Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 8. oktober 2013

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem 8. oktober 2013


Skriftlig spørsmål til fylkesråden for utdanning og kultur:

I forbindelse med det kommende regjeringsskiftet er det framlagt en politisk plattform fra Høyre og Fremskrittspartiet. I dette dokumentet går det fram at den kommende regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og at det vil bli gjeninnført en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet.

Hvordan dette vil påvirke Nord-Trøndelag fylkeskommune som offentlig skoleeier er uklart så langt, men at det ut fra dette vil være en mulighet for at det vil komme aktører som ønsker å etablere private videregående skoler i Nord-Trøndelag er tenkelig. De kommende regjeringspartiene varsler videre at det vil være aktuelt med kapitaltilskudd til nyetablerere innen skoleområdet, og jeg spør derfor:
Hvordan vil fylkesrådet bestående av Ap og Høyre stille seg til å bidra til disse eventuelle nyetableringene?
Det hadde også vært klargjørende om vi fikk svar på om det i tillegg vil være aktuelt å støtte slike etableringer med bruk av regionaleutviklingsmidler eller andre midler fylkeskommunen disponerer?

Svar fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik:

Jeg takker for spørsmålet.  Siden du etterspør fylkesrådets holdning har jeg som fylkesrådsleder valgt å svare.

Ny regjering medfører endringer og vi avventer konkretisering av ny politikk og eventuelle lovendringer.  Den felles politiske plattformen fra Høyre og Fremskrittspartiet varsler en omlegging av sentrale retningslinjer for opprettelse og drift av friskoler. Retningslinjene har vært stabile siden 2005. Fylkesting og fylkesråd i Nord-Trøndelag har også opptrådt konsistent i samsvar med fylkesrådets politiske plattform og vedtak som er fattet i fylkesting og fylkesråd. 

Fylkesrådets plattform 2011 – 2015

I fylkesrådets plattform heter det:

«Skoler innenfor dagens privatskolelov er en ressurs og et supplement til fylkeskommunens videregående skoler. Vi vil videreføre et godt samarbeid med disse».

I Nord-Trøndelag er Val og Aglo de eneste private skolene på videregående nivå. Vår politiske plattform innebærer at vi vil fortsette et godt samarbeid med de to private skolene vi har i fylket i dag. 
 

Sak til behandling i 2011

Aglo søkte i 2011 om en utvidelse av elevtall, og fylkesrådet anbefalte i sak 11/157 å avslå søknaden.  

I fylkesrådens vurdering heter det blant annet:

«Aglo videregående skole gjør en god jobb, og representerer sammen med andre skoler etter privatskoleloven et viktig supplement til de offentlige v.g.skolene i fylket.”
”Fylkesråden har betenkeligheter med den omsøkte utvidelsen av antall elevplasser ved Aglo videregående skole. Hovedbegrunnelsen for dette er at skolen allerede har hatt en stor elevtallsøkning og at flere av tilbudene som søkes igangsatt, er i direkte konkurranse med tilsvarende tilbud ved Ole Vig vgs. En vet at ca. 90 % av elevene ved skolen er nordtrøndere. Skolen kan ikke på en god måte inngå i fylkeskommunens dimensjoneringsarbeid.”
”Fylkeskommunen vil i kommende 10-årsperiode ha en betydelig nedgang i elevtall. Denne reduksjonen vil være en stor utfordring i forhold til tilbudsstrukturen i den offentlige videregående skolen i Nord-Trøndelag. Den foreslåtte økningen av elevplasser på Aglo videregående skole står i sterk kontrast til dette.”

Vedtaket i fylkesrådet ble ikke tatt til følge, og elevtallet ved Aglo ble utvidet.

Videre utvikling av skole- og tilbudsstruktur i Nord-Trøndelag

Som kjent pågår det i fylkeskommunen en omfattende prosess knyttet til hvilke tilbud og hvilken struktur vi skal ha for videregående opplæring i åra framover. Bakgrunnen for dette er en forventet nedgang i elevtallet fram mot 2021 og strammere økonomiske rammer for fylkeskommunen. Det er også et mål for denne prosessen å utvikle en enda bedre og kvalitetsmessig robust tilbudsstruktur enn den vi har i dag.
I samsvar med denne prosessen samt Fylkesrådets politiske plattform og føringer som fylkesrådet og fylkestinget har gitt i tidligere saker, vil det være naturlig for oss å fortsette å utvikle og støtte opp under de to private skolene vi har i fylket. Etableringer ut over dette vil kunne påvirke den offentlige videregående opplæringa på en uheldig måte.

Siste del av spørsmålet ditt gjelder etableringstilskudd. Fylkeskommunen rår ikke over slike virkemidler og har heller ikke har planer om å etablere slike.

Nå inviteres fylkestinget til en grunnleggende debatt om utvikling i videregående opplæring i åra som kommer. Fylkestinget har selv lagt premisser for debatten ved å igangsette et omfattende utredningsarbeid. Jeg er opptatt av at det er denne prosessen som skal legge føringer for framtida og ser fram til fylkestingssamlingen i desember. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no