Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Egil Haugbjørg 20. august 2017

Spørsmål fra Egil Haugbjørg 20. august 2017


Grunngitt spørsmål om overtakelse av Sportstunet i Meråker.
Viser til min tidligere interpellasjon i Fylkestinget vedrørende fylkeskommunal overtakelse og drift av
Sportstunet og tilhørende hybler ved Meråker vidg. skole.

Jeg vil ha svar på hva som har skjedd i denne saken, og når en eventuell overtakelse vil skje.

Jeg mener det er særdeles viktig at skolen får overta drifta av hybelkomplekset og tilhørende overnattingsplasser, og at denne overtakelsen bør være klar før fylkesbudsjettene slås sammen fra 01.01.18.

Jeg viser også til at fylkeskommunen nå bygger nytt internatbygg/hybelbygg ved Mære vidg.skole.

Samme prinsipp bør gjøres gjeldende for Meråker vidg. skole med alle landslinjeplassene.

Jeg imøteser et snarlig svar på denne henvendelsen!

Svar på spørsmål fra Egil Haugbjørg til fylkesråd May Britt Lagesen.

Til fylkestingets junimøte ble det rapportert følgende status knyttet til Sportstunet og Idrettstunet i Meråker:
 
Status pr 16. mai 2017: 
 
«Fylkesrådet behandlet oversendelsesforslaget i sin sak 13/17; Oppsummering av fylkestingets møte desember 2016, - hvor følgende ble vedtatt:
1) Vedrørende oversendelsesforslag uten realitetsvotering i FT sak nr. 66/16: Årsbudsjettet 2017;
a) Oversendelsesforslag fra Venstre: Saken utredes og fremmes for videre behandling
b) Oversendelsesforslag fra Høyre:  Saken oversendes for en eventuell behandling av fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune.
 
Til pkt. a)
Forhandlingene om kjøp av disse to anleggene vil være noe krevende. Med utgangspunkt i den ressurssituasjonen vi er inne i, foreslås følgende prosess: Administrasjonen utreder en modell for bærekraftig drift av Sportstunet og Idrettstunet i Meråker, samt innleder forhandlinger med Skylight Holding om kjøp av selskapene som eier Sportstunet og Idrettstunet. Resultatet, med finansieringsbehov og driftsmodell, legges fram for fylkestinget.»
 
Denne saken er i tillegg omtalt i Utfordringsdokumentet behandlet i Fellesnemnda (side 34): «For å redusere risiko knyttet til driften av Meråker videregående skole er det behov for å ta sterkere grep om Sportstunet og Idrettstunet, som i dag er i privat eie.»
 
Seksjon Eiendom vil jobbe videre med denne saken ut over høsten, inn i økonomiplanarbeidet til Trøndelag fylkeskommune.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no