler svært begrenset. Da den ny ferga ble satt i trafikk i september 2015, var det fortsatt få gjenstående biler. Nå er det i gjennomsnitt 700 avganger i måneden på ferja. Gjennomsnittlig antall gjenstående biler er i år cirka 140, noe som utgjør en andel opp mot 2,5 prosent. I mai (med flere helligdager/fridager) var prosentandelen gjenstående 4,5. Hvordan kapasiteten ble ytterligere forverret i sommer etter endret stabling, må fylkeskommunen vurdere nærmere.
 
Det er mer trafikk på sambandet enn det som ble lagt til grunn da kravspesifikasjon ble utarbeidet. Jeg kan bekrefte at Ytterøyutvalget i arbeidet med kravspesifikasjonen har redegjort for utviklingsmuligheter på Ytterøy som kunne skape mer trafikk. I ettertid kan en tro at fylkestinget ville hensyntatt muligheten for trafikkvekst sterkere hvis dette hadde vært vektlagt tydeligere fra den gang ansvarlig fylkesråd.
 
Statistikken viser at det har vært jevn vekst i trafikken, både når det gjelder personbiler og godsbiler. Da byggeaktiviteten i tillegg økte betydelig våren 2016, valgte fylkesrådet etter dialog med Levanger kommune og Ytterøyutvalget å sette inn ekstra tiltak. Etter nøye vurdering av fylkeskommunens handlingsrom innen gjeldende kontrakt, ble det bestemt å sette inn ekstra kapasitet med aktiv bruk av reserveferje. Som du antyder, er dette funnet mer hensiktsmessig enn å endre ruteplanen på en måte som utløser ekstra skift på hovedfartøyet. Det er fortsatt en mulighet å øke den totale kapasiteten ved å starte hovedferja tidligere på morgen og kjøre en tur mer på kveld, men det gir ikke like gode resultater som bruk av reserveferje. Fra og med april 2016 har vi brukt reserveferja enkelte dager, og etter hvert etter en fastsatt plan. Denne gjelder ut 2017.
 
Fylkeskommunen skal nå evaluere sommeren 2017, før det blir laget et opplegg for 2018. Vi må forholde oss til anbudsreglementet. Hvis situasjonen krever løsninger som går ut over de fullmakter fylkesrådet har til å handtere saken, vil fylkestinget få forelagt konkrete forslag, som på forhånd er framforhandlet i kontraktsmøter, eventuelt supplerende anbudsprosesser. Prosessen med denne planen vil vi følge opp i dialog med Levanger kommune og Ytterøyutvalget.
 
«Har fylkesrådet vurdert å gå i dialog med rederiet, for å innføre et forbud mot at personer oppholder seg i bilene, for i hovedsak på nytt kunne laste ferga med fire bilrekker?»
Fylkeskommunen har ikke vært med å diskutere forbud mot at personer oppholder seg i bilene under overfart. Et forbud vil ikke være enkelt å gjennomføre. Som du skriver kan det ikke gjelde for utrykningskjøretøy eller handicappede. MF Ytterøy har svært bra salong, men det vil være mange grunner til at noen personer velger å sitte i bilen under overfarten.

 

Oppfølgingsspørsmål fra Hans Martin Storø til Tomas Iver Hallems svar 22.08.17

Her oppgis det at det ikke har vært diskuterte å innføre et forbud mot å oppholde seg i bilene under overfarten, for å øke fergas kapasitet.

Som tidligere presisert har forskriften fra 1987 bestemmelser hvor kravet er fastsatt til 60 cm avstand mellom bilene, for at passasjerer skal kunne oppholde seg i kjøretøyene under overfarten.  I ditt svar oppgir du at et slikt forbud ikke vil være enkelt å gjennomføre. Dette er etter min vurdering en noe passiv tilnærming til saken. Alle overbygde ferger har krav om at personene forlater bildekket før ferga går fra kai. Noe som bl.a. gjelder sambandet til Leka. Det bør ikke være noe større problem å innføre samme krav for ferga til Ytterøya.
Når vi ser hvilken utvikling vi har på Ytterøya, og hvilken irritasjon problemet med gjenstående biler skaper for befolkningen, bør et krav om at passasjerene forlater bilene under overfarten være et lite problem. Det er også vanskelig å se at utrykningskjøretøy og handicappede skal utgjøre et volum av den totale trafikken, som medfører at disse unntakene skal skape noen reduksjon i kapasiteten av betydning. 
 
Mine spørsmål til fylkesråden blir da:
«Vil fylkesrådet vurdere å gå i dialog med rederiet, for å innføre et forbud mot at personer oppholder seg i bilene, for i hovedsak på nytt kunne laste ferga med fire bilrekker?» (Dette utifra den informasjon om situasjonen som fylkesrådet har nå.)
Svar på oppfølgingssspørsmål fra Hans Martin Storø til fylkesråd Tomas Iver Hallem om drift av ferjesambandet Hogstad-Levanger.
 
Jeg takker for spørsmålet der du spør om fylkesrådet vil vurdere å gå i dialog med rederiet for å innføre et forbud mot at personer oppholder seg i bilene, for i hovedsak på nytt kunne laste ferga med fire bilrekker.
For å svare på spørsmålet ditt har jeg møtt to av kapteinene på ferga for å drøfte hvordan forslaget ditt kan fungere i praksis. I dag praktiseres stablingen av kjøretøy slik at fergemannskapet ved enkelte avganger ber passasjerene gå ut av kjøretøyene for å stable på en best mulig måte. Slik jeg forsto det i samtalen med kapteinene fungerte denne praksisen på en tilfredsstillende måte.
Mannskapet på ferga hadde et forslag om et skilt på kaiene slik at sjåførene fikk informasjon om hvordan stablingen skulle gjennomføres før man kjørte om bord i fergen. Dette forslaget vil vi se nærmere på hvordan kan løse.
 
Vi har også drøfte spørsmålet ditt med rederisjef Arild Hoff i FosenNamsos Sjø, han sier at de ikke har erfaring med å håndtere reglene i samsvar med ditt forslag. Men at det ikke er utenkelig at det kan være en aktuell måte å laste ferga på. Når metoden brukes på ferger som går i værutsatt farvann som krever lukket ferge, er det ikke for å pakke mest mulig biler på ferga men et rent sikkerhetstiltak. Hensikten er å sikre at alle kommer seg raskt og sikkert til livbåtene ved en nødssituasjon.
 
Det å stable biler så tett at passasjerer må klyve over midtkonsoll i bilen er akseptabelt i en nødsituasjon, men ikke i ordinær trafikk. Skal en gjøre det, må mannskapet vinke inn en og en bil og sørge for at passasjerene kan velge å gå ut før bilene kjøres i posisjon. Dette tar lang tid og samme utfordring vil oppstå ved avkjøring. Begge situasjonene vil utfordre tiden ferga har til disposisjon for lossing og lasting før ny avgang. Hvis ferga ikke holder ruteplanen så pådrar den seg sanksjoner, og forsinkelsen vil også trekke ned kapasiteten på ferga. Rederisjefen forstår tanken med å få passasjerene opp i salongen, men det er altså praktiske utfordringer med å gjennomføre et forbud eller påbud.
 
I stedet for å utstede en fullmakt til å kreve at passasjerer går ut av kjøretøyet, ser det ut til at en videreutvikling av den praksis som skipperne delvis har etablert kan være et godt tiltak.
I stedet for et forbud vil jeg foreslå at vi bruker tilgjengelige informasjonskanaler. Hvis vi velger informasjonsskilt må vi naturligvis sikre oss at det gjøres innenfor skiltbestemmelsene.  Vi kan også nå fram med budskapet til de fleste som bruker ferga over tid på andre informasjonskanaler, der vi oppfordrer passasjerene til ønsket adferd og begrunner dette med at vi får med flere biler på denne måten. En slik løsning vil gi mannskapet på ferga frihet til å velge hvilke løsning for stabling ut fra hvilken situasjon som er ved den enkelte avgangen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no