Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Egil Haugbjørg 30.juli 2016

Spørsmål fra Egil Haugbjørg 30.juli 2016


Reduksjon av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum.
 
Venstre etterlyser tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum.
 
Gjennomgangstrafikken benytter i stor grad Kirkegata på strekningen Levangerelva i nord til Mo gård i sør med
tilknytning til fylkesveistrekningene 774 og delvis 125.
 
Ved trafikktelling i 2005 kunne Vegvesenet konstatere at trafikkmengden gjennom trehusbyen var tilbake til samme nivå som den var før E6-omkjøringa ble bygd. Siden da er det ikke blitt gjort noe for å forbedre trafikkbildet.
 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune er veieier av de omtalte fylkesveistrekningene, og det gir fylkeskommunen mulighet for å gjennomføre både kortsiktige og langsiktige tiltak. Venstre nevner bedre skilting for å dirigere unødvendig trafikk utenom den sentrale delen av byen og bygging av avlastningsvei med formål å redusere gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum.
 
Pr. i dag er det altfor mye trafikk i bykjernen med konsekvens at kvaliteten som attraktiv bymiljø forringes vesentlig. Levanger sentrum har etter Venstres mening et kjempepotensial som et livlig sted for handel, kulturaktiviteter og bomiljø. Skal dette oppnås, må den unødvendige gjennomgangstrafikken ledes bort fra bykjernen.
 
Trafikk til sentrum er etter Venstres mening bra, men gjennomgangstrafikk er ikke bra. Venstre ønsker at Levanger skal være en attraktiv destinasjon og ikke fungere som en gjennomfartsåre og veikryss.
 
Spørsmål:
Hvilke planer foreligger fra fylkeskommunens side for å lede gjennomgangstrafikken bort fra Kirkegata i Levanger, og hvilke planer foreligger i forhold til en avlastningsvei?
 
Svar på spørsmål fra Venstre NT til fylkesråd for samferdsel om reduksjon av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum.
 
Jeg takker for spørsmålet om gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum.
 
Trafikksituasjonen i Kirkegata
Svært mye av den trafikken som skapes i tilknytning til Levanger, kanaliseres på fylkesveg 774 mellom Moan og Mule, og går i Kirkegata gjennom byen. De aller fleste reiser som belaster Kirkegata har besøksmål i Levanger sentrum i det minste på den ene siden av reisen, og mange har flere besøksmål innenfor Levanger sentrum. Mye av trafikken i Kirkegata skapes i Levanger. Derfor har jeg forventninger til Levanger kommunes eget prosjekt; «Reis Smart». Sammen med næringslivet og offentlig institusjoner som Sykehuset Levanger og Nord Universitet tar Levanger kommune nå et viktig grep for å vitalisere bruken av bybussen og initiativ for å få flere til å sykle til jobben.
 
Dette kan bli en viktig satsing for å forbedre situasjonen både for Kirkegata og Levanger sentrum i sin helhet. Levanger kommune har utover det en betydelig satsing på sykkel gjennom plan for sammenhengende sykkelvegnett. Levanger er sykkelby.
Levanger kommune har hatt planer og gjennomført flere tiltak med fokus på økt og sikrere sykkelbruk de seneste årene. De har i flere omganger søkt Statens vegvesen om «Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner», men har fått avslag. Et av tildelingskriteriene er en forpliktende avtale med Statens vegvesen om økt sykkelsatsing. En slik avtale mangler, og de har derfor tatt initiativ til en intensjonsavtale. Fylkesråden er positiv til en slik avtale.
 
En avtale mellom kommunen, Statens vegvesen og oss, gir bedre muligheter til å få koordinert og gjennomført sammenhengende sykkeltiltak i en kommune, uavhengig av hvem som er vegeier. En forpliktende avtale bidrar også til at en kommune eller fylkeskommunen er kvalifisert for å søke om tilskuddsmidler.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no