Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Egil Haugbjørg 7.september 2016

Spørsmål fra Egil Haugbjørg 7.september 2016


Spørsmål til Fylkesrådleder Anne Marit Mevassvik om det parlamentariske grunnlaget.

Grunngitt spørsmål til fylkesrådet i Nord-Trøndelag.
Etter siste endring av det parlamentariske grunnlaget for fylkesrådet i NT Fylkeskommune inngår både Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i dette grunnlaget.

I dagens Trønder-Avis – 07.09.16 – går representanter for begge disse partiene hardt ut mot  fylkesrådets vedtak i går om å si ja til bygging av 9 småkraftverk i Namdalen.

Ifølge avisa sies det fra SV og MDG: «For oss er det utenkelig å støtte utbygging av småkraftverk i viktige reindriftsområder og i viktige leveområder for den særegne namsblanken. Derfor beklager vi  at våre «storesøsken» i AP og SP går for ei utbygging av alle ni småkraftverk som er omsøkt…».

Mitt spørsmål til fylkesrådsleder blir da:
«Vil SV og MDG sitt avvikende syn i en slik prinsippiell sak få noen følger for det parlamentariske grunnlaget for fylkesrådet, og hvilken politikk kan vi regne med at fylkesrådet følger i lignende saker i tida framover?»

Svar på spørsmål fra Venstre NT til Fylkesrådleder Anne Marit Mevassvik om det parlamentariske grunnlaget.

Jeg viser til skriftlig spørsmål fra 7. september.

Det parlamentariske grunnlaget for sittende fylkesråd er solid og påvirkes ikke av at enkelte parti i konkrete enkeltsaker kommer til en annen konklusjon enn fylkesrådet.

Prinsippene for behandling av søknader om konsesjoner til bygging av småkraftverk er nedfelt i «Strategi for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag», i Regional plan for arealbruk og i fylkesrådets politiske plattform. Disse vil fortsatt ligge til grunn for fylkesrådets behandling av slike enkeltsaker.

I strategien, som fylkestinget behandlet i 2010 er det satt mål om å legge til rette for 800 Gwh småkraft innen 2030. Strategiene er senere implementert i Regional plan for arealbruk, behandlet av fylkestinget i 2013. Også i den politiske plattformen som fylkesrådet styrer etter er det offensive formuleringer om småkraft.
Prinsippene og grunnholdningen er nedfelt i disse dokumentene. I alle enkeltsaker foretas det en grundig avveiing av forskjellige interesser, og fylkesrådets tilrådinger vil derfor kunne variere.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no