Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Egil Haugbjørg 17. februar 2017

Spørsmål fra Egil Haugbjørg 17. februar 2017


Spørsmål til fylkesråd Anne Marit Mevassvik om lokalisering av den nye administrasjonen for Trøndelag Fylkeskommune i Steinkjer.

«Vil fylkesråden på vegne av fylkestinget i Nord-Trøndelag ta et initiativ for å utrede en ny lokalisering av hovedadministrasjonen for Trøndelag Fylkeskommune i Steinkjer?»

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtok i april 2016 at de to fylkene og fylkeskommunene skulle slås sammen med virkning fra 01.01.18.

Vedtaket om sammenslåing var bl.a. basert på en intensjonsavtale utarbeidet av ledelsen i de to fylkeskommune, og der ble fastslått at den nye felles fylkesrådmannen og hans stab skulle etablere seg i Steinkjer.

Det ble samtidig gitt klare signaler om at den nye fylkesmannen for Trøndelag skulle ha sitt hovedsete i Steinkjer.

Fylkesordfører skulle i henhold til denne avtalen ha sitt hovedkontor i Trondheim.

Som Venstres gruppeleder i Nord-Trøndelag og som medlem av Venstres gruppe i Fellesnemnda for de to fylkene arbeidet jeg (vi) aktivt for en slik fordeling, og denne løsningen ble, med vår fulle tilfredshet, vedtatt med stort flertall i fylkestingene og i Fellesnemnda.

Fylkets Hus i Steinkjer huser foreløpig den etablerte administrasjonen for Trøndelag Fylkeskommune. Etter Venstres mening ligger ikke Fylkets Hus på Nordsileiret sentralt til i forhold til Statens Hus, Rådhuset i Steinkjer kommune. Steinkjer stasjon og andre servicefunksjoner som hotell- og bespisningstilbud, postkontor, bankforbindelser m.v. som er viktige for en slik administrasjon.

Tidligere hadde fylkesadministrasjonen sitt tilhold i Ogndalsveien 2 i det såkalte O2-bygget. Her hadde også fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt tilhold inntil Statens Hus ble etablert ved innkjøringa til tettbebyggelsen i Steinkjer.

Jeg kjenner til at Steinkjer kommune har sikret seg O2-eiendommen, og det er naturlig for meg å foreslå at det opptas drøftinger med Steinkjer kommune om utnytting av dette tomtearealet til bl.a. et nytt Fylkets Hus i Steinkjer.

Venstre i Nord-Trøndelag mener det er viktig at den fylkeskommunale administrasjonen er lett tilgjengelig i forhold til transport inn til Steinkjer sørfra og nordfra med tog, og at den ligger tett inntil servicetilbud som møtelokaler i Rådhuset Steinkjer, hotelltilgjengelighet osv.

Den nye fylkesadministrasjonen bør også inneha en sentral plass i bybildet som senter for den nye regionhovedstaden i Trøndelag.

I Venstre i Nord-Trøndelag har vi også registrert at det er krefter som arbeider for en omkamp vedrørende lokaliseringa av hovedsetet for fylkesadministrasjonen. Det blir bl.a. pekt på Trondheim som det naturlige sentret for Trøndelag, og at det tar for lang tid å komme seg til Steinkjer.

Vi ser plasseringa av fylkesadministrasjonen for Trøndelag og fylkesmannen i Trøndelag som et ledd i å spre kompetansearbeidsplasser til flere deler av det nye fylket.

Vi setter vår lit til at de foreslåtte utbedringene av E 6 mellom Trondheim og Steinkjer får full oppslutning og at Trønderbanen blir elektrifisert og tilrettelagt med to-spors jernbane og med nødvendige tunneler for å øke sikkerheten og raskere transport.

Men vi vil også lette tilgangen til Fylkets Hus i Steinkjer gjennom en ny lokalisering midt i byen.

Nåværende Fylkets Hus i Steinkjer kan f.eks. tilbys som lokalitet for deler av Landbruksdirektoratet når deler av dette skal flyttes ut av Oslo og etableres i Steinkjer.

Svar på spørsmål fra Egil Haugbjørg til fylkesrådsleder om lokalisering av den nye administrasjonen for Trøndelag Fylkeskommune i Steinkjer.

Spørsmål til fylkesrådslederen om lokalisering av administrasjonen for Trøndelag fylkeskommune i Steinkjer.
 
Jeg viser til skriftlig spørsmål, mottatt her 20.02.2017.
 
Spørsmålet om lokalisering av administrasjonen for Trøndelag fylkeskommune i Steinkjer er en sak som Trøndelag fylkeskommunes organer, ev Fellesnemnda, til slutt må ta stilling til.
 
Fylkesrådet i Nord –Trøndelag fylkeskommune har allerede tatt initiativ til å få fram et beslutningsgrunnlag for en slik sak. I regi av Steinkjer kommune, og i forståelse med oss, gjennomføres det nå en «mulighetsstudie» knyttet til det som omtales som O2 tomta. Parallelt med dette har vi bedt vårt heleide selskap, Fylkets Hus AS vurdere nødvendig tilpasninger og ev påbygging for å gjøre dagens bygg egnet som administrasjonssenter for den nye fylkeskommunen. Det vil bl.a være behov for bedre møteromsfasiliteter.
 
Når resultatene av disse arbeidene foreligger vil det være grunnlag for å gå videre med saken.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no