Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Fylkestingsgruppen Nord-Trøndelag FrP 28. mai 2014

Spørsmål fra Fylkestingsgruppen Nord-Trøndelag FrP 28. mai 2014


Spørsmål til Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen om kostnader og tilbud vedrørende hurtigbåten Vanvikan-Trondheim
 
Det har over lengre tid vært stor uro omkring hurtigbåt-tilbudet mellom Vanvikan og Trondheim. Det foreligger et formalisert samarbeid mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der AtB driver tilbudet med tilskudd fra fylkeskommunene.
 
Fremskrittspartiet er bekymret for det vi opplever som manglende vilje hos AtB til å prioritere denne strekningen som etter vårt syn er et helt grunnleggende viktig tilbud for befolkningen i Leksvik og på Fosen generelt. Skal vi sikre bosetting og langsiktighet for Leksvik må tilbudet være av en slik art at det er nyttig for de som trenger det, og de må være sikre på at det er stabilt. Dagens situasjon er det motsatte, og saken må få sin positive løsning.
 
Vi stiller oss nå spørsmålet om de tilskudd Nord-Trøndelag fylkeskommune bidrar med, sammen med billettinntektene, ikke bør være mer enn nok til å sikre driften på dagens nivå. Vi er redd AtB bruker dette tilbudet til å subsidiere øvrig drift, noe som i tilfelle ville være mildt sagt oppsiktsvekkende. Vi vil derfor be om å få en tydelig oversikt over kostnader og inntekter til denne konkrete ruten, slik at det ikke trenger å være noen som helst tvil om de faktiske forhold ved tilbudet.
Inkludert i en slik oversikt ber vi om at både tilskudd, billettinntekter og kostnader pr sete/km inngår som en del av det oppgitte tallmateriale.
 
Fremskrittspartiet vil derfor stille følgende spørsmål:
1.Kan fylkesråden utarbeide en oversikt over de konkrete inntekter og utgifter som er knyttet til hurtigbåttilbudet Vanvikan-Trondheim og tilgjengeliggjøre dette for Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe?
 
Svar fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.
 
Hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan har grunnlag i fylkestingets sak nr. 11/89 - Overordnet kravspesifikasjon for hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan. I tråd med fylkestingssaken har AtB AS utarbeidet kravspesifikasjon for anbud, gjennomført anbudsprosess og inngått kontrakt med (AtB er juridisk person) med FosenNamsos Sjø As, som er operatør. Overordnet kravspesifikasjon er fulgt opp i anbudet. Alle tilpasninger underveis er gjort etter vurdering blant annet i fylkesrådet.
 
AtB AS administrerer kontrakten på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
 
Anbudsprosessen ble fulgt opp med jevnlig rapportering fra administrasjonen til fylkesrådet. Det er inngått samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene, som skal sikre at interessene til Nord -Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner blir ivaretatt i oppfølgingen av kontrakten (rapportering, budsjettprosesser, regnskap, og eventuelle endringer av ruter).
 
Sambandet har vært i drift etter nytt anbud siden 1.01.2014, og er stabilt. Det har vært noen hendelser som har vært utfordrende i første driftsår. Hurtigbåtkaia i Vanvikan ble skadd under stormen Hilde i 2013. Det viste seg at de utbedringene som var foretatt ikke var holdbare til å stå i mot langvarige perioder med storm fra øst i februar måned. Omfanget av driftsavbrudd kan ha vært forsterket av forholdene på kaia. Kaia er nå utbedret av kaieier, som er Trondheim havn. Det har også vært teknisk uhell som førte til skade på en av båtene. Følgeskadene for passasjerene var ikke langvarig, men sambandet ble betjent med reservebåt over en lengre periode. Båten er utbedret.
 
Utsagnet om uro omkring hurtigbåtsambandet antar jeg har sammenheng med pågående arbeid med nedskjæringer i kollektivtrafikktilbudet Sør-Trøndelag fylkeskommune. Jeg viser til fylkestinget i Sør-Trøndelag sak 21/14 (møte 23.04.2014): Om ruteendringer, taksttiltak m.v. for å tilpasse tilskuddsbehovet til vedtatte budsjettrammer for 2014. Dette var en oppfølging av vedtak i sak 71/14 (møte 25.02.2014) i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag. På bakgrunn av store budsjettunderskudd i AtB i 2013, ba fylkesutvalget om en egen sak om tiltak for å unngå nye budsjettoverskridelser i 2014. Fram til FT sak 21/14 hadde AtB utredet muligheter for til rutekutt/justeringer, som ble behandlet i AtB sitt styremøte 12.02.2014. Styret valgte da å gå for administrasjonens strengeste anbefaling som innebærer en kostnadsreduksjon på 34 mill.kr i 2014 og med en helårsvirkning på 55 mill. kr.
 
Fylkestinget la i sak 21/14 anbefalingen fra AtB til grunn for videre arbeid med nedskjæringer. Komite for samferdsel fikk av fylkestinget i oppdrag å følge opp arbeidet. Når det gjelder fylkeskryssende samband har både fylkestinget og komite for samferdsel forutsatt at Nord -Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner skal tas med på råd.
 
Jeg viser videre til fylkesrådets sak 102/14 - Tiltak på fylkeskryssende båt- og bussruter i tilknytning til Sør-Trøndelag fylkeskommunes reduksjon av tilskuddsbehovet for 2014. De utfordringene som er avdekket i Sør-Trøndelag er så store, at en må ha respekt for at det gjennomføres nedskjæringer. En er nødt til å tilpasse produksjonen innenfor tilgjengelige budsjetter. Trondheim – Vanvikan bør tillegges stor vekt med tanke på industrimiljøene i Rissa og Leksvik, og deres gjensidige tilknytning til Trondheim. Hurtigbåten er en viktig del av det felles bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen. De tre første punktene i fylkesrådets vedtak er som følger:
 
1. Fylkesrådet aksepterer noen begrensninger i tjenestetilbudet på hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan.
2. Nedtaket på hurtigbåten begrenses til å ta bort maksimum 2 avganger hver dag.
3. Dersom berørte kommuner Rissa og Leksvik bidrar til å opprettholde tilbudet, står Nord-Trøndelag fylkeskommune ved vår avtalte andel
 
Vedtaket er fulgt opp i møte mellom de berørte kommunene og AtB, og det er ikke innført noen nedskjæringer i rutetilbudet for 2014. Jeg har vært aktiv i forarbeidet, med møter både med leder for komite samferdsel i Sør-Trøndelag og ordfører i Leksvik.
 
Svar på spørsmål nr. 1:
Fylkesrådet får informasjon som gir oversikt over de konkrete inntekter og utgifter som er knyttet til hurtigbåttilbudet Trondheim – Vanvikan. Inntektene regnskapsføres av AtB fortløpende. Kostnadene framkommer av anbudet, som også har regler for prisjusteringer. I og med at det er en bruttokontrakt, er det noen kostnader som faller direkte på oppdragsgiver, som utgifter knyttet til kai/drivstoffanlegg/venterom og markedsføring/administrasjon av kontrakt. Disse kostnadene inngår også i budsjettgrunnlaget. Utgiftene fordeles 50/50 % mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i samsvar med samarbeidsavtale.
 
Det er begrensninger for hvilke av disse opplysningene jeg kan sende til andre organer. I løpet av driftsåret skjer mange avklaringer som innebærer tolkning av kontrakten og skjønn (for eks kriterier for prisstigning, konsekvenser av nye forskriftskrav, om operatøren skal oppnå bonus og generelle risikovurderinger). Dokumenter unntas normalt fra offentlighet med grunnlag i offentlighetsloven. Dette er en plikt fylkeskommunen har for å ivareta offentlige interesser i kontraktsforhold, og kan i tillegg være begrunnet i operatørens behov for å skjerme sin produksjons- og forretningsstrategi.
 
Når det foreligger årsregnskap, vil disse ha form av offentlig dokument. Budsjettet er offentlig når det er vedtatt. I og med at kontrakten startet 1.1.2014, foreligger det ikke regnskapstall. Det foreligger imidlertid regnskapstall for tidligere drift av sambandet. Budsjettet til 2014 bygger på kostnadstall i gjeldende anbud, og på inntektstall fra 2012 i den forrige kontrakten. Per dato foreligger også regnskapstall for 2013, noe som naturligvis brukes som grunnlag for å vurdere om det er behov for budsjettendring.
 
I 2013 ble det foretatt 198.183 reiser på sambandet. Foreløpig statistikk for 2014 viser at det er foretatt 53.160 reiser i perioden januar – april i 2014, mens tilsvarende tall for 2013 er 63.403, en nedgang på rundt 10.000. Værforhold og tekniske utfordringer som nevnt innledningsvis er sannsynlig forklaring på nedgangen. Så langt ser ikke nedgangen ut til å ha ført til reduserte inntekter. Dette er blant annet en konsekvens av tilpasninger som er foretatt på takstmodellen.
 
Jeg kan forøvrig opplyse at det har også skjedd en betydelig endring i kostnadene fra 2013 til 2014. Det skyldes at det nye anbudet har omtrent 30 % høyere kostnader enn kontrakten for perioden 2009 – 2013.
 
Konklusjon
Fylkesrådet har de opplysningene som etterspørres, men for å ivareta fylkeskommunens interesser har jeg ikke anledning til å sende ut løpende informasjon om budsjett- og regnskapsgrunnlag.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no