Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Egil Haugbjørg 21. februar 2017

Spørsmål fra Egil Haugbjørg 21. februar 2017


Spørsmål til fylkesråd May Brit Lagesen vedrørende beslutning om tomtevalg og bygging av ny videregående skole for Leksvik og Rissa.
 
«Når kan fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag eventuelt gjennom Fellesnemnda for Trøndelag påregne å få seg forelagt saken om lokalisering og igangsetting av bygging av ny videregående skole for Leksvik og Rissa?»
 
Fylkestingene behandlet forslaget om stedsvalg for ny videregående skole for Leksvik og Rissa  i separate fylkesting i 2016.
 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok enstemmig tilrådinga om at den nye skolen skulle lokaliseres til Vanvikan.
 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag utsatte behandlingen av denne saken.
 
Det har nå gått relativt lang tid siden denne saken var oppe til behandling. Etter Venstres mening bør man nå sørge for at saken blir satt på sakskartet på nytt. Beslutning om stedsvalg vil ha stor betydning for potensielle nye elever i den nye Indre Fosen kommune og tilgrensende områder, og disse elevene bør ha forutsigbarhet for sine valg.
 
Undervisningspersonalet og annet personale lever i usikkerheten, og ved å «hale ut» avgjørelsen om stedsvalg og tidsrom for bygging, kan man risikere å miste verdifulle ansatte.
 
Venstre har sagt klart ja til å videreføre en videregående skole i Vanvikan med omtrent samme linjevalg som i dag.
 
Venstre ønsker å videreføre et desentralisert system for de videregående skolene i det nye Trøndelag ut fra behovet for kompetanse og fagutdanning i alle deler av det nye fylket. Vi ønsker at flest mulig elever kan bo hjemme mens de går på vidg. skole for å ha bredest mulig kontakt med det miljøet de kommer fra og med familien. Dette er også den mest lønnsomme organiseringa både sosialt og økonomisk.
 
Venstre etterlyser derfor fortgang i planene for bygging av ny videregående skole i Vanvikan.
 
Svar på spørsmål fra Egil Haugbjørg til fylkesråd May Britt Lagesen vedrørende beslutning om tomtevalg og bygging av ny videregående skole for Leksvik og Rissa
 
Spørsmål: Når kan fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag eventuelt gjennom fellesnemnda for Trøndelag påregne å få seg forelagt saken om lokalisering og igangsetting av bygging av ny videregående skole for Leksvik og Rissa?
 
Jeg viser til spørsmålet over, mottatt den 23.02.17.  
 
Ditt spørsmål er knyttet til behandlingen av sak om bygging av ny videregående skole for Leksvik og Rissa i fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag henholdsvis 16. og 15.06.16. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok en innstilling i fem punkter. I vedtaket står bl.a. følgende:
Vedtakspunkt 4: Fylkestinget ber fylkesrådet om å arbeide for en framdriftsplan som gjør det mulig at den nye skolen står ferdig høsten 2021.
Vedtakspunkt 5: Fylkestinget ber om at det legges fram en ny sak for fellesnemnda i desember 2016 som omfatter:
 
• innhold i skolen, skolestørrelse, skoleskyss og kostnader.
• anbefaling om iverksettelsestidspunkt for felles videregående skole. 
 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag gjorde et vedtak som avvek fra innstillingen. I dette vedtaket bes det om en videre utredning av blant annet økonomien i prosjektet, det totale transportbehovet, skysskostnader, skolestørrelse, mulig tilbudsstruktur og involvering av aktuelle aktører. I tillegg vedtok fylkestinget i Sør-Trøndelag at spørsmålet om sammenslåing og eventuell lokalisering må sees i sammenheng med samlet skolestruktur og ressursbruk i det nye fylket.
 
Ut fra vedtaket i Sør-Trøndelag fylkeskommune pågår det der derfor et utredningsarbeid for å svare opp denne bestillingen fra fylkestinget.
 
I tillegg har fellesnemnd for Indre Fosen igangsatt et eget utredningsarbeid. Denne utredningen skal omfatte en beskrivelse av «dagens status ved skolene og et realistisk scenario for en ny felles skole». Denne skal også ende opp med en anbefaling av «hvilken plassering av en ny felles skole i Vanvikan som totalt sett er best for framtida». Representanter fra begge fylkeskommunene deltar nå i det utredningsarbeidet som fellesnemnda for Indre Fosen har igangsatt.
Både utredningene i STFK og i Indre Fosen skal etter planen føre fram til framlegging av sak til politisk behandling før sommeren 2017.
 
Når det gjelder vedtaket fra fylkestinget i Nord-Trøndelag gikk dette blant annet ut på at Leksvik og Rissa videregående skole skulle slås sammen til en felles videregående skole, og at fylkesrådet skulle innlede forhandlinger med vertskommunen om lokalisering, bygging, økonomi og framdrift for den eventuelle nye videregående skolen i Vanvikan.  Fylkesrådet ble også bedt om å arbeide for en framdriftsplan som skulle muliggjøre at den nye skolen ble ferdig høsten 2021. I tillegg vedtok fylkestinget blant annet at det skulle legges fram en sak for fellesnemnda i desember 2016, om innhold, skolestørrelse og anbefaling av iverksettelsestidspunkt.
 
Vedtaket fra fylkestinget i Nord-Trøndelag kan ikke iverksettes før vedtaket fra fylkestinget i Sør-Trøndelag er utredet. Dette betyr at den opprinnelige framdriftsplanen som hadde som målsetting en ferdigstillelse høsten 2021 må justeres. 
 
I og med at saken om sammenslåing av Leksvik og Rissa videregående skoler omhandler skole- og tilbudsstruktur i Trøndelag, vil det være naturlig at denne saken behandles i det nye fylkestinget for Trøndelag. Tidspunkt for en slik behandling vil være avhengig av framdriften i det pågående utredningsarbeidet. Målsettingen er at det kan legges fram en helhetlig sak som omhandler vedtakspunktene om blant annet lokalisering, bygging, økonomi og igangsetting av en ny felles videregående skole for Leksvik og Rissa i felles fylkesting i desember 2017.
 
Jeg har stor forståelse for at den uavklarte situasjonen for de to skolestedene medfører en betydelig påkjenning for personalet, og jeg ønsker at denne perioden har en så kort varighet som mulig. Likevel er det viktig for meg at de nødvendige utredninger gjennomføres for å få et best mulig resultat. Jeg er sikker på at den framtidige skoleløsningen for Indre Fosen vil ivareta viktige opplæringsbehov hos elevene, samtidig som en felles skole vil ha stor betydning for den samfunnsmessige utviklingen i regionen og for Trøndelag.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no